โครงการการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 07-01-2020 ผู้ชม 1,512

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552  เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับ  คุณวุฒิ  และสาขาวิชา  รวมทั้งใช้เป็นหลักในการจัดทำมาตรฐานด้านต่าง ๆเพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ  นอกจากนี้ยังกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย  และนวัตกรรม (สป.อว.)  เผยแพร่หลักสูตรที่ดำเนินการได้มาตรฐานต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  โดยมีการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ไว้ในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่  (Thai Qualification Register : TQR)  เพื่อประโยชน์ต่อการกำกับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษา  การรับรองคุณวุฒิเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาต่อ หรือทำงานในต่างประเทศ  และเป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ  สังคม  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานได้โดยสะดวก

          ปัจจุบันมีหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  แล้ว  จำนวน  155 หลักสูตร  ประกอบด้วยหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ตามระบบรับรองคุณภาพของสภาวิชาชีพ  จำนวน 64 หลักสูตร  หลักสูตที่ได้รับการเผยแพร่ตามระบบรับรองคุณภาพของสากล  จำนวน 53 หลักสูตร  และหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ตามระบบประกันคุณภาพของ สป.อว. จำนวน 38 หลักสูตร  ด้วยเหตุดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงกำหนดโครงการการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

Tags :

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=41