โครงการการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 27-02-2020 ผู้ชม 1,189

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR)
กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร (มคอ.2) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/สาขาวิชา
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่นำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ และสามารถสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน อาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) เจ้าหน้าที่หลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ของมรภ.กำแพงเพชร 139 คน และของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย จำนวน 33 คน รวมทั้งสิ้น 172 คน ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>> คลิ๊ก <<<