ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ 03-04-2020 ผู้ชม 2,170

       มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้เห็นถึงความสําคัญของมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและตามเกณฑ์การประเมิน คุณภาพการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย และบุคลากรของกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ การสร้างทักษะและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีคุณสมบัติผ่าน หลักสูตรการอบรมตามเกณฑ์ที่กําหนด รายนามดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

>> แนบ <<

เอกสารประกอบ

Tags : รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.2563

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=46