เทคนิคการเขียนข่าวและงานประชาสัมพันธ์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 08-11-2019 ผู้ชม 130

เทคนิคการเขียนข่าวและงานประชาสัมพันธ์

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ข่าวสารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ที่จะทำให้ผู้รับข่าวสารมีความเข้าใจ รับรู้ข่าวต่าง ๆ ที่สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดขึ้นอย่างทั่วถึง  และใช้เทคนิคในการเขียนให้สอดคล้องกับข่าว งานที่เกิดขึ้นจริง

          ข่าว คือ การรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ รายงานภารกิจ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกิดขึ้นให้สาธารณชนทราบ ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ  การเขียนข่าวจำเป็นต้องมีเทคนิคในการสร้างความเข้าใจ ความสนใจ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน

          แหล่งที่มาของข่าว  คือ กิจกรรมของหน่วยงานที่วางไว้ ทั้งที่ดำเนินการแล้วและยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งเป็นข่าวเชิงบวกและสร้างสรรค์ของความเป็นจริงที่เกิดจากกิจกรรมของหน่วยงาน

องค์ประกอบของข่าว

          การเขียนข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ หรือสารที่จะสื่อออกไปยังสาธารณชน ควรมีสาระสำคัญ หรือองค์ประกอบที่เรียกว่า “5 W 1 H” ดังนี้

 1. ใคร (Who) ใครคือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าว
 2. ทำอะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระทำหรือเหตุการณ์ใดที่สำคัญ
 3. ที่ไหน (Where) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้น ๆ ที่เกิดขึ้นที่ไหน
 4. เมื่อไหร่ (When) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้น วัน เวลา ใด
 5. ทำไมและอย่างไร (Why and How) ทำไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
 6. ข้อมูลประกอบอื่น ๆ เช่น ความเป็นมา

ขั้นตอนในการเขียนข่าว  ผู้เขียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. หาข้อมูล โดยการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์
 2. วางแผนการเขียน ศึกษากลุ่มเป้าหมายและนโยบายของสื่อที่จะส่งเผยแพร่
 3. ร่างเนื้อหา รูปแบบ ภาษา ทบทวน
 4. ประเมินผล โดยการอ่านทบทวนด้วยตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยอ่าน

 

รูปแบบการเขียนข่าว โดยทั่วไปการเขียนข่าวจะมีเพียง 3 ส่วนเท่านั้น ได้แก่ พาดหัวข่าวหรือโปรยหัวข่าว (headline) วรรคนํา เป็นการสรุปเรื่องราว (lead) เนื้อข่าว เป็นรายละเอียดของเหตุการณ์และเรื่องราว (detail) นอกจากนี้รูปแบบการเขียนข่าวทั่ว ๆ ไป  ไม่ว่าข่าวหนังสือพิมพ์ หรือข่าววิทยุโทรทัศน์ มี 3 รูปแบบ ได้แก่ ปีรามิดหัวกลับ ปีรามิดหัวตั้ง และสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืนแบบผสม ซึ่งใช้ในรูปแบบของข่าวที่แตกต่างกันดังนี้ 

 1. แบบปิรามิดหัวกลับ (inverted pyramid) เป็นการนําเสนอข่าวโดยลําดับประเด็นสําคัญ จากมากไปหาน้อย ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ในการอยากรู้อยากเห็นสิ่งสําคัญก่อน ส่วน รายละเอียดไว้ทีหลัง ประกอบด้วย ข่าวพาดหัว วรรคนํา ส่วนเชื่อม และส่วนของเนื้อเรื่อง เรียง ตามลําดับความสําคัญ เป็นการเขียนข่าว โดยเริ่มด้วยความนําที่เป็นประเด็นสําคัญของเรื่อง และ ส่วนเชื่อมที่โยงความสัมพันธ์ระหว่างความนํากับเนื้อหา ที่มีความสําคัญรองลงมา ส่วนเนื้อหา จะ เป็นส่วนประกอบที่ให้รายละเอียดของเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 2.    แบบปิระมิดหัวตั้ง (upright pyramid) จะเรียงลําดับข้อมูลที่มีความสําคัญน้อยไปหามาก ที่สุด (climax) เพื่อให้ผู้อ่านมีความอยากรู้ เริ่มจากประเด็นที่ไม่มีความสําคัญมากนัก แล้วค่อยๆ เพิ่ม ประเด็นที่สําคัญขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงประเด็นสําคัญที่สุด มักจะใช้ในเรื่องที่มีเงื่อนงํา เชิงสืบสวน สอบสวน ปัจจุบันไม่นิยมใช้
 3.           แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืนแบบผสม (combination) มักใช้เขียนข่าวที่ไม่ค่อยสําคัญ เป็น ข่าวสั้นๆ เริ่มจากส่วนเชื่อม หรือจากเนื้อเรื่องข่าว หลังจากพาดหัวข่าวแล้ว ไม่มีความนํา ความสําคัญของข่าวเท่าเทียมกัน ตั้งแต่ต้นจนจบเนื้อเรื่องของข่าว  มักจะเขียนแบบเสนอข้อเท็จจริง

ข้อควรระวังในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้อง เพราะว่าถ้าผิดพลาดอาจกลายเป็นคนละบุคคล หรือเกิดความเสียหายได้
 2. ยศ ตําแหน่ง ต้องระบุให้ตรงกับความเป็นจริงขณะนั้น เช่น อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย
 3. คํานําหน้าชื่อ และบรรดาศักดิ์ต้องระบุเรียงลําดับให้ถูกต้อง
 4. การใช้อักษรย่อ หรือตัวย่อต่างๆ ควรตรวจสอบให้ดี
 5. ไม่สอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไป
 6. การเขียนตัวเลขถ้ามีจํานวนมากอาจใช้ตัวอักษรแทน ถ้าไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอน ควรใช้คําว่า ประมาณ
 7. หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยาก

 

ช่องทางการประชาสัมพันธ์

 1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางจดหมายข่าว เดือน ละ 1 ครั้ง
 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทาง เว็บไซต์, Line กลุ่ม , Face book Page และ Youtube
 3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน Face book ส่วนตัวทันทีเมื่อเสร็จงาน เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์งานอีก 1 ช่องทาง

เอกสารประกอบ

Tags : เทคนิคการเขียนข่าว สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=50