โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ตามเกณฑ์ AUN-QA for Programed Assessment Version 3.0
รับสมัครจำนวน 75 ท่าน

จำนวนผู้สมัครปัจจุบันที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว 62 ท่าน

หมายเหตุ : ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนบัญชีเงินฝาก-ถอนคืนสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 3-471-029-397 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท/ท่าน