Development QA System Basic

แบบสำรวจเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เรื่อง กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TCAS ประจำปี 2566


จัดโดย
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรายละเอียดการสมัคร

 1. ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565
  • เวลา 09:00 – 12:00 น.  กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TCAS ประจำปี 2566 (TCAS66) 
  • เวลา 13:00 – 16:00 น. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ เพื่อการสอบ A-Level  วิชาภาษาอังกฤษ 
 2. ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565
  • เวลา 09:00 – 12:00 น. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ เพื่อการสอบ A-Level  วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
  • เวลา 13:00 – 16:00 น. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ เพื่อการสอบ A-Level  วิชาสังคมศึกษา 
 3. ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565
  • เวลา 09:00 – 12:00 น. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ เพื่อการสอบ A-Level  วิชาภาษาไทย 
  • เวลา 13:00 – 16:00 น. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ เพื่อการสอบ A-Level  วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

ลำดับ รหัสสมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 70001
2 70003 นางสาวทิพนภา มูลคม นาบ่อคำวิทยาคม กำแพงเพชร
3 70004 นางสาวจุฑามาศ เพ็งเจริญ กศน กำแพงเพชร
4 70005 นางสาวปาริชาต ห้วยโหงทอง โรางเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
5 70006 นางสาวนิลาวัล ปะรุวันรัมย์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
6 70007 -นางสาววัฒสิกาญ ประสงค์เงิน พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
7 70008 นายธีรพล เปดี ระหารวิทยา กำเเพงเพชร
8 70009 นางสาวฐาปณีย์ ดาหา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
9 70010 นางสาวพัณณิตา ตาทิพย์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
10 70011 นายณัฐกิตติ์ มีเพชร โรงเรียน นาบ่อคำวิทยาคม กำเเพงเพชร
11 130822170001 นางสาวอรอุมา อนุพันธ์ กศน.ตำบลนครชุม กำแพงเพชร
12 130822170002 นางสาววชิราภรณ์ บัวสำลี โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
13 130822170003 นางสาวธนิสร พุกนัด โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
14 130822170004 นางสาวสุชาดา วิรจินดา โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
15 130822170005 นางสาวกัลยรัตน์ สมอนาค วชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
16 130822170006 นางสาวกนกนุช กองพล โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
17 130822170007 นางสาวพรรมษา สุขสิทธิ์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
18 130822170008 นายรัชชานนท์ อ่ำครอง โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำเเพงเพชร
19 130822170009 นางสาวฐิติวรดา เทพแสน โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
20 130822170010 นางสาวกันยารัตน์ คำวงศ์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
21 130822170011 นางสาวสุนิสา สุสรรณโอสถ โรงเรียนชวิรปราการวิทยาคม กำเเพงเพชน
22 130822170012 นางสาวพิมพ์ชนก คำบู่ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
23 130822170013 นางสาวอารยา แทนเถื่อน กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
24 130822170014 นางสาวพันวรรษสา แมนวิเศษ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
25 130822170015 นางสาวพลอยพรรณ ศรีแปงวงศ์ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
26 130822170016 นางสาวธัญมน ทับเอี่ยม กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
27 130822170017 นางสาวพิริษา มาศวิชัย กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
28 130822170018 นางสาวศศินา รัฐพรไพบูลย์ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
29 130822170019 นางสาวธัญวรัตม์ ลีลา กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
30 130822170020 นายปรัชญา จันทร์แก้ว ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
31 130822170021 นายกีรติ อุชชิน วัชรวิทยา กําแพงเพชร
32 130822170022 นางสาวศิริลักษณ์ กล้วยตระกูล โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
33 130822170023 นางสาวแพรวนภา พยัคฆเพท วัชรวิทยา กำแพงเพชร
34 130822170024 นางสาววัชชิราภรณ์ โอแสงใส วัชรวิทยา กำแพงเพชร
35 130822170025 นางสาวนลพรรณ เกล็ดประทุม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
36 130822170026 นางสาวอชิรญาพร นูมหันต์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
37 130822170027 นางสาวแพรวา รัตถา วัชรวิทยา กำแพงเพชร
38 130822170028 นางสาวรสกร ศรีนวล วัชรวิทยา กำแพงเพชร
39 130822170029 นางสาวรุ่งนภา อินเที่ยง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
40 130822170030 นางสาวรุ่งทิวา ศรีจันทึก โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
41 130822170031 นางสาวพรรณวษา วงษ์มี โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
42 130822170032 นางสาวชนันภรณ์ นาหอม โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
43 130822170033 นางสาวนภาพร ศรีคำภา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
44 130822170034 นางสาวมายาวี วรรณทอง โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
45 130822170035 นางดลยา เฉื่อยฉ่ำ คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
46 130822170036 นางสาวธัญญารัตน์ เลาสูงเนิน คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
47 130822170037 นางสาวสุภานันท์ มีสำราญ คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
48 130822170038 นางสาวพรชิตา เชยรักษา คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
49 130822170039 นายวัชรากร ขวัญปัง คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
50 130822170040 นางสาวอณิษฐา ไชยพา โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
51 130822170041 นางสาวศิริวรรณ มาลาแก้ว โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
52 130822170042 -น.ส.สุรารักษ์ นันกระโทก คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
53 130822170043 นายสรวิศ อินโท โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำเเพงเพชร กำเเพงเพชร
54 130822170044 นางสาวออมบุญ บุญตา วัชรวิทยา กำแพงเพชร
55 130822170045 นางสาวพรรณเทพา รักษ์ศรีสุข วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
56 130822170046 นายวีรวิชญ์ ยิ่งศิริธัญรัฐ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
57 130822170047 นางสาวทิตาวีร์ นิลนิยม คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
58 130822170048 นางสาวชนัญชิดา บุญแถม คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
59 130822170049 นางสาวกัณฐิกา สายเครือเปี้ย โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
60 130822170050 นายปพนพัทธ์ ไชยสาร คลองลานวิทยา กำเเพงเพชร
61 130822170051 นางสาวโยษิตา เนตรชาย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สุโขทัย
62 130822170052 นางสาวสุนันทา คำโสดา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
63 130822170053 นางสาวปภาวดี ชำนาญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
64 130822170054 นางสาวปัณฑิตา โพธิบัลลังค์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
65 130822170055 นางสาวกนกวรรณ มะยมหิน พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
66 130822170056 นางสาวจุฑาทิพย์ อินทพงษ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
67 130822170057 นางสาวกัญญารัตน์ รุกขชาติ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
68 130822170058 นางสาวสุพิชชา โพธิกุดสัย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
69 130822170059 นางสาวรัตติกาล แซ่ลิ้ม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
70 130822170060 นางสาวภูวษา นาคบาตร พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
71 130822170061 นางสาวธันยพัต พรหมทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
72 130822170062 นางสาวศุภิสรา อยู่ทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
73 130822170063 นางสาวปานระพี คงขำ คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
74 130822170064 นางสาวอิษฎาอร บุบผาวรรณา คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
75 130822170065 นางสาวชนิดา สิทธิกุล คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
76 130822170066 นางสาวจารุวรรณ หลักทรัพย์ คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
77 130822170067 นางสาวฉวีวรรณ หมอกเมฆ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
78 130822170068 นางสาวกนก​พรรณ​ ถาวร พรานกระต่าย​พิทยาคม​ กำแพงเพชร​
79 130822170069 นางสาวกุลธิดา เดชะผล พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
80 130822170070 นายพงศกร ศิริพรม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
81 130822170071 นางสาวศศิธร เจิมขำ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
82 130822170072 นางสาวอรัญญา ทัพวัฒน์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
83 130822170073 นางสาวน้องทราย ใจดี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
84 130822170074 นางสาวนพรดา กระต่ายทอง วัชรวิทยา กำแพงเพขร
85 130822170075 นางสาวอภิญญา เจริญศิลป์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
86 130822170076 นางสาวธนารัตน์ คงทน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
87 130822170077 นางสาวธันยารัตน์ พวงสาหร่าย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
88 130822170078 นางสาวอาทิตยา โพธิ์ช่วย วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
89 130822170079 นางสาวโชติกา ใบเนียม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
90 130822170080 นางสาวจิราวรรณ เพ็งพินิจ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ตาก
91 130822170081 นางสาวณัฐธิดา เงินทอง โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ตาก
92 130822170082 นางสาวพิมพ์ญาดา อ่างคำ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ตาก
93 130822170083 นางสาวนุจรี เเก้วเทศ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
94 130822170084 นางสาวณัฐณิชา ดีเย็น โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ตาก
95 130822170085 นางสาวศุภาวรรณ สิงใส ยกกระบัตรวิทยาคม ตาก
96 130822170086 นายสุกฤษฎิ์ สมบูรณ์ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ตาก
97 130822170087 นายศุภกร คำหนัก โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ตาก
98 130822170088 นายธันวา โทมี ยกกระบัตรวิทยาคม ตาก
99 130822170089 นายอชิตพล หาวัน โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ตาก
100 130822170090 นายบุญญฤทธิ์ ยุนรัมย์ ยกกระบัตรวิทยาคม ตาก
101 130822170091 -สุรารักษ์ จ๊อกถึง โรงเรียนวังทองวิทยา สุโขทัย
102 130822170092 นางสาวกาญจนา วงค์ปินตา คลองลานวิทยา กำเเพงเพชร
103 130822170093 นางสาวสิรภัทร หอมหวล โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
104 130822170094 นางสาวรัตนาพร ปั้นแตง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
105 130822170095 นางสาวอ้อมอารี ละออเอี่ยม โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
106 130822170096 นางสาวพิยดา แก้วประเสริฐ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
107 130822170097 นายศุภพล โพธิรักษ์ ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
108 130822170098 นางสาวนารีรัตน์ ใจสว่าง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
109 130822170099 นางสาวปณิดา ทิจันทร์ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
110 130822170100 นางสาวพนัชกร โพธิ์ด้วง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
111 130822170101 นางสาวอรณิชา พุ่มพวง โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
112 130822170102 นายณภัทชากร ภู่หมื่นไวย ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
113 130822170103 นายวรุตม์ เถื่อนสุข ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
114 130822170104 นางสาวณัฐธิตา สรงภู่ ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
115 130822170105 นางสาวกัณฑิมา พึ่งสุข โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
116 130822170106 นางสาวธนวรรณ ศรีวิเชียร ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
117 130822170107 นายนันทิพัฒน์ ภู่โต ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
118 130822170108 นางสาวพีรดา จันทร วังไทรวิทยาคม กำเเพงเพชร
119 130822170109 นางสิริยากร ทองสุขดี โรเงรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
120 130822170110 นางสาวกรรณิการ์ แสงทรัพย์ วังทองวิทยา สุโขทัย
121 130822170111 นางสาวกรรณิกา รอดเขียว รอดเขียว วังทองวิทยา สุโขทัย
122 130822170112 นางสาวธนาวดี เกตุคล้าย ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
123 130822170113 -นางสาวณัฐนนท์ ชูทิพย์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์
124 130822170114 นายบุญศักดิ์ ศรีเมือง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
125 130822170115 นางสาวรวินันท์ มีเหลือง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
126 130822170116 นางสาวประภาสิริ สินนาค ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
127 130822170117 นางสาวจันทิมา อ่วมจินดา ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
128 130822170118 นางสาวจินตนา เสือเพ็ง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
129 130822170119 นางสาวณัฐสุดา เกษสาคร โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
130 130822170120 -นางสาว นันท์นภัส จันทร์พรม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
131 130822170121 นางสาวณัฐมน ทรัพย์นาคี ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
132 130822170122 นางสาวปรียาภรณ์ พุ่มเกตุ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
133 130822170123 นางสาวหวันยิหวา เจริญศิลป์ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
134 130822170124 นางสาววรัทยา ตั้งจิตรศรัทธา ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
135 130822170125 นายปารเมศ ดีพร้อม ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
136 130822170126 นายปิยทัศน์ อู่ไทย โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
137 130822170127 นายหังตูเวาะ ดือราแม ช่องแคพิทยาคม นครสวรรค์
138 130822170128 นางสาวรัตนากร เกตุณรงค์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยามคม กำแพงเพชร
139 130822170129 นางสาวโยษิตา มาน้อย โรงพรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
140 130822170130 นางสาวณัชธิดา เฮียงาอน พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
141 130822170131 นางสาวขวัญจิรา สุชัยยะ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
142 130822170132 นางสาวณัชชา เพ็งน้อย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
143 130822170133 นางสาวนิตยา ขอนทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
144 130822170134 นางสาวสถิดา ทีภูเวียง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
145 130822170135 นางสาวรสสุคนธ์ เทียนชัย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
146 130822170136 นายเกียรติศักดิ์ บุญเส็ง โรงเรียนวังไทรวิทยาคม กำแพงเพชร
147 130822170137 นายนพปฎล เพ็ชรอยู่ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
148 130822170138 นายวีรภัทร สิงห์เปรม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
149 130822170139 นางสาวกชพร มุกดา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
150 130822170140 นางสาวจันทร์จิรา เจริญศิลป์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
151 130822170141 นางสาวณัฐมน มาน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
152 130822170142 นางสาวอุษา แจ่มจันทร์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
153 130822170143 นางสาววรนุช กล่อมจาด พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
154 130822170144 -สโรชา พรมมี พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
155 130822170145 นางสาวชนิสรา อินทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
156 130822170146 นางสาวปาลิตา เดชะผล โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
157 130822170147 นางสาวกานต์ศิริ ฝ้ายขาว พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
158 130822170148 นางสาวกฤติกา ชูแผ้ว โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
159 130822170149 นางสาววรัญญา ขันธแก้ว พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
160 130822170150 นางสาวนิรดา มะลิพรม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
161 130822170151 นางสาวดวงพร บัวหลวง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
162 130822170152 นางสาวบุษกร มาน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
163 130822170153 นางสาวทิฆัมพร เทียนชัย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
164 130822170154 นางสาวสิริชลลดา มาน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
165 130822170155 นางสาวณัฐกมล พลศร พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
166 130822170156 นางสาวศิริรัตน์ รอดกสิกรรม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
167 130822170157 นางสาวพัทธนันท์ เอี่ยมม่วง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
168 130822170158 นางสาวมินตยา พวงทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
169 130822170159 นางสาวรวิสรา ขอนทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
170 130822170160 นายสุภพงศ์ เพชรรัตน์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
171 130822170161 นางสาวจารุวรรณ วายุบุตร พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
172 130822170162 นางสาวสาวิตรี เกษี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
173 130822170163 นางสาวชมพูนุช วันโน พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
174 130822170164 นางสาวศรสวรรค์ เดชะผล พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
175 130822170165 นางสาวอารีรัตน์ ชูแผ้ว พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
176 130822170166 นางสาวดรุณี พลศร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
177 130822170167 นายทวีศักดิ์ คมขำ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
178 130822170168 นางสาวสุพรรษา แววทอง โรงเรียนพพิทยาคม กำแพงเพชร
179 130822170169 นายมนตรี บุญอินทร์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
180 130822170170 นางสาวภูษิตา จินดารัตน์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
181 130822170171 นายจีรวุฒิ พลกล้า พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
182 130822170172 นายธราเทพ โสภาค พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
183 130822170173 นางสาวจิรพรรณ มุกดา พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
184 130822170174 นางสาวศิรภัสสร แฝงด่านกลาง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
185 130822170175 นางสาวดลพร ขรพัตร พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
186 130822170176 นางสาวภัทรศยา สุวรรณเจริญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
187 130822170177 นางสาวสุทธิดา พลากร พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
188 130822170178 นายณัฐวุฒิ ขวัญจ่า พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
189 130822170179 นางสาวเนตรณภัทร เมฆี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
190 130822170180 นายวรเชษฐ์ ทัดปอย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
191 130822170181 นางสาวสิริวรรณ คุ้มวงษ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
192 130822170182 นายดนุพล ฤทธิ์นอก โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
193 130822170183 นางสาวเบญจวรรณ เต๊กไทย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
194 130822170184 นายเจริญ มาน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
195 130822170185 นายธีรศักดิ์ จันแดง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
196 130822170186 นายวิทวัส สหะชาติ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
197 130822170187 นางสาวศุภาวรรณ อินกรัด โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
198 130822170188 นายธีรพัฒน์ เกษมี พรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
199 130822170189 นางสาวทิพย์รัตน์ หนูหอม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
200 130822170190 นายบัณฑิต บุญธรรม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
201 130822170191 นางสาวกรวรรณ แสงสาย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
202 130822170192 นางสาวอารีรัตน์ แผ่ทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
203 130822170193 นางสาวศศิวิมล แสนสุข พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงแสน
204 130822170194 นางสาวเกศกนก แก้วกอง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
205 130822170195 นางสาวอุไรวรรณ อนุสกรสันต์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
206 130822170196 นายฉัตรชัย กลั่นเรือง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
207 130822170197 นางสาวพัชราภรณ์ สกุลณีย์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
208 130822170198 นางสาวญาณิศา บางพาน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
209 130822170199 นางสาวสุวรรณณี ชุ่มบุญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
210 130822170200 นางสาวมณีรัตน์ กลิ่นจันทร์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
211 130822170201 นางสาวช่อทิพย์ โมลิพันธ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
212 130822170202 นางสาวพรรณนภา หงษ์ทอง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
213 130822170203 นางสาวภัทรานิษฐ์ เหมือนอินทร์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
214 130822170204 นางสาวนิลาวัล ปะรุวันรัมย์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
215 130822170205 นางสาวชนิษฐา ชัยสีดา พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
216 130822170206 นางสาวชลนิชา เนื้อไม้ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
217 130822170207 นายฐิติพงศ์ เรืองจุ้ย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
218 130822170208 นางสาวจิดาภา โพธิ์บัลลังค์ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
219 130822170209 นายพิทักษ์พงศ์ สาบเสือ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
220 130822170210 นางสาวสาวิตรี หงษ์ร่อน พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
221 130822170211 นางสาวอังคณา เมฆี พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
222 130822170212 นางสาวกนิษฐา พวงสมบัติ พวงสมบัติ ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
223 130822170213 นางสาวศศิวรรณ พลพรม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
224 130822170214 นางสาวปณัฐดา สว่างวงศ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
225 130822170215 นางสาวดวงพร เมฆพัฒน์ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
226 130822170216 นางสาวมลฑิตา พูลพงษ์ ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
227 130822170217 นางสาวกมลพรรณ พึ่งสิทธิ์ ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
228 130822170218 นายธนวัฒน์ พ่วงเอี่ยม โรงเรียนทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
229 130822170219 นางสาวพัชรินทร์ ขาวรัมย์ ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
230 130822170220 นางสาวพลอยมณี สาสนันท์ ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
231 130822170221 นางสาวอมรรัตน์ แมลงภู่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
232 130822170222 นางสาววลัยรัตน์ ถมทอง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
233 130822170223 นายวุฒิชัย อ่อนจันทร์ ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
234 130822170224 นางสาวศรินธร โมาราย ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
235 130822170225 นางสาวนรารั กลีบกำไร โรงเรียนมับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
236 130822170226 นางสาวศศิกานต์ ศาสตร์ศรี ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
237 130822170227 นางสาววรรณวิษา คงคาลัย ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
238 130822170228 นางสาวพิกุล บุษดี โรงเรียนทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
239 130822170229 นางสาววลัยลักษณ์ ถมทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
240 130822170230 นางสาวรัตติญา แก้วเอี่ยม ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
241 130822170231 นายศุภรัตน์ ภูจ่าพล โรงเรียนทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
242 130822170232 นายนันทิพัฒน์ วายุบุตร พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
243 130822170233 นางสาวภาวิณี บัวสุวรรณ์ ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
244 130822170234 นายจีรพันธ์ พิมปาน จีรพันธ์ พิมปาน ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
245 130822170235 นายอรรฐพล ศรีผึ้ง ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
246 130822170236 นางสาวนันทิชา บุญสนอง โรงเรียนทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
247 130822170237 นายอัครขัย วรรณา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
248 130822170238 นายธนวัฒน์ คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
249 130822170239 นายภานุพงศ์ ตะวงษา พรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
250 130822170240 -น.ส.พรนิภา คล้อยสมัย โรงเรียนทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
251 130822170241 นายธนัท ผลสุด ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
252 130822170242 นางสาว กนกพร เฉลียวไว ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
253 130822170243 นางสาวมนัสพร ยานหงษ์ ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
254 130822170244 นางสาวนรารัตน์ กลาบกำไร ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
255 130822170245 นางสาวนิชนันท์ บุญเรือง เมืองกลางวิทยาคม เพชรบูรณ์
256 130822170246 นางสาวนรารัตน์ กลีบกำไร ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
257 130822170247 นางสาววิภา อนุสนธิ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
258 130822170248 นางสาวภัทรา อินทิปปัญญา พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
259 130822170249 นางสาวศิรภัสสร วงศ์ดินดำ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
260 130822170250 นางสาวกัญญารัตน์ ขันศรี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
261 130822170251 นางสาวจารุวรรณ แซ่น้า พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
262 130822170252 นายวัศพล ชมกุล ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
263 130822170253 นายศราวุธ คำบรรลือ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
264 130822170254 นายพิเชษฐ์ สะสม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
265 130822170255 นายภูริทัต ครุฑแก้ว โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
266 130822170256 นางสาวกุลนันท์ สุวรรณหงษ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
267 130822170257 นางสาวนนทวรรณ ใจหม่อง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
268 130822170258 นางสาวธนัญญา วงษ์เอี่ยม เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
269 130822170259 -นางสาวศรัญญา พลากร เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
270 130822170260 นางสาววายามิน ถมยา เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
271 130822170261 นางสาวพัชรัตน์ชา จิ๋วนุช เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
272 130822170262 นางสาวนฤมล สมอนาค โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
273 130822170263 นางสาวพรณภัทร หนองหลวง โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
274 130822170264 นางสาวชนัญชิดา เอี่ยมพงษ์ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
275 130822170265 นางสาวพิมพ์อัปสร เสือด้วง โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
276 130822170266 นางสาวชุติมา แสนพล โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
277 130822170267 นางสาวศุกลภัทร จันพุฒ โรวเรียนเรืองวิทยาคม กำแพงเพชร
278 130822170268 นายชัชพงค์ พรมบุญชู โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
279 130822170269 นางสาวเอมมิกา ดิษสวน โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
280 130822170270 นางสาวอภิชญา กตะศิลา เรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
281 130822170271 นางสาวจีรนันท์ นารอด โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
282 130822170272 นางสาวนรีรัตน์ ปิ่นมณี โรงเรียนเรืองวิทยผิพิทยาคม กำแพงเพชร
283 130822170273 นางสาวเพชรนภา จีนเพชร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
284 130822170274 นายพงศกร บัวหอม โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
285 130822170275 นายเจษฎาภรณ์ เรี่ยมศร เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
286 130822170276 นายชนะพล มาสี เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
287 130822170277 นางสาวณัฐนิชา แก้วแดง โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
288 130822170278 นายพีรพล พงษ์เสือ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
289 130822170279 นางสาวอรทัย เนียมมั่ง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
290 130822170280 นางสาวจุฬาลักษณ์ มณีเขียว โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
291 130822170281 นางสาวเสาวรส ส่องเเสง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
292 130822170282 นางสาวพรพิมล ศรีอันยู้ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
293 130822170283 นางสาวศศิพร ธรรมวิชยุตม์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
294 130822170284 นางสาวปุญนิตย์ โตจำนงค์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
295 130822170285 นางสาวมุธิตา เกิดน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
296 130822170286 นางสาวอาทิตยา อึ่งน่วม โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
297 130822170287 นางสาวนรารัตน์ มาน้อย โรงเรียนพรานกระต่าย กำแพงเพชร
298 130822170288 นางสาวกฤติมา ใจเที่ยงธรรม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
299 130822170289 นางสาวปวีริษา โตจำนวค พีานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
300 130822170290 นางสาวสุดาพร ชูแผ้ว พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
301 130822170291 นางสาวน้ำทิพย์ มธุรส พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
302 130822170292 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีน้อย ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
303 130822170293 นางสาวพัชรินทร์ พานทอง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
304 130822170294 นายธวัชชัย นรสิงห์ ระหานวิทยา กำแพงเพชร
305 130822170295 นายธนธรณ์ ขันทะสิกรรม ระหานวิทยา กำแพงเพชร
306 130822170296 นายพชรพล สาระมูล นครสวรรค์ นครสวรรค์
307 130822170297 -น้ำผึ้ง สาระมูล สาระมูล โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
308 130822170298 -นายอภิชาติ สาระมูล โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
309 130822170299 นายเจษฏา พุ่มบตร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
310 130822170300 นายธวัชชัย ภูมิโชติ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
311 130822170301 นายวรรณกร ตุ้มบุตร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
312 130822170302 -นางสาววัฒสิกาญ ประสงค์เงิน พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
313 130822170303 นางสาวดาราพร สังคง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
314 130822170304 นายภูผา ศรน้อย ระหานวิทยา กำแพงเพชร
315 130822170305 นางสาวปาริฉัตร ปานกลิ่น ชุมเเสงสงครามฯ พิษณุโลก
316 130822170306 นางสาวทัศนีย์ ปานะ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
317 130822170307 นางสาวพราวรวี ไกรเพชร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
318 130822170308 นางสาวธนิษฐา พิมพ์สุวรรณ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
319 130822170309 นางสาวฉัตรชนก กันสาตร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
320 130822170310 นางสาวณปภัช โตไธสง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
321 130822170311 นางสาวณัฐนรี ภู่เรือน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
322 130822170312 นางสาวภคพร เซ่งฮะ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
323 130822170313 นางสาวธัญวรัตน์ ถ่อมกาย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
324 130822170314 นางสาวกานต์พิชชา หาดี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
325 130822170315 นางสาวกัญญาลักษณ์ ลอพันธ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
326 130822170316 นางสาวกุลจิรา เพชร์หมู่ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
327 130822170317 นายยศธร เนาวพันธ์ โรงเรียนชุมแสงสงครามฯ พิษณุโลก
328 130822170318 นายธนรักษ์ มาเพชร ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ พิษณุโลก
329 130822170319 นางสาววรรณิศา ไชยลือชา ชุมแสงสงครามฯ พิษณุโลก​
330 130822170320 นางสาวกรกนก รูลระวรรณ ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" พิษณุโลก
331 130822170321 นายณัฐวุฒิ เนียมหอม ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
332 130822170322 นายสรเทพ เทพภักดี ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
333 130822170323 นายธนากร กล่อมจาด โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
334 130822170324 นางสาวปรางค์ทิพย์ อินทร์วงศ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
335 130822170325 นางสาวภัทรานันท์ เจนสาริกร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
336 130822170326 นางสาวขวัญลดา ขุนพิชัย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
337 130822170327 นางสาวชนันท์กานต์ ประภานิติเสถียร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
338 130822170328 นางสาวเสาวภาค โตพงษ์ ชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” พิษณุโลก
339 130822170329 นายอารยะ ผลศิริ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
340 130822170330 นางสาวภัคจิรา ศรีปิ่นเป้า วัชรวิทยา กำแพงเพชร
341 130822170331 นางสาวภิญญาทิพย์ อิ่มเพ็ง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
342 130822170332 นางสาวชัชฎาพร พุ่มทุเรียน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
343 130822170333 นางสาวเหมือนชนก วุ้นนที วัชรวิทยา กำแพงเพชร
344 130822170334 -วริษา ญาติไธสง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
345 130822170335 นางสาวพนิดา เพียรพร้อม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
346 130822170336 นางสาวกุลธิดา ปั้นเกี้ยว ตากพิทยาคม ตาก
347 130822170337 นางสาวสุทธิดา ปินะถา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
348 130822170338 นางสาวจิราภา ภู่โต โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
349 130822170339 นางสาวณัฐพร ปั้นบรรจง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
350 130822170340 นายปัณณวัฒน์ โตโทน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
351 130822170341 นายมั่นชัย ไม้หอม โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
352 130822170342 นางสาวชนัญธิดา พูลนิ่ม ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
353 130822170343 นางสาว พรพิมล ถนอมนวล โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
354 130822170344 นายอธิปไตย ใบป้อ บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
355 130822170345 นายธนาวุฒิ เขียวไสว โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
356 130822170346 นางสาววิพาวรรณ โมกันท์ บ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” ตาก
357 130822170347 นางสาวสาวิตรี สายสลัย โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" ตาก
358 130822170348 นางสาวสาธิตา เขียวอ้าย โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
359 130822170349 นางสาวกฤติยาภรณ์ ยิ้มสง่า โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” ตาก
360 130822170350 นางสาวณิชาภัทธ คำมาวงษ์ บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
361 130822170351 นางสาวชลธิชา มาอุด บ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” ตาก
362 130822170352 นางสาวภัทรภร ชูรัตน์ บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
363 130822170353 นางสาวสุชานันท์ กฤติทเดช บ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" ตาก
364 130822170354 นางสาวสมัญญา สุยะ โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
365 130822170355 นางสาวธัญชนก หลอมทอง โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" ตาก
366 130822170356 นางสาวดารารัตน์ มุ่ยเเดง โรงเรียนบ้านจากประชาวิทยาคาร ตาก
367 130822170357 นางสาวกาญจนา ยาสอน โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" ตาก
368 130822170358 นางสาวพีรดา อินทรประสิทธิ์ บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
369 130822170359 นางสาวสุพิชชา ทองแบน บ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” ตาก
370 130822170360 นางสาวณัฐณิชา ตึงจ๊ะ โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
371 130822170361 นางสาวญาณิศา อ่อนละม่อท ตากพิทยาคม ตาก
372 130822170362 นางสาวปานไพลิน แซ่ว่าง โรงเรีบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
373 130822170363 นางสาวลลิตา คงคาอินทร์ ตากพิทยาคม ตาก
374 130822170364 นางสาวศุภศิริ ชัยประเดิมศักดิ์ ตากพิทยาคม ตาก
375 130822170365 นางสาวจิราพรรณ ชูโฉม ตากพิทยาคม ตาก
376 130822170366 นายนฤดล จักแพง บ้านตาก ประชาวิทยาคาร ตาก
377 130822170367 นายฤทัยเทพ บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” ตาก
378 130822170368 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองปาง โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร จ.ตาก
379 130822170369 นายพงษ์ศักดิ์ หวันแดง ฮอดพิทยาคม เชียงใหม่
380 130822170370 นางสาวพินิจเนตร แก้วแดง โรงเรียนฮอดพิทยาคม เชียงใหม่
381 130822170371 นางสาวธนาธิป ทิพย์บุรี โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
382 130822170372 นายศรศักดิ์ ม่วงมั่น โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
383 130822170373 นายณภัทร พลศร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
384 130822170374 นางสาวปาริสา พลายมี เรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
385 130822170375 นางสาวรวินทร์นิภา สอิ้ง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
386 130822170376 นางสาวอมรรัตน์ สงเชื้อ เรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
387 130822170377 นางสาวอิษฎาอร เดชะผล เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
388 130822170378 นางสาวกิตติญา ภาสกุล เมืองศรีเทพ เพชรบรูณ์
389 130822170379 นางสาวยุพเยาว์ ยะคำ พิไกรวิทยา กำแพงเะชร
390 130822170380 นางสาวภัทราภรณ์ พันธวงศ์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
391 130822170381 นางสาวเพ็ญนภา เวฬุวันใน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
392 130822170382 นางสาวยอดขวัญ อาจทะนงค์ พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
393 130822170383 นางสาวอังกินันท์ ประจงจีบ พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
394 130822170384 นางสาวนงลักษณ์ สุขกร โรงเรียนพิไกรวิทยา กำแพงเพชร
395 130822170385 นางสาวนันทนา แหวนเงิน พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
396 130822170386 นางสาวณัฐฐาพร นุชตุ้ย บ้านตาก ประชาวิทยาคาร ตาก
397 130822170387 นางสาวอาทิตยา ทองดอนเถื่อน ระหานวิทยา กำแพงเพชร
398 130822170388 นายธนพั ศรีเดช ระหานวิทยา กำแพงเพชร
399 130822170389 นางสาวสรัลรัตน์ คำใจวงศ์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
400 130822170390 นางสาวจันทร์จิรา อ้นคง โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
401 130822170391 นางสาวเวธกา จันทร์ปิง วชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
402 130822170392 นางสาวนงนภัส ศรีสุวรรณ ศรีสำโรงชนูปถัมป์ สุโขทัย
403 130822170393 นางสาวพอเพียง พวงขจร ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
404 130822170394 นายภธรเดช ผาสุขจิตร วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
405 130822170395 นางสาวจันทรภัทร ตั้งอรุณ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
406 130822170396 นางสาววรณุช เปลื้องนุช วัชรวิทยา กำแพงเพชร
407 130822170397 นางสาวชนัดดา อินพรหม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
408 130822170398 นายเสกสรรค์ พลสยม โรงเรียนประชาวิทยาคาร ตาก
409 130822170399 นางสาวกัลยกร เกิดอุทัย อุดมดรุณี สุโขทัย
410 130822170400 นางสาวณัฐธิดา จิ๋วนารายณ์ อุดมดรุณี สุโขทัย
411 130822170401 นางสาวศิโรรัตน์ ธาราดรุณีกุล อุดมดรุณี สุโขทัย
412 130822170402 นางสาวสิราวรรณ เกิดพงษ์ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
413 130822170403 นางสาวจารุวรรณ โคตรศรี เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
414 130822170404 นางสาวณัฐนิชา สุนทะวงศ์ โรงเรียน ลิไทพิทยาคม สุโขทัย
415 130822170405 นายธีรพงษ์ สุขแสง ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
416 130822170406 นางสาวต้นข้าว โชติแก้ว ลิไทพิทยาคม สุโขทัย
417 130822170407 นางสาวสุภาวดี ยิ้มบุญเกิด เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
418 130822170408 นางสาวจุฑามาศ รัศมี โรงเรีเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) สุโขทัย
419 130822170409 นางสาวมนทกานติ เตี่ยวเนี่ยว โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงค์ประชาสรรค์ สุโขทัย
420 130822170410 นายปฏิพล ทรัพย์ประมูล โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) สุโขทัย
421 130822170411 นายจักรนรินทร์ จักขุประเสริฐ โรงเเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) สุโขทัย
422 130822170412 นางสาวสุดารัตน์ แฝงสูงเนิน โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
423 130822170413 นางสาวสุธาสิณี สวยขุนทด ระหานวิทยา กำแพงเพชร
424 130822170414 นางสาวชนาพร ทองอ่อง โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงค์ประชาสรรค์) สุโขทั
425 130822170415 นางรัตตมณี บุญค้ำชู โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงค์ประชาสรรค์) สุโขทัย
426 130822170416 นางสาวญาณิศา พรมเนตร โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงค์ประชาสรรค์) สุโขทัย
427 130822170417 นางสาวจิรัชยา เกตุอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงค์ประชาสรรค์) สุโขทัย
428 130822170418 นางสาวมาวิกา มาน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
429 130822170419 นางสาวอรวรรณ ดำดี โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สุโขทัย
430 130822170420 นางสาวกวินทิพย์ กลัดภิบาล วัชรวิทยา กำแพงเพชร
431 130822170421 นางสาวอัมพวัน ผวาผดุง โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
432 130822170422 นางสาวนันทิยา ทวนธง พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
433 130822170423 นายศุภโชค ทุ่งลาด พิไกรวิทยา กำเเพงเพชร
434 130822170424 นางสาวสุพิชชา แสนทวีสุข พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
435 130822170425 นางสาวอัญชลี ชูแผ้ว พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
436 130822170426 นางสาวปิยะดา ยศตะ ยศตะโคตร โรงเรียนลิไทพิทยาคม สุโขทัย
437 130822170427 นายฐาปกรณ์ น้อยคำ พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
438 130822170428 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิริอ่อน โรงเรียนพิไกรวิทยา กำแพงเพชร
439 130822170429 นางสาวอภิชญา โชติรัสสะ โรงเรียนพิไกรวิทา กำแพงเพชร
440 130822170430 นางสาววรพรรณ สิ่วไธสง พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
441 130822170431 นางสาวภัทราวรรณ สร้อยสุข วัชรวิทยา กำแพงเพชร
442 130822170432 นางสาวศิริญญา จันทร์คณา บ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ตาก
443 130822170433 -นางสาวอังคณา สุภาตา โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” ตาก
444 130822170434 นายภัทรดนัย แซ่ว่าง ร.ร บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
445 130822170435 นายธนวัฒน์ ควิโด บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
446 130822170436 นางสาวณัฏฐธิดา สุยะมั่ง บ้านตากประชาวิทยาราร ตาก
447 130822170437 นายจักรพงษ์ โพธิ์หล้า โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม กำแพงเพชร
448 130822170438 นางสาวศศิสุภางค์ บุญสรรค์ นาบ่อคำวอทยาคม กำแพงเพชร
449 130822170439 นางสาวปราณี ทรัพย์เมือง อุดมดรุณี สุโขทัย
450 130822170440 นายภูริภัทร เทพวงค์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
451 130822170441 นายศุภกฤต ทับทิมทอง โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
452 130822170442 นายพชรพล หว่างเชื้อ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
453 130822170443 นางสาวจุฬามณี แปสันเทียะ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
454 130822170444 นายปิยะณัติ กันทะราช นาย่อคำวิทยาคม กำแพงเพชร
455 130822170445 นายณัฐพงษ์ แสงจันทร์ นาบ่อคำวิทยาคม กำแพงเพชร
456 130822170446 นางสาวนริศรา มะลิทอง วชิรปราารวิทยาคม กำแพงเพชร
457 130822170447 นางสาวจิราภา โพธิ์งาม โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) สุโขทัย
458 130822170448 นางสาวกัญญลักษณ์ โพธิ์วิพุทธ วชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
459 130822170449 นางสาวภัทรภรณ์ อินทพงษ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
460 130822170450 นางสาวเกวลี วิจารณ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
461 130822170451 นางสาวพรรณา​ ทองพวง พรานกระต่าย​พิทยาคม​ กำแพงเพชร​
462 130822170452 นางสาวสุกัญญา บัวเขียว บ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" ตาก
463 130822170453 นางสาวทรายขวัญ บุญประคม เฉลิมพระเกียรติฯกำแพงเพชร กำแพงเพชร
464 130822170454 นางสาวสุชิตา สมพงษ์ เฉลิมพระเกียรติกำเเพงเพชร กำเเพงเพชร
465 130822170455 นางสาวจัณภา พัดเจริญ เฉลิมพระเกียรติฯกำแพงแพชร กำแพงเพชร
466 130822170456 นางสาวกุลธิดา คงสิบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร กำแพงเพชร
467 130822170457 นางสาวนิลวรรณ วารี เฉลิมพระเกียรติฯกำแพงเพชร กำแพงเพชร
468 130822170458 นายสุธิชาติ​ เชื้อศรี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
469 130822170459 นางสาวสุวนันท์ ไกรสรเสนา ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
470 130822170460 นางสาวภิศญาภัคฐ์ อมฤกษ์ วชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
471 130822170461 นายชลภัทร บุญพันธ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
472 130822170462 นางสาวนารีรัตน์ วังศรี ปงรัชดาภิเษก พะเยา
473 130822170463 นางสาวธนาภรณ์ แข็งกล้า บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
474 130822170464 นางสาวอารียา สมพงษ์ โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
475 130822170465 นางสาวสรัญญา คงเมือง โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
476 130822170466 นางสาวฐิติพร พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
477 130822170467 นางสาวปาณิสรา เอี่ยมสะอาด ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
478 130822170468 นายรัชธฌานนท์ เกิดโต วัชรวิทยา กำแพงเพชร
479 130822170469 นางสาวณัฐพร โพธิ์พระคุณ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
480 130822170470 นายชยานันท์ แก้วจันทร์เพชร บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
481 130822170471 นายณัฐชนน สังคำวงษ์ บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
482 130822170472 นางสาวปรารถนา จาดคำ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
483 130822170473 นายอนุวัฒน์ แดงกลาง โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
484 130822170474 นางสาววีรยา พุฒจาด ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
485 130822170475 นายภูษิต คุ้มแก้ว ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
486 130822170476 นายศตานนท์ สินนาศ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
487 130822170477 นางสาวชาลิสา สงสัย ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
488 130822170478 นางสาวสุภารัตต์ สุวันนะสาน ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
489 130822170479 นางสาววรรณฤดี ฟักบัว ไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
490 130822170480 นางสาวกานต์ธิดา ใจวงศ์เย็น โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
491 130822170481 นางสาวอรอนงค์ สุดจ่าชารี โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
492 130822170482 นายโกศล ง้าวแก้ว เฉลิมพระเกียรติกำแพงเพชร กำแพงเพชร
493 130822170483 นางสาวพิศนภา แข็งแรง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
494 130822170484 นางสาวสุชาดา โมลาลาย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
495 130822170485 นางสาวธิดาพร คำภา โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
496 130822170486 นางสาววรัญญา พรมท้าว วัชรวิทยา กำแพงเพชร
497 130822170487 นายอานนท์ เพ็งอ่อน บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
498 130822170488 นายปิยังกูร ศรีโสภา บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
499 130822170489 นายพรหมพิสิทธิ์ แสงสิงห์ โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
500 130822170490 นางสาวจันทรรัตน์ วิชัยวรญาณ โรงเรียนขาณุวิทยา กำแพงเพชร
501 130822170491 นางสาวจันทร์วลัย พิมเสน บ้านตาก ประชาวิทยาคาร ตาก
502 130822170492 -ชิษณุพงศ์ คำพราว คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
503 130822170493 นางสาวอชิตา ณ พัทลุง โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
504 130822170494 นางสาวสุภาวรรณ สาไชยยันต์ หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
505 130822170495 นางสาวชลธิชา จิตรตรง หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
506 130822170496 -กัณติกา ชินคำ หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
507 130822170497 นายปรมินทร์ มะลิพรม วิลัยเทคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
508 130822170498 -นายพงศธร เฮงสุวรรณ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
509 130822170499 นายกรวีร์ ยิ้มยวน โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) สุโขทัย
510 130822170500 นายกิตติพัฒน์ จันโท โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) สุโขทัย
511 130822170501 นางสาวณัฐกานต์ รุกขะเสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติ กำแพงเพชร กำแพงเพชร
512 130822170502 นายธัญพัฒน์ สดสร้อย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
513 130822170503 นายศุภวิชญ์ ทิพย์ชัย ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
514 130822170504 นายพิเชษฐ์ ถมทอง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
515 130822170505 นางสาวธูปเทียนทอง ไชยศิริ ผดุงปัญญา ตาก
516 130822170506 นางสาวธัญชนก ไชยเชษฐ ผดุงปัญญา ตาก
517 130822170507 นางสาวกัญญ์วรา เขน่วม โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
518 130822170508 นางสาวสุพิชญา หล้ามูล ผดุงปัญญา ตาก
519 130822170509 นางสาวจุฑามณี เครือกลัด ผดุงปัญญา ตาก
520 130822170510 นางสาวกชพร แหวเมือง ผดุงปัญญา ตาก
521 130822170511 นางสาวตรีรัตน์ อิ่มเอี่ยม ผดุงปัญญา ตาก
522 130822170512 -ศรศักดิ์ ม่วงมัน ศรศักดิ์ ม่วงมัน โรงเรียนเรื่องวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
523 130822270001 นางสาวอรอุมา อนุพันธ์ กศน.ตำบล นครชุม กำแพงเพชร
524 130822270002 นางสาวกนกนุช กองพล โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
525 130822270003 นางสาวพิมพ์ชนก คำบู่ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
526 130822270004 นางสาวอารยา แทนเถื่อน กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
527 130822270005 นางสาวพันวรรษสา แมนวิเศษ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
528 130822270006 นางสาวพลอยพรรณ ศรีแปงวงศ์ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
529 130822270007 นางสาวธัญมน ทับเอี่ยม กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
530 130822270008 นางสาวพิริษา มาศวิชัย กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
531 130822270009 -นวรัตน์ สุ่นศรี กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
532 130822270010 นางสาวเบญจพร เบญจศิวกร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
533 130822270011 นางสาวศิรินภา รุ่งน้อย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
534 130822270012 นายปรัชญา จันทร์แก้ว ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
535 130822270013 นางสาวศิริลักษณ์ กล้วยตระกูล วัชรวิทยา กำแพงเพชร
536 130822270014 นางสาวแพรวนภา พยัคฆเพท วัชรวิทยา กำแพงเพชร
537 130822270015 นายกีรติ อุชชิน วัชรวิทยา กําแพงเพชร
538 130822270016 นางสาววัชชิราภรณ์ โอแสงใส วัชรวิทยา กำแพงเพชร
539 130822270017 นางสาวอชิรญาพร นูมหันต์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
540 130822270018 นางสาวแพรวา รัตถา วัชรวิทยา กำแพงเพชร
541 130822270019 นางสาวรสกร ศรีนวล วัชรวิทยา กำแพงเพชร
542 130822270020 นางสาวรุ่งทิวา ศรีจันทึก โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
543 130822270021 นางสาวพรรณวษา วงษ์มี โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
544 130822270022 นางสาวชนันภรณ์ นาหอม โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
545 130822270023 นางสาวนภาพร ศรีคำภา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
546 130822270024 นางสาวกมลทิพย์ เกิดวุฒิ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
547 130822270025 นายสรวิศ อินโท โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำเเพงเพชร กำเเพงเพชร
548 130822270026 นางสาวดารารัตน์ แก้วพวง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
549 130822270027 นางสาวออมบุญ บุญตา วัชรวิทยา กำแพงเพชร
550 130822270028 นางสาวพรรณเทพา รักษ์ศรีสุข วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
551 130822270029 นายวีรวิชญ์ ยิ่งศิริธัญรัฐ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
552 130822270030 นายดลพกร อินกลัด โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
553 130822270031 นางสาวสุนันทา คำโสดา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
554 130822270032 นางสาวปภาวดี ชำนาญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
555 130822270033 นางสาวโยษิตา เนตรชาย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สุโขทัย
556 130822270034 นางสาวกัญญารัตน์ รุกขชาติ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
557 130822270035 นางสาวกนกวรรณ มะยมหิน พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
558 130822270036 นางสาวจุฑาทิพย์ อินทพงษ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
559 130822270037 นางสาวปัณฑิตา โพธิบัลลังค์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
560 130822270038 นางสาวรัตติกาล แซ่ลิ้ม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
561 130822270039 นางสาวสุพิชชา โพธิกุดสัย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
562 130822270040 นางสาวปณิฏฐา คำมี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
563 130822270041 นางสาวจุฑาภรณ์ สงคุ้ม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
564 130822270042 นางสาววลัญรัตน์ เนื้อไม้ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
565 130822270043 นางสาวพรชิตา อุดมลาภ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
566 130822270044 นายพีรภัทร แผ่ทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
567 130822270045 นางสาวสุชานันท์ แสนเหลียว พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
568 130822270046 นายภูวเดช วงศ์รัฐธนา วัชรวิทยา กำแพงเพชร
569 130822270047 นางสาวชณิตา ชาญเชาว์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
570 130822270048 นางสาวอาทิตยา​ โพธิ์ช่วย วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
571 130822270049 นางสาวธันยารัตน์ พวงสาหร่าย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
572 130822270050 นางสาวนพรดา กระต่ายทอง วัชรวิทยา กำแพงเพขร
573 130822270051 นายมนัสวี อนันติโย มหาวชิราวุธ สงขลา
574 130822270052 นายธวัชชัย นรสิงห์ ระหานวิทยา กำแพงเพชร
575 130822270053 นายจักริน สิงสม ระหานวิทยา กำแพงเพชร
576 130822270054 นายธนธรณ์ ขันทะสิกรรม ระหานวิทยา กำแพงเพชร
577 130822270055 นางสาวสิรภัทร หอมหวล โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
578 130822270056 นางสาวรัตนาพร ปั้นแตง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
579 130822270057 นางสาวอ้อมอารี ละออเอี่ยม โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
580 130822270058 นางสาวพิยดา แก้วประเสริฐ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
581 130822270059 นายศุภพล โพธิรักษ์ ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
582 130822270060 นางสาวนารีรัตน์ ใจสว่าง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
583 130822270061 นางสาวปณิดา ทิจันทร์ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
584 130822270062 นางสาวพนัชกร โพธิ์ด้วง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
585 130822270063 นางสาวอรณิชา พุ่มพวง โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
586 130822270064 นายวรุตม์ เถื่อนสุข ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
587 130822270065 นายณภัทชากร ภู่หมื่นไวย ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
588 130822270066 นางสาวณัฐธิตา สรงภู่ ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
589 130822270067 นางสาวกัณฑิมา พึ่งสุข โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
590 130822270068 นางสาวธนวรรณ ศรีวิเชียร ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
591 130822270069 นายนันทิพัฒน์ ภู่โต ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
592 130822270070 นายบุญศักดิ์ ศรีเมือง ทหารอากาศอณุสรณ์ นครสวรรค์
593 130822270071 นางสาวประภาสิริ สินนาค ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
594 130822270072 นางสาวจินตนา เสือเพ็ง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
595 130822270073 นางสาวจันทิมา ิ่วมจินดา ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
596 130822270074 นางสาวรวินันท์ มีเหลือง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
597 130822270075 นางสาวฉัตรระวีย์ อรัญศรี ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
598 130822270076 นางสาวอภิสรา มะลิพรม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
599 130822270077 -นางสาว นันท์นภัส จันทร์พรม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
600 130822270078 นางสาวนันทิชา เพ่งกิจ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
601 130822270079 นางสาวณัฐมน ทรัพย์นาคี ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
602 130822270080 นางสาวนราวัลย์ โวหารพจน์ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
603 130822270081 นายภูษิต คุ้มแก้ว ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
604 130822270082 นายศุภวิชญ์ ทิพย์ชัย ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
605 130822270083 นางสาวนันทพร พุ่มมา ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
606 130822270084 นางสาวปรียาภรณ์ พุ่มเกตุ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
607 130822270085 นางสาววรัทยา ตั้งจิตรศรัทธา โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
608 130822270086 นางสาวสุกันยา ภูยาฟ้า โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
609 130822270087 นางสาวหวันยิหวา เจริญศิลป์ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
610 130822270088 นางสาวนรีรัตน์ จินดาวงษ์ธรรม์ ระหานวิทยา กำแพงเพชร
611 130822270089 นางสาวธนพร แก้วปาน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมถ์ สุโขทัย
612 130822270090 นางสาวสุมิตรา นุชปาน ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
613 130822270091 นางสาวชญาภา วิจิตรปัญญาเมธี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
614 130822270092 นางสาวปาริชาติ ฤทธิมหันต์ วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
615 130822270093 นางสาวณัชกฤติยา สารีบุตร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
616 130822270094 นายบุรฉัตร แพทย์ชีพ โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
617 130822270095 นายธนภัทร พินิจวงค์ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
618 130822270096 นายรัชภูมิ รอดเจริญ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
619 130822270097 นางสาวกัลยกร สนิทมาก วัชรวิทยา กำแพงเพชร
620 130822270098 นางสาวกัณนิกา สรรคบุรีนุรักษ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
621 130822270099 นางสาวกัณนิกา สรรคบุรานุรักษ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
622 130822270100 นางสาวสถิดา ทีภูเวียง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
623 130822270101 นายปารเมศ ดีพร้อม ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
624 130822270102 นางสาวนาตยา สังข์อ่อน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
625 130822270103 นายนพปฎล เพ็ชรอยู่ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
626 130822270104 นายกฤษฎากร คำรุณ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
627 130822270105 นายวีรภัทร สิงห์เปรม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
628 130822270106 นางสาวภัทรานิษฐ์ เหมือนอินทร์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
629 130822270107 นางสาวภูษิตา จินดารัตน์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
630 130822270108 นางสาวชลนิชา เนื้อไม้ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
631 130822270109 นางสาวเนตรณภัทร เมฆี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
632 130822270110 นางสาวดลพร ขรพัตร พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
633 130822270111 นางสาวเมธาวี โพธิ์รี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
634 130822270112 นางสาวจารุวรรณ วายุบุต พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
635 130822270113 นางสาวกฤติกา ชูแผ้ว โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
636 130822270114 นางสาวดรุณี พลศร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
637 130822270115 นางสาวโยษิตา ถาวร โรงเรีพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
638 130822270116 นางสาวสุวรรณณี ชุ่มบุญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
639 130822270117 นางสาววรัญญา มีสวัสดิ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
640 130822270118 นางสาวสิริวรรณ คุ้มวงษ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
641 130822270119 นายวรเชษฐ์ ทัดปอย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
642 130822270120 นางสาวณัฐกมล พลศร พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
643 130822270121 นางสาวสาวิตรี หงษ์ร่อน พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
644 130822270122 นางสาวทิฆัมพร เทียนชัย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
645 130822270123 นางสาวมณีรัตน์ กลิ่นจันทร์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
646 130822270124 นายธราเทพ โสภาค พรานกระต่ายพิทยาคม พรานกระต่ายพิทยาคม
647 130822270125 นายณัฐวุฒิ ขวัญจ่า พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชรเพชร
648 130822270126 นางสาวศรสวรรค์ เดชะผล พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
649 130822270127 นายทวีศักดิ์ คมขำ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
650 130822270128 นางสาวภัทรศยา สุวรรณเจริญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
651 130822270129 นางสาวสงกรานต์ มีสุข พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
652 130822270130 นางสาวชมพูนุช วันโน พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
653 130822270131 นางสาวกัญญารัตน์ ขันศรี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
654 130822270132 นางสาวกรวรรณ แสงสาย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
655 130822270133 นางสาวทิพย์รัตน์ หนูหอม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
656 130822270134 นายธีรพัฒน์ เกษมี พรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
657 130822270135 นางสาวศิรภัสสร วงศ์ดินดำ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
658 130822270136 นางสาวเบญจวรรณ เต๊กไทย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
659 130822270137 นางสาวศุภาวรรณ อินกรัด โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
660 130822270138 นายบัณฑิต บุญธรรม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
661 130822270139 นางสาวมินตยา พวงทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
662 130822270140 นางสาววิลาว บัวบาน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
663 130822270141 นายมนตรี บุญอินทร์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
664 130822270142 นางสาวมาวิกา มาน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
665 130822270143 นางสาวพรรณนภา หงษ์ทอง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
666 130822270144 นางสาวอารีรัตน์ ชูแผ้ว พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
667 130822270145 นางสาวชนิษฐา ชัยสีดา พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
668 130822270146 นางสาวศิรภัสสร แฝงด่ากลาง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
669 130822270147 นางสาวอังคณา เมฆี พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
670 130822270148 นายฉัตรชัย กลั่นเรือง พรานกระต่าย​พิทยาคม กำแพงเพชร
671 130822270149 นางสาววลัยลักษณ์ ถมทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
672 130822270150 นางสาววลัยรัตน์ ถมทอง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
673 130822270151 นางสาวจารุวรรณ แซ่น้า พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
674 130822270152 นางสาวสุทธิดา พลากร พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
675 130822270153 -ภัทรา อินทิปปัญญา พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
676 130822270154 นางสาวนิลาวัล ปะรุวันรัมย์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
677 130822270155 นางสาวชนิสรา อินทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
678 130822270156 นายจีรวุฒิ พลกล้า พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
679 130822270157 นางสาวปาลิตา เดชะผล โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
680 130822270158 นางสาวจิรพรรณ มุกดา พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
681 130822270159 นางสาวอารีรัตน์ แผ่ทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
682 130822270160 นางสาวจิดาภา โพธิ์บัลลังค์ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
683 130822270161 นางสาวพัทธนันท์ เอี่ยมม่วง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
684 130822270162 นางสาวพัชราภรณ์ สกุลณีย์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
685 130822270163 -นางสาวอัญชิษฐา สุขเกษม โรงเรียนกำเเพงเพชรพิทยาคม กำเเพงเพชร
686 130822270164 นางสาวกิติวรรณ บัวบาน พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
687 130822270165 นางสาวช่อทิพย์ โมลิพันธ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
688 130822270166 นางสาวณัฐวดี พรจันทร์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
689 130822270167 นางสาวสาวิตรี เกษี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
690 130822270168 นางสาวศิรินภา พลอาชา พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
691 130822270169 นายอานัส บดีรัฐ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
692 130822270170 นายสิทธิรัตน์ ดีหนอ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
693 130822270171 นางสาวศุภาพิชญ์ นพดล โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
694 130822270172 นางสาวปณัฐดา สว่างวงศ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
695 130822270173 นางสาวอุไรวรรณ อนุสกรสันต์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
696 130822270174 นางสาวอาทิตยา บาบุญ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
697 130822270175 นางสาวอมรรัตน์ แมลงภู่ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
698 130822270176 นางสาวคันฉัตร เงินทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
699 130822270177 นางสาวพิมภัทรา อังคุนันท์ พรานกระต่าย​พิทยาคม กำแพงเพชร
700 130822270178 นางสาวนราพร อินทรฉัตร พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
701 130822270179 นางสาวดวงพร บัวหลวง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
702 130822270180 นางสาวศศิวิมล แสนสุข พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
703 130822270181 นางสาวกุลนันท์ สุวรรณหงษ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
704 130822270182 นางสาวธนัญญา วงษ์เอี่ยม เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
705 130822270183 นางสาวศรัญญา พลากร เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
706 130822270184 นางสาวนนทวรรณ ใจหม่อง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
707 130822270185 นางสาวพัชรัตน์ชา จิ๋วนุช เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
708 130822270186 นางสาวนฤมล สมอนาค โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
709 130822270187 นางสาวพรณภัทร หนองหลวง โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
710 130822270188 นางสาวจุฬาลักษณ์ มณีเขียว เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
711 130822270189 นางสาวนางสาวจีรนันท์ นารอด โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
712 130822270190 นางสาวณัฐนิชา แก้วแดง โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
713 130822270191 นายชนะพล มาสี เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
714 130822270192 นายพงศกร บัวหอม โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
715 130822270193 นายเจษฎาภรณ์ เรี่ยมศร เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
716 130822270194 นายชัชพงค์ พรมบุญชู เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
717 130822270195 นางสาววายามิน ถมยา เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
718 130822270196 นางสาวอรทัย เนียมมมั่ง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
719 130822270197 -นรีรัตน์ ปิ่นมณี โรงเรียนเรืองวิทย์พอทยาคม กำแพงเพชร
720 130822270198 นางสาวเพชรนภา จีนเพชร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
721 130822270199 นางสาวเสาวรส ส่องเเสง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
722 130822270200 นางสาวศุกลภัทร จันพุฒ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทย กำแพงเพชร
723 130822270201 นางสาวอาทิตยา อึ่งน่วม โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
724 130822270202 นางสาวพรพิมล ศรีอันยู้ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
725 130822270203 นางสาวกิติวรา รอไธสง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
726 130822270204 นายภูผา ศรน้อย ระหานวิทยา กำแพงเพชร
727 130822270205 นายก่อเกียรติ คงจุ้ย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
728 130822270206 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีน้อย ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
729 130822270207 นางสาวพัชรินทร์ พานทอง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
730 130822270208 นางสาวเกศมณี ขุมเพ็ชร์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
731 130822270209 นางสาวพิมพ์อัปสร เสือด้วง โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
732 130822270210 นางสาวชนัญชิดา เอี่ยมพงษ์ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
733 130822270211 -รวินทร์นิภา สอิ้ง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
734 130822270212 นางสาวดารารัตน์ ด่อนคร้าม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
735 130822270213 นายเจษฏา พุ่มบตร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
736 130822270214 นายธวัชชัย ภูมิโชติ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
737 130822270215 นายวรรณกร ตุ้มบุตร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
738 130822270216 นางสาวดาราพร สังคง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
739 130822270217 นางสาวเกศกนก แก้วกอง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
740 130822270218 นางสาวจิรัชญา แคนเภา วัชรวิทยา กำแพงเพชร
741 130822270219 นางสาวแพรพัตรา คำเครือ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
742 130822270220 นางสาววาจิตรา บึงมุม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
743 130822270221 นางสาววรัมพร พูลสวัสดิ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
744 130822270222 นางสาวกาญจนสถดา ชัยศักดิ์ศรี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
745 130822270223 นางสาวกัญญาลักษณ์ ⠀⠀⠀⠀⠀ ลอพันธ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
746 130822270224 นางสาวพราวรวี ไกรเพชร วัชรวิทยา กำแพงพชร
747 130822270225 นางสาวณิชนันทน์ แซ่เอี๊ยะ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
748 130822270226 นางสาวปณิตา โพธิ์ศรี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
749 130822270227 นางสาวณัฐนรี ภู่เรือน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
750 130822270228 นางสาวทัศนีย์ ปานะ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
751 130822270229 นางสาวกานต์พิชชา หาดี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
752 130822270230 นางสาวธัญวรัตน์ ถ่อมกาย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
753 130822270231 นางสาวกุลจิรา เพชร์หมู่ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
754 130822270232 นางสาวฉัตรชนก กันสาตร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
755 130822270233 นางสาวภคพร เซ่งฮะ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
756 130822270234 นายยศธร เนาวพันธ์ โรงเรียนชุมแสงสงครามฯ พิษณุโลก
757 130822270235 นางสาววรรณิศา ไชยลือชา ชุมแสงสงครามฯ พิษณุโลก​
758 130822270236 นายธนรักษ์ มาเพชร ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ พิษณุโลก
759 130822270237 นางสาวกรกนก รูลระวรรณ ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" พิษณุโลก
760 130822270238 นางสาวปรางค์ทิพย์ อินทร์วงศ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
761 130822270239 นางสาวธนารัตน์ คงทน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
762 130822270240 นางสาวเสาวภาค โตพงษ์ ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" พิษณุโลก
763 130822270241 นางสาวปรารถนา จาดคำ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
764 130822270242 นางสาวณิธิวดี สิงห์รอ โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์ อุปถัมภ์" พิษณุโลก
765 130822270243 นายอารยะ ผลศิริ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
766 130822270244 นางสาวภัคจิรา ศรีปิ่นเป้า วัชรวิทยา กำแพงเพชร
767 130822270245 นางสาวภิญญาทิพย์ อิ่มเพ็ง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
768 130822270246 นางสาววรรณธกาล สุธาวา ชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” พิษณุโลก
769 130822270247 นายศรชัย ภูวะทิตย์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
770 130822270248 นายศรายุธ ปรางวิรุฬห์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
771 130822270249 นายธนวัฒน์ อ่องยิ้ม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
772 130822270250 นายกฤษฎา โสภณโภไคย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
773 130822270251 นางสาวสุพิชชา สุภาพพูล ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
774 130822270252 นางสาวพรหทัย สุมาลี พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
775 130822270253 นายศุภณัฐ ภารวงค์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
776 130822270254 นางสาวสุทธิดา ปินะถา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
777 130822270255 นางสาวกนกวรวรรณ โกษา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
778 130822270256 นางสาวพิจิตรา โตศรีพลับ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
779 130822270257 นางสาวชัชฎาพร พุ่มทุเรียน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
780 130822270258 นางสาวเหมือนชนก วุ้นนที วัชรวิทยา กำแพงเพชร
781 130822270259 นางสาวภัทราวรรณ สร้อยสุข วัชรวิทยา กำแพงเพชร
782 130822270260 -วริษา ญาติไธสง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
783 130822270261 นางสาวมาลี บุปผา แม่ระมาดวิทยาคม ตาก
784 130822270262 นางสาวพนิดา เพียรพร้อม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
785 130822270263 นางสาววิมพ์วิภา บุญกิจ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
786 130822270264 นางสาวธิรดา จันทร์งาม ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโข
787 130822270265 นางสาวจิราภา ภู่โต โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
788 130822270266 นางณัฐฐาพร นุชตุ้ย บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
789 130822270267 นางสาวพรนิภา พินิทเสน ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
790 130822270268 นางสาวประนัสดา เกาะเเก้ว ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
791 130822270269 นางสาวนิภาพร วรรณ์สุทธะ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
792 130822270270 นายธวัชชัย เพียรุยทธ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
793 130822270271 นางสาวอมรรัตน์ เหล็กกล้า ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
794 130822270272 นายอัครพล เผ่าฤทธิ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
795 130822270273 นางสาวพัณณิตา ตาทิพย์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
796 130822270274 นางสาวกฤติยา อินทรมงคล ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
797 130822270275 นายทวีศักดิ์ ปกประโคน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
798 130822270276 นายกฤษณะ บุญอ้อม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
799 130822270277 นางสาวณัฐชา สุวรรณภูมิ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
800 130822270278 นางสาวณัฐพร ปั้นบรรจง ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
801 130822270279 นางสาวจารุวรรณ รุ่งคูหา โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
802 130822270280 นางสาวชนัญธิดา พูลนิ่ม ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
803 130822270281 นางสาวพรพิมล ถนอมนวล โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
804 130822270282 นางสาวจุฑามาศ จันดีสาร เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จ​พระศรีนครินทร์​ กำแพงเพชร กำแพงเพชร
805 130822270283 นายศรศักดิ์ ม่วงมั่น โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
806 130822270284 นายณภัทร พลศร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
807 130822270285 นางสาวปาริสา พลายมี เรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
808 130822270286 นางสาวอมรรัตน์ สงเชื้อ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
809 130822270287 นางสาวอิษฎาอร เดชะผล เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
810 130822270288 นางสาวยุพเยาว์ ยะคำ พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
811 130822270289 นางสาวเพ็ญนภา เวฬุวันใน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
812 130822270290 นางสาวภัทราภรณ์ พันธวงศ์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
813 130822270291 นางสาวยอดขวัญ อาจทะนงค์ พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
814 130822270292 นางสาวอังกินันท์ ประจงจีบ พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
815 130822270293 นางสาวนงลักษณ์ สุขกร โรงเรียนพิไกรวิทยา กำแพงเพชร
816 130822270294 นางสาวธนาภรณ์ แข็งกล้า โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
817 130822270295 นางสาวจันทร์วลัย พิมเสน บ้านต ประชาวิทยาคาร ตาก
818 130822270296 นางสาวอารียา สมพงษ์ โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
819 130822270297 นางสาวสรัญญา คงเมือง โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
820 130822270298 นายกมลภพ เเก้วบัวดี โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
821 130822270299 นางสาวฐิติพร พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
822 130822270300 นางสาวอินทิรา ขุนพิลึก โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
823 130822270301 นางสาวอาทิตยา ทองดอนเถื่อน ระหานวิทยา กำแพงเพชร
824 130822270302 นางสาวมาวิตา แสงศรีธูป ระหานวิทยา กำแพงเพชร
825 130822270303 นางสาวฟ้าใส เรืองงาม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
826 130822270304 นางสาวจันทร์จิรา อ้นคง วชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
827 130822270305 นายปวรุตม์ ใจตา กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
828 130822270306 นางสาวสุมิตรา โตศรีพลับ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
829 130822270307 นางสาวสาวิตรี​ โตศรีพลับ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
830 130822270308 -ด.ญ.นครียา แซ่ตั้ง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
831 130822270309 นางสาวนครียา แซ่ตั้ง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
832 130822270310 นางสาวอริสรา ไฮกันยา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
833 130822270311 นางสาววีรยา พุฒจาด ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
834 130822270312 นางสาวนงนภัส ศรีสุวรรณ ศรีสำโรงชนูปถัมป์ สุโขทัย
835 130822270313 นายศตานนท์ สินนาศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
836 130822270314 นางสาวสุภารัตต์ สุวันนะสาน ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
837 130822270315 นางสาวชาลิสา สงสัย ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
838 130822270316 นางสาวจันทรภัทร ตั้งอรุณ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
839 130822270317 นางสาววรณุช เปลื้องนุช วัชรวิทยา กำแพงเพชร
840 130822270318 นางสาววรรณฤดี ฟักบัว ไกรใน สุโขทัย
841 130822270319 นางสาวชนัดดา อินพรหม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
842 130822270320 นางสาวกานต์ธิดา ใจวงศ์เย็น โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
843 130822270321 นางสาวคนัญญา แสนสุวรรณ สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
844 130822270322 นางสาวพิมพิกา หนูทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
845 130822270323 นางสาวชุติมา แสนพล โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยทคม กำแพงเพชร
846 130822270324 นางสาวสิราวรรณ เกิดพงษ์ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
847 130822270325 นางสาวณฐกร จิตมาศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
848 130822270326 นายธีรพงษ์ สุขแสง ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
849 130822270327 นางสาวสุภาวดี ยิ้มบุญเกิด เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
850 130822270328 นางสาวสุดารัตน์ แฝงสูงเนิน โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
851 130822270329 นางสาวสุธาสิณี สวยขุนทด ระหานวิทยา กำแพงเพชร
852 130822270330 นางสาวกวินทิพย์ กลัดภิบาล วัชรวิทยา กำแพงเพชร
853 130822270331 นางสาวอัมพวัน ผวาผดุง โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
854 130822270332 นางสาวสุพิชชา แสนทวีสุข พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
855 130822270333 นางสาวนันทิยา ทวนธง พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
856 130822270334 นายศุภโชค ทุ่งลาด พิไกรวิทยา กำเเพงเพชร
857 130822270335 นางสาวอัญชลี ชูแผ้ว พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
858 130822270336 นายฐาปกรณ์ น้อยคำ พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
859 130822270337 นางสาวนันทนา แหวนเงิน พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
860 130822270338 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิริอ่อน โรงเรียนพิไกรวิทยา กำแพงเพชร
861 130822270339 นางสาววรพรรณ สิ่วไธสง พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
862 130822270340 นางสาวอภิชญา โชติรัสสะ โรงเรียนพิไกรวิทยา กำแพงเพชร
863 130822270341 นายณภัทร ศาสนะ โรงเรียนระหานวิทยา กำเเพงเพชร
864 130822270342 นางสาวอังคณา สุภาตา โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” ตาก
865 130822270343 นางสาวณัฏฐธิดา สุยะมั่ง บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
866 130822270344 นายภูริภัทร เทพวงค์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
867 130822270345 นายพชรพล หว่างเชื้อ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
868 130822270346 นางสาวจุฬามณี แปสันเทียะ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
869 130822270347 นางสาวปรียา อำนวย พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
870 130822270348 -คำบรรลือ จุฑาทิพย์ เฉลิมพระเกียรติฯ กำแพงเพชร
871 130822270349 -นพวรรณ โพธิ์อนันต์ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
872 130822270350 นางสาวสิริกันยา คลังน้อย โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมถ์ สุโขทัย
873 130822270351 นางสาววิภาวรรณ แช่มมั่น ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
874 130822270352 นางสาววันวิษา ทรมาศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
875 130822270353 นางสาววันเพ็ญ ชาญสมาธิ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
876 130822270354 นางสาวพรชิตา นาคสวน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
877 130822270355 นายสุธิชาติ เชื้อ​ศรี​ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
878 130822270356 นางสาวกันยารัตน์ บานแย้ม ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
879 130822270357 นายชลภัทร บุญพันธ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
880 130822270358 นางสาวนารีรัตน์ วังศรี ปงรัชดาภิเษก พะเยา
881 130822270359 นางสาวชนม์ณภัทร ช้างนาม โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
882 130822270360 นางสาวปาณิสรา เอี่ยมสะอาด ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
883 130822270361 นายรัชธฌานนท์ เกิดโต วัชรวิทยา กำแพงเพชร
884 130822270362 นายเกรียงไกร ยันต์วิเศษ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
885 130822270363 นางสาวกนกพรรณ​ ถาวร พรานกระต่าย​พิทยาคม​ กำแพงเพชร​
886 130822270364 นางสาวรุ่งนภา อินเที่ยง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
887 130822270365 นายโกศล ง้าวแก้ว เฉลิมพระเกียรติกำแพงเพชร กำแพงเพชร
888 130822270366 นางสาวสุชาดา โมลาลาย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
889 130822270367 นางสาวธิดาพร คำภา โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
890 130822270368 นางสาววรัญญา พรมท้าว วัชรวิทยา กำแพงเพชร
891 130822270369 นางสาวรุ่งเรือง เงินทอง หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
892 130822270370 นางสาวช่อเพชร ราชวงศ์ หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
893 130822270371 นายอนุรักษ์ ป้องเขต โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
894 130822270372 นายอนุวัฒน์ แดงกลาง โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ สุโขทัย
895 130822270373 นางสาวอชิตา ณ พัทลุง โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
896 130822270374 นางสาวสุภาวรรณ สาไชยยันต์ หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
897 130822270375 นางสาวชลธิชา จิตรตรง หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
898 130822270376 -กัณติกา ชินคำ หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
899 130822270377 -นายพงศธร เฮงสุวรรณ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
900 130822270378 นางสาวสุพรรสา แก้วหลวง หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
901 130822270379 นายรุ่งธิชัย ถึงสุข โรงเรียนหนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
902 130822270380 นายธัญพัฒน์ สดสร้อย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
903 130822270381 นายวัชรากร ขวัญปัง โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
904 130822270382 นางสาวเจนจิรา ภูคงคา หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
905 130822270383 นายศิวัช คงสิบ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
906 130822270384 นายคณาธิป เมื่อเกิด กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
907 130822270385 นางสาวฤทัยรัตน์ พลทา หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
908 130822270386 นางสาวศศิธร เจิมขำ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
909 130822270387 นางสาวน้องทราย ใจดี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
910 130822270388 นางสาวโชติกา ใบเนียม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
911 130822270389 นางสาวอรัญญา ทัพวัฒน์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
912 170822170001 นายจักรพงษ์ โพธิ์หล้า โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม กำแพงเพชร
913 170822170002 นางสาวอรอุมา อนุพันธ์ กศน.ตำบลนครชุม กำแพงเพชร
914 170822170003 นางสาวกนกนุช กองพล โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
915 170822170004 นางสาวพิมพ์ชนก คำบู่ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
916 170822170005 นางสาวอารยา แทนเถื่อน กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
917 170822170006 นางสาวพลอยพรรณ ศรีแปงวงศ์ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
918 170822170007 นางสาวธัญมน ทับเอี่ยม กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
919 170822170008 นางสาวพิริษา มาศวิชัย กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
920 170822170009 นายปวรุตม์ ใจตา กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
921 170822170010 นางสาวนวรัตน์ สุ่นศรี กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
922 170822170011 นายปรัชญา จันทร์แก้ว ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
923 170822170012 นางสาวกชมน นิลเพชร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
924 170822170013 นางสาววรรณวิษา พุทธะบุตร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
925 170822170014 นางสาวนลพรรณ เกล็ดประทุม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
926 170822170015 นางสาวรุ่งนภา อินเที่ยง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
927 170822170016 นายกฤษดา วัดทะโล คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
928 170822170017 นางสาวพรรณเทพา รักษ์ศรีสุข วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
929 170822170018 นางสาวออมบุญ บุญตา วัชรวิทยา กำแพงเพชร
930 170822170019 นางสาวดารารัตน์ แก้วพวง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
931 170822170020 นายวีรวิชญ์ ยิ่งศิริธัญรัฐ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
932 170822170021 นางสาวกาญจนสุดา ชัยศักดิ์ศรี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
933 170822170022 นางสาววาจิตรา บึงมุม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
934 170822170023 นางสาวจิรัชญา แคนเภา โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
935 170822170024 นางสาวสุนันทา คำโสดา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
936 170822170025 นางสาวปภาวดี ชำนาญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
937 170822170026 นางสาวโยษิตา เนตรชาย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สุโขทัย
938 170822170027 นางสาวปัณฑิตา โพธิบัลลังค์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
939 170822170028 นางสาวกนกวรรณ มะยมหิน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
940 170822170029 นางสาวจุฑาทิพย์ อินทพงษ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
941 170822170030 นางสาวสุพิชชา โพธิกุดสัย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
942 170822170031 นางสาวกัญญารัตน์ รุกขชาติ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
943 170822170032 นางสาวรัตติกาล แซ่ลิ้ม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
944 170822170033 นางสาวปณิฏฐา คำมี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
945 170822170034 นางสาวจุฑาทิพย์ หนองหลวง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
946 170822170035 นางสาวพิมพ์ชนก แซ่เต็น พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
947 170822170036 นางสาวกัลยรัตน์ คำบรรลือ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
948 170822170037 นางสาวธิดารัตน์ ใจกันทา พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
949 170822170038 นางสาวภัทรดา หอมรื่น พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
950 170822170039 นางสาวจิรนันท์ เกตุนาค พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
951 170822170040 นางสาวอภิสรา มะลิพรม พรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
952 170822170041 นางสาวพรชิตา อุดมลาภ โรงเรียนพรานกระต่ายพิมยาคม กำแพงเพชร
953 170822170042 นางสาววลัญรัตน์ เนื้อไม้ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
954 170822170043 นางสาวจุฑาภรณ์ สงคุ้ม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
955 170822170044 นางสาวพิมรดา เรืองมาลัย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
956 170822170045 นางสาวนพรดา กระต่ายทอง วัชรวิทยา กำแพงเพขร
957 170822170046 นางสาวธันยารัตน์ พวงสาหร่าย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
958 170822170047 นายมนัสวี อนันติโย มหาวชิราวุธ สงขลา
959 170822170048 นางสาวฉวีวรรณ จันต๊ะ ฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่
960 170822170049 นางสาวสายรุ้ง ลุงเล็ก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่
961 170822170050 นางสาวสิรภัทร หอมหวล โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
962 170822170051 นางสาวรัตนาพร ปั้นแตง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
963 170822170052 นางสาวอ้อมอารี ละออเอี่ยม โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
964 170822170053 นางสาวพิยดา แก้วประเสริฐ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
965 170822170054 นายศุภพล โพธิรักษ์ ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
966 170822170055 นางสาวนารีรัตน์ ใจสว่าง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
967 170822170056 นางสาวปณิดา ทิจันทร์ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
968 170822170057 นางสาวพนัชกร โพธิ์ด้วง ทหารอากอนุสรณ์ นครสวรรค์
969 170822170058 นางสาวอรณิชา พุ่มพวง โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
970 170822170059 นายวรุตม์ เถื่อนสุข ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
971 170822170060 นายณภัทชากร ภู่หมื่นไวย ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
972 170822170061 นางสาวณัฐธิตา สรงภู่ ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
973 170822170062 นางสาวกัณฑิมา พึ่งสุข โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
974 170822170063 นางสาวธนวรรณ ศรีวิเชียร ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
975 170822170064 นายนันทิพัฒน์ ภู่โต ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
976 170822170065 นางสาวสิริยากร ทองสุขดี โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
977 170822170066 นายบุญศักดิ์ ศรีเมือง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
978 170822170067 นางสาวกัญญา จันทร์ตา ฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่
979 170822170068 นางสาวจันทรา ลุงยี่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
980 170822170069 นางสาวประภาสิริ สินนาค ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
981 170822170070 นางสาวจินตนา เสือเพ็ง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
982 170822170071 นางสาวรวินันท์ มีเหลือง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
983 170822170072 นางสาวจันทิมา อ่วมจินดา ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
984 170822170073 นางสาวนันทิชา เพ่งกิจ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
985 170822170074 -นางสาว นันท์นภัส จันทร์พรม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
986 170822170075 นางสาวปรียาภรณ์ พุ่มเกตุ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
987 170822170076 นายปารเมศ ดีพร้อท ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
988 170822170077 นางสาวสุมิตรา นุชปาน ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
989 170822170078 นางสาวศิรินภา รุ่งน้อย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
990 170822170079 นางสาวเบญจพร เบญจศิวกร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
991 170822170080 นางสาวกัลยกร สนิทมาก วัชรวิทยา กำแพงเพชร
992 170822170081 นางสาวกัณนิกา สรรคบุรีนุรักษ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
993 170822170082 นางสาวกัณนิกา สรรคบุรานุรักษ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
994 170822170083 -ภิญญฎา บุบผาชาติ โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
995 170822170084 นางสาวนาตยา สังข์อ่อน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
996 170822170085 นางสาวภัทรศยา สุวรรณเจริญ สุวรรณเจริญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
997 170822170086 นายดนุพล ฤทธิ์นอก โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
998 170822170087 นายเจริญ มาน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
999 170822170088 นายธีรศักดิ์ จันแดง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1000 170822170089 นายวิทวัส สหะชาติ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1001 170822170090 นายธราเทพ โสภาค พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเเพชร
1002 170822170091 นายธีรพัฒน์ เกษมี พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1003 170822170092 นางสาวโยษิตา ถาวร พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1004 170822170093 นายณัฐวุฒิ ขวัญจ่า พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชรเพชร
1005 170822170094 นางสาววรัญญา มีสวัสดิ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1006 170822170095 นางสาวเมธาวี โพธิ์รี พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1007 170822170096 นางสาววาสนา ขาวเงิน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1008 170822170097 นางสาวสงกานต์ มีสุข พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเเพชร
1009 170822170098 นางสาวสิริชลลดา มาน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1010 170822170099 นางสาวศิริรัตน์ รอดกสิกรรม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1011 170822170100 นางสาวนิรดา มะลิพรม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1012 170822170101 นางสาวศศิวรรณ พลพรม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1013 170822170102 นายฐิติพงศ์ เรืองจุ้ย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1014 170822170103 นางสาวลาวัณย์ ปิ่นทอง ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1015 170822170104 นายณัฐวุฒิ หอมหวล ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กำเเพงเพชร
1016 170822170105 นายณถัทร ชูจ ราฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1017 170822170106 นางอนุธิดา มาอินทร์ ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1018 170822170107 นายอัครขัยรชัย วรรณา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1019 170822170108 นายนันทิพัฒน์ วายุบุตร พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1020 170822170109 นายรพี จันทร์ลอย ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1021 170822170110 นายภานุพงศ์ ตะวงษา พรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
1022 170822170111 นายนวัต นิลสนธิ ราษฎร์ปีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1023 170822170112 นางสาวอมรรัตน์ แมลงภู่ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1024 170822170113 นางสาวจุฑาทิพย์ อ่อนโสภา โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เพชรบูรณ์
1025 170822170114 นางสาวสักัญญา ไพโรจน์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1026 170822170115 นางสาววิภา อนุสนธิ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1027 170822170116 นายศุภกานต์ ดีเลิศ ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1028 170822170117 นายศราวุธ คำบรรลือ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1029 170822170118 นางสาวศรัญญา พลากร เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1030 170822170119 นางสาวนนทวรรณ ใจหม่อง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1031 170822170120 นางสาวธนัญญา วงษ์เอี่ยม เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1032 170822170121 นายพงศกร บัวหอม โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1033 170822170122 นายชัชพงค์ พรมบุญชู โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1034 170822170123 นายเจษฎาภรณ์ เรี่ยมศร เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1035 170822170124 นางสาวพัชรัตน์ชา จิ๋วนุช เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1036 170822170125 -นรีรัตน์ ปิ่นมณี โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1037 170822170126 นางสาวนฤมล สมอนาค โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1038 170822170127 นางสาวกัลยาณี จูมาศ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1039 170822170128 นางสาววรัชยา เสือนิ่ม เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1040 170822170129 นางสาวศุกลภัทร จันพุฒ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1041 170822170130 นางสาวอรทัย เนียมมั่ง เรืองวิทยาพิทยาคม กำแพงเพชร
1042 170822170131 นางสาวจุฬาลักษณ์ มณีเขียว โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1043 170822170132 นางสาวจีรนันท์ นารอด โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1044 170822170133 นายรัชภูมิ รอดเจริญ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1045 170822170134 นายธนภัทร พินิจวงค์ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1046 170822170135 นางสาวเสาวรส ส่องเเสง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1047 170822170136 นางสาววัลลิภา โพธิบัลลังก์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1048 170822170137 นางสาวพรปวีณ์ พลเกิ้ล วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1049 170822170138 นายเจษฎาภรณ์ จันทร์สุข วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1050 170822170139 นางสาวเเนน จันจะนะ วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
1051 170822170140 นางสาวอนัญพร จอมย้อย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1052 170822170141 นางสาวศศิพร ธรรมวิชยุตม์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1053 170822170142 นางสาวชนิษฐ์ภัคค์ พรเปียบุญมี โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
1054 170822170143 นายพิเชษฐ์ แสงจันทร์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1055 170822170144 นางสาวพรพิมล ศรีอันยู้ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1056 170822170145 นางสาวชฎาพร ฉัตรธรรม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1057 170822170146 นางสาววรัชยา ดิษวงษ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1058 170822170147 นางสาวมุธิตา เกิดน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1059 170822170148 นายดลพกร อินกลัด โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
1060 170822170149 นางสาวอาทิตยา อึ่งน่วม โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
1061 170822170150 นางสาวกฤติมา ใจเที่ยงธรรม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1062 170822170151 นางธิดารัตน์ บดีรัฐ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1063 170822170152 นางสาวธนภรณ์ เล็กสุ่น วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1064 170822170153 นางสาวฟ้าใส เรืองงาม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1065 170822170154 นางสาวปุญญพัฒน์ คงอรุณ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1066 170822170155 นางสาวปุญนิตย์ โตจำนงค์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1067 170822170156 นางสาวกิติวรา รอไธง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1068 170822170157 นางสาวอรสา ใจผ่อง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1069 170822170158 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีน้อย ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1070 170822170159 นางสาวภัชรินทร์ พานทอง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1071 170822170160 นางสาวเกศมณี ขุมเพ็ชร์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1072 170822170161 นางสาวจิดาภา โพธิบัลลังค์ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1073 170822170162 นายกิตติศักดิ์ หามาลา ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1074 170822170163 นางสาวรวินทร์นิภา สอิ้ง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1075 170822170164 นายเจษฏา พุ่มบตร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1076 170822170165 นางสาวณัฏฐธิดา พันธุหอ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1077 170822170166 นางสาวญาดาวดี จันทร์ทอง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1078 170822170167 นายณัฐนันท์ เรืองอ่อง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1079 170822170168 นางสาวศุทธินี สามเถื่อน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1080 170822170169 นางสาวพรณภัทร เครือสอน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1081 170822170170 นางสาวกัญญ์วรา พุทธรัตน์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1082 170822170171 นางสาวแพรวพลอย ปัดชา วัขรวิทยา กำแพงเพชร
1083 170822170172 นางสาวณัฐนรี ภู่เรือน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1084 170822170173 นางสาวสุธินี จรัสสกุลเรือง วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
1085 170822170174 นางสาวพราวรวี ไกรเพชร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1086 170822170175 นางสาวมนัสนันท์ เกตุสันเทียะ วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
1087 170822170176 นางสาวธัญวรัตน์ ถ่อมกาย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1088 170822170177 นางสาวกานต์พิชชา หาดี วัชรวิท กำแพงเพชร
1089 170822170178 นางสาวณัฐพร อ่ำพุต ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1090 170822170179 นางสาวธนารีย์ วงค์สว่าง ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1091 170822170180 นายณัฐวุฒิ ดอนเพียงไพร ระหายวิทยา กำแพงเพชร
1092 170822170181 นายยศธร เนาวพันธ์ โรงเรียนชุมแสงสงครามฯ พิษณุโลก
1093 170822170182 นางสาววรรณิศา ไชยลือชา ชุมแสงสงครามฯ พิษณุโลก​
1094 170822170183 นางสาวกรกนก รูลระวรรณ ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" พิษณุโลก
1095 170822170184 นางสาวจินต์ภัทรา เดชมัด ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1096 170822170185 นายนพปฎล เพ็ชรอยู่ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1097 170822170186 นางสาวสุทัศนา ชวนชม ชุมแสงสงคราม”อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” พิษณุโลก
1098 170822170187 นายวีรภัทร สิงห์เปรม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1099 170822170188 นางสาวปรางค์ทิพย์ อินทร์วงศ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1100 170822170189 นางสาวธนารัตน์ คงทน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1101 170822170190 นางสาวสุธิตา ซังยืนยง ชุมเเสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" พิษณุโลก
1102 170822170191 นางสาวอาทิตยา โพธิ์ช่วย วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
1103 170822170192 นางสาวเสาวภาค โตพงษ์ ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" พิษณุโลก
1104 170822170193 นายอารยะ ผลศิริ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1105 170822170194 นางสาวภัคจิรา ศรีปิ่นเป้า วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1106 170822170195 นางสาวภิญญาทิพย์ อิ่มเพ็ง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1107 170822170196 นางสาววรรณธกาล สุธาวา ชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” พิษณุโลก
1108 170822170197 นางสาวสุภัชรีย์ เหล็กคม ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1109 170822170198 นางสาวศศิกานต์ ชุ่มขุนทด ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1110 170822170199 นางสาวลลิตา สีสวยหูต ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1111 170822170200 นายชิษณุพงศ์ น้อยประขา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1112 170822170201 นางสาวณพิชชา ปาละโค ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1113 170822170202 นางสาวนภาลักษณ์ ถ้วยทอบ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1114 170822170203 นายศรายุธ ปรางวิรุฬห์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1115 170822170204 นายธนวัฒน์ อ่องยิ้ม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1116 170822170205 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วอมร ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1117 170822170206 นายธนวัฒน์ กุลน้อย ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1118 170822170207 นายศรชัย ภูวะทิตย์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1119 170822170208 นายจิณณพัต สุ่มแสง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1120 170822170209 นางสาวแก้วตา เกนชัย ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1121 170822170210 นายพงษ์ศิริ แก้วมณี ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1122 170822170211 นายกฤษฎา โสภณโภไคย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1123 170822170212 นายณัฐดนัย คำยวง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1124 170822170213 นายปุญญาพัฒน์ จอมประโคน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1125 170822170214 -น.ส.ชนิสรา คลังเงิน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1126 170822170215 นางสาวกนกวรวรรณ โกษา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1127 170822170216 นางสาวปพิชญา ห่วงกลิ่น ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1128 170822170217 นางสาวมะลิวรรณ สามงามเอี่ยม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1129 170822170218 นางสาววรัมพร พูลสวัสดิ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1130 170822170219 นางสาวสุพิชชา สุภาพพูล ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1131 170822170220 นายศุภณัฐ ภารวงค์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1132 170822170221 นางสาวฐิติกัลยา นาแสวง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1133 170822170222 -ฐิติภัทรา แสนซื่อ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1134 170822170223 นางสาวนภัสสรณ์ นักพรานบุญ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1135 170822170224 นางสาวชญาดา กางกอน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1136 170822170225 นางสาวฉันทพิชญา ทรายทองวัฒนา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1137 170822170226 นางสาวพิจิตรา โตศรีพลับ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1138 170822170227 นางสาวสุชาดา โมลาลาย โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
1139 170822170228 นางสาวชัชฎาพร พุ่มทุเรียน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1140 170822170229 นางสาวเหมือนชนก วุ้นนที วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1141 170822170230 นางปวริศา มั่นเขตวิทย์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1142 170822170231 นางสาวจุฑารัตน์ เขม้นเขตร์การ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1143 170822170232 นางสาวจรรยพร สีพบ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1144 170822170233 นางสาวภัทราวรรณ สร้อยสุข วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1145 170822170234 -วริษา ญาติไธสง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1146 170822170235 นางสาวสุทธิดา ปินะถา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1147 170822170236 นางสาวพรญาณี แก้วสุขา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1148 170822170237 นางสาวศศิกานต์ เเสงระรวย ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1149 170822170238 นายสรวิชญ์ มณีจักร์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1150 170822170239 นางสาวจิตรดา ประนอมมิตร์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1151 170822170240 นายภัทรพล คำสมบัติ ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1152 170822170241 นางสาวธนพร สุขสาตร์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1153 170822170242 นางสาวนันทา พร้าวไธสง ทุ่งทวิทยา กำแพงเพชร
1154 170822170243 นางสาวศิริญากรณ์ ทรภีสิงห์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1155 170822170244 นางสาวจุฑามาศ บุญเยี่ยม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1156 170822170245 นางสาวจิราภา ภู่โต โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1157 170822170246 นางสาวจีรนันท์ จันทร์สม โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1158 170822170247 นางสาวนภัสวรรณ แสงสมบัติ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1159 170822170248 นางสาววิมพ์วิภา บุญกิจ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1160 170822170249 นางสาวณัฐริกา นิ่มเจริญ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1161 170822170250 นางสาวพรนภา สายเมือง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1162 170822170251 นายรพีภัทร นาคไธสงสง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1163 170822170252 นางสาวกรวิภา วารีรัตน์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1164 170822170253 นางสาวเพ็ญนภา เวฬุวันใน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1165 170822170254 นางสาวฐาปณี ดาหา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1166 170822170255 นางสาวสุมินตรา สามงามเสือ ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1167 170822170256 นางสาวอรวี หลานป้อ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1168 170822170257 นางสาวสลิลทิพย์ สอนสุข ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1169 170822170258 นางสาวธิรดา จันทร์งาม ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโ
1170 170822170259 นางสาวนวนันท์ ปัญญาเสน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1171 170822170260 นางสาวกัญญาวี ศรีเมือง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1172 170822170261 นายอนุชิต สว่างศรี โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1173 170822170262 -ชญาดา ประสะนะโก ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1174 170822170263 นางสาวนันธพร มีระสิง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1175 170822170264 นายธนพนต์ ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1176 170822170265 นายสิรวิชญ์ ทาบ้านฆ้อง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1177 170822170266 นางสาวปวีฐ์ธิดา คล่องแคล่ว โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1178 170822170267 นางสาวณัฐรากร วินทะไชย โรงทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1179 170822170268 นางสาวธีราพร หอมอ้ม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1180 170822170269 นางสาวนัตตรีญา นิยม โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1181 170822170270 นางสาวอุษณิภา ระหา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1182 170822170271 นายปรมี อยู่พันธ์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1183 170822170272 นายรติพงษ์ สิงห์นอก ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1184 170822170273 -ภคธิณี นิ่มน้อย ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1185 170822170274 นายภูริเดช บุตรน้ำดี โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1186 170822170275 นายนัฐนนท์ บุญเซ่ง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1187 170822170276 นายจักรวรรดิ โอตสุโท ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1188 170822170277 นายศุภกิจ หว่างวรกิจ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1189 170822170278 นายอินทัช หวังพิทักษ์วงศ์ ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1190 170822170279 นางสาวอารยา บุบผาสิงห์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1191 170822170280 นางสาวญารินดา สังขโศภา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1192 170822170281 นายธีรธัช โครวัตร์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1193 170822170282 นางสาวกมลรัตน์ ฉ่ำทรัพย์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1194 170822170283 นางสาววันวิสา เพ็งแจ่ม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1195 170822170284 นางสาวพรปวีณ์ เมฆพันธ์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1196 170822170285 นางสาวขวัญพิชชา คำจันทร์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1197 170822170286 นายพิษณุ พิลึก ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1198 170822170287 -นางสาวพัทธ์ธีรา จันทร์ต้น ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1199 170822170288 นางสาวเนตรดาว กาญจนวงค์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1200 170822170289 นางสาวชนินทร์ เมืองเหนือ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1201 170822170290 -นางสาว​ศรัณย​ฉัตร​ ปาวรี​ย์​ ทุ่งทรายวิทยา​ กำแพงเพชร​
1202 170822170291 นายปัณณวัฒน์ โตโทน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1203 170822170292 นางสาวนริสรา อินทษร โรงเรียน​ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร​
1204 170822170293 นายพิชิตชัย แก้วมะณี ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1205 170822170294 -นางสาว​อริสรา สีทอง ทุ่งทรา​ยวิทยา​ กำแพงเพชร​
1206 170822170295 นางสาวประนัสดา เกาะแก้ว ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1207 170822170296 นางสาวกฤติยา อินทรมงคล ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1208 170822170297 นางสาวิภาพร วรรณ์สุทธะ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1209 170822170298 -นางสาวรุ้งนภา สงสุแก ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1210 170822170299 นางสาวนฤมล เอี่ยมกลาง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1211 170822170300 นางสาวพุธิตา จันทร์ศิริ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1212 170822170301 นายชยานันท์ หมื่นเทพ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1213 170822170302 นายอัครพล เผ่าฤทธิ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1214 170822170303 นางสาวพรนิภา พินิทเสน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1215 170822170304 นายธวัชชัย เพียรยุทธ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1216 170822170305 นางสาวอมรรัตน์ เหล็กกล้า ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1217 170822170306 นางสาวนางสาวปวีณ์สุดา บทมูล โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1218 170822170307 นางสาวจารุวรรณ จันตา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1219 170822170308 นายกฤตยชญ์ ติดยงค์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1220 170822170309 นายทัตเทพ บุญสิงห์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1221 170822170310 นายวุฒิศักดิ์ พิมพาศรี โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1222 170822170311 นายศุภกิตติ์ หมื่นกล้า ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1223 170822170312 นายอนิรุจ บูชาบุญ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1224 170822170313 นายธนทัต สมัยกลาง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1225 170822170314 นายทวีศักดิ์ ปกประโคน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1226 170822170315 นางสาวณัฐพร ปั้นบรรจง ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1227 170822170316 นางสาวจิราภรณ์ ศรีหาวัฒน์ ทุ่งทราวิทยา กำแพงเพชร
1228 170822170317 นางสาวพรพิมล ถนอมนวล โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1229 170822170318 นางสาวชนัญธิดา พูลนิ่ม ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1230 170822170319 นางสาวจิรภัทร ยืนยง ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1231 170822170320 นางสาวยมลภัทร บุญใจ โรงเรีนนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1232 170822170321 นางสาวภัทรนันท์ เวียงสิมมา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1233 170822170322 นางสาวอภิญญา จันทะขิน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1234 170822170323 นางสาวนารีรัตน์ ถิ่นทับไทย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงพชร
1235 170822170324 นางสาวภัทราวดี สมสิฃ ทุ่งทรายวิทยา กำแพง
1236 170822170325 นางสาวณัชชา แก้วสุข โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
1237 170822170326 นางสาวชลธิชา สียัง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1238 170822170327 นางสาวนัดชา สีหาบง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1239 170822170328 นางสาวจำลองลักษณ์ คงเถื่อน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1240 170822170329 นายพงศภัค นาคเงิน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1241 170822170330 นางสาวพัชราภา มณีวรรณรัตน์ หนองพระพิทยา พิษณุโลก
1242 170822170331 นายนรภัทร วรจิตต์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1243 170822170332 นายธีรภัทร มากสี ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพรช
1244 170822170333 นายพิสิทธิ์ ้สนอกลาง ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1245 170822170334 นายภาณุพงศ์ พันเปี่ยม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1246 170822170335 นายนพวัชร ศรีเดช โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1247 170822170336 นายวรท เอกปัจชา โรงเรีนรทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1248 170822170337 นายอาชวิน วงค์พิมพ์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1249 170822170338 นายศรศักดิ์ ม่วงมั่น โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
1250 170822170339 นางสาวอมรรัตน์ สงเชื้อ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1251 170822170340 นายณภัทร พลศร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1252 170822170341 นางสาวปาริสา พลายมี เรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
1253 170822170342 นางสาวอิษฎาอร เดชะผล เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1254 170822170343 นายภูษิต คุ้มแก้ว ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1255 170822170344 นางสาวสรัลรัตน์ คำใจวงศ์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
1256 170822170345 นางสาวจันทร์จิรา อ้นคง วชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
1257 170822170346 นางสาวสิรภัทร สุดใจ วชิรปราการ วิทยาคม กำแพงเพชร
1258 170822170347 นายศตานนท์ สินนาศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1259 170822170348 นายภธรเดช ผาสุขจิตร วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
1260 170822170349 นางสาวจันทรภัทร ตั้งอรุณ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1261 170822170350 นางสาววรณุช เปลื้องนุช วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1262 170822170351 นางสาวกมลพร กันยก โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
1263 170822170352 นางสาวชนัดดา อินพรหม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1264 170822170353 นางสาวสิราวรรณ เกิดพงษ์ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1265 170822170354 นางสาวจารุวรรณ โคตรศรี เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1266 170822170355 นางสาวมณีลักษณ์ ลิขิตสุธาการ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1267 170822170356 นางสาวธิดารัตน์ ขอนทอง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1268 170822170357 นางพิรญาณ์ เอนอ่อน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1269 170822170358 นายภูริภัทร เทพวงค์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1270 170822170359 นายนพดล พลขันธ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1271 170822170360 นางสาวณัฐพร โพธิ์พระคุณ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1272 170822170361 นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งเรือง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1273 170822170362 นางสาวพรณิชา วัชรนันท์วิศาล โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1274 170822170363 นางสาวจุฬามณี แปสันเทียะ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
1275 170822170364 นางสาวจารุภา เหล็กกล้า ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1276 170822170365 นางสาวนารีรัตน์ วังศรี ปงรัชดาภิเษก พะเยา
1277 170822170366 นายรัชธฌานนท์ เกิดโต วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1278 170822170367 นางสาวปรารถนา จาดคำ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1279 170822170368 นางสาวเบญญาภา เขียวอุบล สมเด็จย่า กำแพงเพชร
1280 170822170369 นางสาวฉวีวรรณ หมอกเมฆ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1281 170822170370 นายโกศล ง้าวแก้ว เฉลิมพระเกียรติกำแพงเพชร กำแพงเพชร
1282 170822170371 นางสาวรุ่งเรือง เงินทอง หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1283 170822170372 นางสาวสุภาวรรณ สาไชยยันต์ หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1284 170822170373 นางสาวชลธิชา จิตรตรง หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1285 170822170374 นางสาวช่อเพชร ราชวงศ์ หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1286 170822170375 -กัณติกา ชินคำ หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1287 170822170376 นางสาวสุพรรสา แก้วหลวง โรงเรียนหนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1288 170822170377 นางสาวกัญญานัฐ จันทรคง หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1289 170822170378 นางสาวเจนจิรา ภูคงคา หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1290 170822170379 -ตะวัน บัวจันทร์ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1291 170822170380 นายอนุวัฒน์ แดงกลาง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1292 170822170381 นางสาวนันทรัตน์ วัชรพัฒนกุล วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1293 170822170382 นางพรรณพัสษา เเสงเดือน เสริมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำเเพงเพชร
1294 170822170383 นางสาวธนัชพร สิงห์สร้อย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1295 170822170384 นางสาวดวงกมล ศรีสุพัฒนะกุล โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
1296 170822170385 นายชิษณุพงศ์ คำพราว คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
1297 170822170386 นายพิเชษฐ์ สะสม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1298 170822170387 นางสาวอรพรรณ พันธ์ยาง คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ กำเเพงเพชร
1299 170822170388 นางสาวธัชพรรณ กุลชา โรงเรียนคลองราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
1300 170822170389 นางสาวปิยรัตน์ โพธิ์เอี่ยม คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
1301 170822170390 นางสาวญาณิศา อุ่นวัฒนธรรม คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
1302 170822170391 นายวรรณกร ตุ้มบุตร ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1303 170822170392 นางสาววรัญญา พรมท้าว วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1304 170822170393 นางสาวอภิญญา เขริ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1305 170822170394 นางสาวอภิญญา เจริญศิลป์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1306 170822170395 นางสาววิลาวัณย์ ดีแป้น ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1307 170822170396 นางสาววายามิน ถมยา เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1308 170822170397 -นางสาวสุนิสา แก้วกุลศรี ผดุงปัญญา ตาก
1309 170822170398 นางสาวมุฑิตา วงศ์บุตร ผดุงปัญญา ตาก
1310 170822170399 นางสาววรดา ตอรัมย์ ผดุงปัญญา ตาก
1311 170822170400 นางสาวธนัตดา ลาภสาร ผดุงปัญญา ตาก
1312 170822170401 นายธนัช ทานอุทิศ ผดุงปัญญา ตาก
1313 170822170402 นางสาววรัญญา บุรีรักษ์ ผดุงปัญญา ตาก
1314 170822170403 นางสาวกนกวรรณ อยู่ขำมี ผดุงปัญญา ตาก
1315 170822170404 นางสาววรรณภร โมลา โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1316 170822170405 นางสาวบัณฑิกา ไทยปิยะ โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1317 170822170406 นางสาววรินทร เพ็งอำไพ ผดุงปัญญา ตาก
1318 170822170407 นางสาวทิพยรัตน์ ล่าปวน ผดุงปัญญา ตาก
1319 170822170408 นายกันตินันท์ หม่องเเดง โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1320 170822170409 นางสาวชลิดา อุ่นทะยา ผดุงปัญญา จ.ตาก
1321 170822170410 นางสิริกาญจน์ ม่วงมิตร ผดุงปัญญา ตาก
1322 170822170411 นางสาววรา​วรรณ​ ตะเภา ผดุงปัญญา​ ตาก
1323 170822170412 นางสาวกุลปริยา เพ็งยิ้ม ผดุงปัญญา ตาก
1324 170822170413 นายภูริวัฒน์ คำจู ผดุงปัญญา ตาก
1325 170822170414 นางสาวนิจจารีย์ ดีเมฆ ผดุงปัญญา ตาก
1326 170822170415 นางสาวโยษิตา วันยะ ผดุงปัญญา ตาก
1327 170822170416 นางสาวจันทนิภา บุญมา ผดุงปัญญา ตาก
1328 170822170417 นายกิตติภูมิ ชื่นใจชน ผดุงปัญญา ตาก
1329 170822170418 นางสาวพัชชา คำมีมูล ผดุงปัญญา ตาก
1330 170822170419 นางสาวรจนา นวลนิล ผดุงปัญญา ตาก
1331 170822170420 นางสาวพลอยผกากรอง เครือยา ผดุงปัญญา ตาก
1332 170822170421 นางสาวอัจฉราพร เกษมณี ผดุงปั ตาก
1333 170822170422 นายพิทยา ประเสริฐคีรี ผดุงปัญญา ตาก
1334 170822170423 นางสาวเพ็ญนภา สาทร โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1335 170822170424 นางสาวจันทร์วลัย เผือกบุญเกิด ผดุงปัญญา ตาก
1336 170822170425 นายรัชชานนท์ สุขศิริ ผดุงปัญญา ตาก
1337 170822170426 นางสาวธิดารัตน์ มิ่งทองโต ผดุงปัญญา ตาก
1338 170822170427 นายภูริณัฐ จันทร์สุกปลั่ง ผดุงปัญญา ตาก
1339 170822170428 นางสาวปทิตตา ทับก้อน ผดุงปัญญา ตาก
1340 170822170429 นายจิรวัฒน์ สวาทนุช ผดุงปัญญา ตาก
1341 170822170430 นางสาวนารีรัตน์ กลิ่นจันทร์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
1342 170822170431 นางสาวกานต์ธิดา ดีบุญ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1343 170822170432 นางสาวจิรัตติกานต์ ทองรักษ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
1344 170822170433 นายก้องภพ คำไหว ผดุงปัญญา ตาก
1345 170822170434 นายภัทรพงศ์ สังสีแก้ว ผดุงปัญญา ตาก
1346 170822170435 นางสาวสริดา อินกรัด พรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
1347 170822170436 นายธนาธิป อาณานอก ผดุงปัญญา ตาก
1348 170822170437 นางสาวธัญพิชชา ศรีสว่าง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1349 170822170438 นางสาวอาทิตญา อ่ำชื่น พรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
1350 170822170439 นายณภัทร ศิริพันธ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1351 170822170440 นางสาวกัญญาณัฐ คำภิระแปลง ผดุงปัญญา ตาก
1352 170822170441 นายณัชพงศ์ ดำนิล ผดุงปัญญาตาก ตาก
1353 170822170442 นางสาวชุติกาญจน์ นวะแก้ว ผดุงปัญญา ตาก
1354 170822170443 นางสาวญาณิศา พรหมรอง ผดุงปัญญา ตาด
1355 170822170444 นางสาวนงนภา จันทะนาม โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1356 170822170445 นายภูผา แสงสุข ผดุงปัญญา ตาก
1357 170822170446 นายกิตติพงศ์ บัวเก๊า ผดุงปัญญา ตาก
1358 170822170447 นางสาวประไพ อ่วมศรีภิรมย์ ผดุงปัญญา ตาก
1359 170822170448 นายเอกสิทธิ์ เกตุเอี่ยม โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1360 170822170449 นายสิทธิศักดิ์ สืบวงษ์ ผดุงปัญญา ตาก
1361 170822170450 นายนนทวัฒน์ สว่างเมฆ ผดุงปัญญา ตาก
1362 170822170451 นางสาวกนกนิภา พันธ์พืช โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1363 170822170452 นายยงยุทธ คงโพธิ์ โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1364 170822170453 นายอโนชา เชาว์โน โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1365 170822170454 นายนาวิน แก้วสกุล ผดุงปัญญา ตาก
1366 170822170455 นางสาววรางคณา บุญศรี ผดุงปัญญา ตาก
1367 170822170456 นายรชต สุกไทย ผดุงปัญญา ตาก
1368 170822170457 นายรณกร จำปาศรี โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1369 170822170458 นายกิตติศักดิ์ ปั้นซิชัย พดุงปัญญา ตาก
1370 170822170459 นายกรวิชญ์ เกตุทองคำ โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1371 170822170460 นายอภิวิชญ์ ปิกรอด โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1372 170822170461 นางสาวมาเรีย ทวีรุ่งโชติ ผดุงปัญญา ตาก
1373 170822170462 นายด​นุสรณ์​ กองแก้ว​ ผดุงปัญญา​ ตาก
1374 170822170463 นางสาวนันทกา ฝ้ายแดง ผดุงปัญญา ตาก
1375 170822170464 นางสาวธยานี ประกิษฐรุ่งโรจน์ ผดุงปัญญา ตาก
1376 170822170465 นางสาวชนิกานต์ คุณเศษ รร.ผดุงปัญญา ตาก
1377 170822170466 นางสาวภัควดี พลอาชา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1378 170822170467 นางสาวกรณัฐท์ พิมพ์ดี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1379 170822170468 นายนภัทร เหล่าววงศ์ โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
1380 170822170469 นายภูริทัต ครุฑแก้ว โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1381 170822170470 นายภูมิรพี แตงแก้ว วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1382 170822170471 นายรักษณ คงศัตรา วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1383 170822170472 นายภูดิศ โคมบัว วัชรวิยา กำแพงเพชร
1384 170822170473 นายธนกร โพธิ์แนม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1385 170822170474 นายสังขกร ศรีสันต์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1386 170822170475 นายศุภณัฐ ทองมาก ผดุงปัญญา ตาก
1387 170822170476 นายนรงค์ อินอยู่ ผดุงปัญญา ตาก
1388 170822170477 นายธนพน กัณหคุณ ผดุงปัญญา ตาก
1389 170822170478 นายณัฐวัฒน์ นันทเสน ผดุงปัญญา ตาห
1390 170822170479 นายภูชิต เมืองหลวง ผดุงปัญญา ตาก
1391 170822170480 นายเกรดริกเวอร์นอน เพิ่มเขียว ผดุงปัญญา ตาก
1392 170822170481 นายธนธรณ์ ขันทะสิกรรม ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1393 170822170482 นายธวัชชัย นรสิงห์ ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1394 170822170483 นายอนนทพร มั่นเด็กวิทย์ โรงเรียนระหายวิทยา กำแพงเพชร
1395 170822170484 -นางสาวธันย์ชนก คิม ผดุงปัญญา ตาก
1396 170822170485 นางสาวสรนันท์ ม่วงมั่งคั่ง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1397 170822170486 -นายพงศธร เฮงสุวรรณ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1398 170822170487 นางสาววนิดา แจ่มทุ่ง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1399 170822170488 นางสาวอภัสรา ถาวร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1400 170822170489 นายพีรภัทร แผ่ทอง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1401 170822170490 นางสาวดารารันต์ ด่อนคร้าม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1402 170822170491 นางสาวแพรวา รัตถา วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1403 170822170492 นางสาวพิยะดา บดีรัฐ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1404 170822170493 นายธนาพิพัตน์ ช่อชั้น พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1405 170822170494 -ณัฐนันท์ จูแนบ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1406 170822170495 นางสาวรุ่งนภา ภักดีน่วม โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1407 170822170496 นางสาวนัชชา แก้วเป็ง โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1408 170822170497 นางสาวภิญญาพัชญ์ หนชัย โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1409 170822170498 นางสาว กัลยาณี บุษบก โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1410 170822170499 นางสาวดวงเนตร กันธิยะ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1411 170822170500 นางสาววรรณนิสา จูมม่วง โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1412 170822170501 นางสาวกุลนวธิดา ปัดชาลี หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1413 170822170502 นางสาวณิชนันท์ แซ่เอี๊ยะ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1414 170822170503 นายอธิคม ฉุนฉ่ำ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
1415 170822170504 นางสาวกัลยาณี บุษบก โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1416 170822170505 นางสาวธมลวรรณ คำเทพ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
1417 170822170506 นางสาวเวธกา จันทร์ปิง วชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
1418 170822170507 นางสาวอุษา สิมากรณ์ โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1419 170822170508 นางสาวสุพรรษา ศรศิลป์ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1420 170822170509 นางสาววิระชา ช่างทอง วชิรปราการวิทยาคม กําเเพงเพชร
1421 170822170510 นางสาวปณิตา โพธิ์ศรี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1422 170822170511 นางสาวสิริกานต์ สายบัว โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
1423 170822170512 นางสาววรรวิษา ศรศิลป์ โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1424 170822170513 นายกิตตินันท์ สระทองอ่อน โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1425 170822170514 นางสาวอภิวดี หล้าหลั่ง โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1426 170822170515 นางสาวคุณัญญา รวงพันธ์ โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1427 170822170516 นายสัณหณัฐ แดงใหม่ โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1428 170822170517 นายเศรษฐวัฒน์ พรมแก้ว โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1429 170822170518 นายกิตติ วงษ์จันทร์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1430 170822170519 นายภัทราวุธ ขอนทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
1431 170822170520 นายปิยะณัติ กันทะราช นาบ่อคำวิทยาคม กำแพงเพชร
1432 170822170521 นางสาวปิยะมาศ ระวังภัย วัชรวิทยา กำแพงเพรช
1433 170822170522 นายรัชชานนท์ ศรีจินดา ผดุงปัญญา ตาก
1434 170822170523 นางสาวฤทัยรัตน์ พลทา หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1435 170822170524 นางสาวศรัญญา สนิทมาก โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
1436 170822170525 นางสาวณปภัช โตไธสง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1437 170822170526 นางสาวฉัตรชนก กันสาตร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1438 170822170527 นางสาวทัศนีย์ ปานะ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1439 170822170528 นางสาวศศิธร เจิมขำ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1440 170822170529 นายพชรพล หว่างเชื้อ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1441 170822170530 นายณัฐวุฒิ เนียมหอม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1442 170822170531 นาย ศุภกฤต ทับทิมทอง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโ
1443 170822170532 นายธนากร กล่อมจาด ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1444 170822170533 นายสรเทพ เทพพักดี โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1445 170822170534 นางสาวรัชดากร อยู่กรัด โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1446 170822170535 นายหัสวีร์ เจริญพงษ์พานิช พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1447 170822170536 นางสาวทิตาวีร์ วัฒนจันทร์ โรงเรียนวัชรวิทยา กำเเพงเพชร
1448 170822170537 นายณัฐพงศ์ แสงจันทร์ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม กำแพงเพชร
1449 170822170538 นายธวัชชัย ภูมิโชติ โรงเรียนศรีสำโรวชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1450 170822170539 นายนนทวัฒน์ แซ่ตัน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1451 170822170540 นางสาวอรัญญา ทัพวัฒน์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1452 170822170541 นายนนทพัทธ์ บัวทอง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1453 170822170542 นางสาวน้องทราย ใจดี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1454 170822270001 นางสาวอรอุมา อนุพันธ์ กศน.ตำบลนครชุม กำแพงเพชร
1455 170822270002 นางสาวกนกนุช กองพล โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
1456 170822270003 นางสาวพิมพ์ชนก คำบู่ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1457 170822270004 นางสาวอารยา แทนเถื่อน กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1458 170822270005 นางสาวพันวรรษสา แมนวิเศษ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1459 170822270006 นางสาวพลอยพรรณ ศรีแปงวงศ์ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1460 170822270007 นางสาวธัญมน ทับเอี่ยม กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1461 170822270008 นางสาวพิริษา มาศวิชัย กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1462 170822270009 นางสาวนวรัตน์ สุ่นศรี กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1463 170822270010 นายปวรุตม์ ใจตา กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1464 170822270011 นายปรัชญา จันทร์แก้ว ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
1465 170822270012 นางสาวศิริลักษณ์ กล้วยตระกูล วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1466 170822270013 นางสาวแพรวนภา พยัคฆเพท วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1467 170822270014 นายกีรติ อุชชิน วัชรวิทยา กําแพงเพชร
1468 170822270015 นางสาววัชชิราภรณ์ โอแสงใส วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1469 170822270016 นางสาววรรณวิษา พุทธะบุตร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1470 170822270017 นางสาวกชมน นิลเพชร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1471 170822270018 นางสาวนลพรรณ เกล็ดประทุม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1472 170822270019 นางสาวรสกร ศรีนวล วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1473 170822270020 นางสาวรุ่งนภา อินเที่ยง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1474 170822270021 นายสรวิศ อินโท โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำเเพงเพชร กำเเพงเพชร
1475 170822270022 นางสาวออมบุญ บุญตา วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1476 170822270023 นางสาวดารารัตน์ แก้วพวง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1477 170822270024 นางสาวพรรณเทพา รักษ์ศรีสุข วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
1478 170822270025 นายวีรวิชญ์ ยิ่งศิริธัญรัฐ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1479 170822270026 นายดลพกร อินกลัด โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
1480 170822270027 นางสาวโยษิตา เนตรชาย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สุโขทัย
1481 170822270028 นางสาวปภาวดี ชำนาญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1482 170822270029 นางสาวกนกวรรณ มะยมหิน พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1483 170822270030 นางสาวจุฑาทิพย์ อินทพงษ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1484 170822270031 นางสาวสุพิชชา โพธิกุดสัย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1485 170822270032 นางสาวรัตติกาล แซ่ลิ้ม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1486 170822270033 นางสาวปณิฏฐา คำมี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1487 170822270034 นางสาวปัณฑิตา โพธิบัลลังค์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1488 170822270035 นางสาวชณิตา ชาญเชาว์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1489 170822270036 นายภูวเดช วงศ์รัฐธนา วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1490 170822270037 นางสาวน้องทราย ใจดี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1491 170822270038 นางสาวศศิธร เจิมขำ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1492 170822270039 นายธนาธิป ปิ่นจุไร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1493 170822270040 นายณัฐธศรณ์ เล้ารุ่งเรือง โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
1494 170822270041 นางสาวนพรดา กระต่ายทอง วัชรวิทยา กำแพงเพขร
1495 170822270042 นางสาวอรัญญา ทัพวัฒน์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1496 170822270043 นางสาวธันยารัตน์ พวงสาหร่าย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1497 170822270044 นางสาวณัฐภัทร หนองหลวง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1498 170822270045 นางสาวสิรภัทร หอมหวล โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1499 170822270046 นางสาวรัตนาพร ปั้นแตง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1500 170822270047 นางสาวอ้อมอารี ละออเอี่ยม โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1501 170822270048 นางสาวพิยดา แก้วประเสริฐ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1502 170822270049 นายศุภพล โพธิรักษ์ ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1503 170822270050 นางสาวนารีรัตน์ ใจสว่าง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1504 170822270051 นางสาวปณิดา ทิจันทร์ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1505 170822270052 นางสาวพนัชกร โพธิ์ด้วง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1506 170822270053 นางสาวอรณิชา พุ่มพวง โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1507 170822270054 นายวรุตม์ เถื่อนสุข ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1508 170822270055 นายณภัทชากร ภู่หมื่นไวย ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1509 170822270056 นางสาวณัฐธิตา สรงภู่ ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1510 170822270057 นางสาวกัณฑิมา พึ่งสุข โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1511 170822270058 นางสาวธนวรรณ ศรีวิเชียร ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1512 170822270059 นายนันทิพัฒน์ ภู่โต ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1513 170822270060 นางสาวสิริยากร ทองสุขดี โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
1514 170822270061 นายบุญศักดิ์ ศรีเมือง ทหารากาศอณุสรณ์ นครสวรรค์
1515 170822270062 นางสาวจินตนา เสือเพ็ง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1516 170822270063 นางสาวรวินันท์ มีเหลือง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1517 170822270064 นางสาวประภาสิริ สินนาค ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1518 170822270065 นางสาวจันทิมา อ่วมจินดา ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1519 170822270066 นางสาววรัทยา ตั้งจศรัทธา ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1520 170822270067 นางสาวปรียาภรณ์ พุ่มเกตุ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1521 170822270068 นางสาวปาณจรีย์ มุ่งครอบกลาง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1522 170822270069 นางสาวธนพร แก้วปาน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1523 170822270070 นายปารเมศ ดีพร้อม ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1524 170822270071 นางสาวโชติกา ใบเนียม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1525 170822270072 นางสาวเบญจพร เบญจศิวกร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1526 170822270073 นางสาวศิรินภา รุ่งน้อย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1527 170822270074 นางสาวกัณนิกา สรรคบุรานุรักษ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1528 170822270075 นางสาวกัลยกร สนิทมาก วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1529 170822270076 นางสาวภิญญฎา บุบผาชาติ โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
1530 170822270077 นางสาวนิรดา มะลิพรม โรงเรียนพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
1531 170822270078 นางสาวสิริชลลดา มาน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1532 170822270079 นางสาวศิริรัตน์ รอดกสิกรรม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1533 170822270080 นางสาววรัญญา ขันธแก้ว พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1534 170822270081 นางสาวศศิวรรณ พลพรม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1535 170822270082 นางสาวศุภาพิชญ์ นพดล โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
1536 170822270083 นายสิทธิรัตน์ ดีหนอ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1537 170822270084 นางสาวศิรินภา พลอาชา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
1538 170822270085 นายณัฐวุฒิ หอมหวล ราษฏร์ปรีขาวิทยาคม กำเเพงเพชร
1539 170822270086 นางสาวลาวัณย์ ปิ่นทอง ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1540 170822270087 นายณถัทร ชูจิ๋ว ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1541 170822270088 นายอนุธิดา มาอินทร์ ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1542 170822270089 นางสาวอมรรัตน์ แมลงภู่ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1543 170822270090 นายนวัต นิลสนธิ ราษฎร์ปีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1544 170822270091 นางสาววิภา อนุสนธิ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1545 170822270092 นายศุภกานต์ ดีเลิศ ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1546 170822270093 นางสาวศรัญญา พลากร เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1547 170822270094 นางสาวศุกลภัทร จันพุฒ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1548 170822270095 นางสาวนนทวรรณ ใจหม่อง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1549 170822270096 นางสาวเพชรนภา จีนเพชร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1550 170822270097 นางสาวนฤมล สมอนาค โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1551 170822270098 นางสาวพัชรัตน์ชา จิ๋วนุช เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1552 170822270099 นางสาวเอมมิกา ดิษสวน โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1553 170822270100 นางสาวธนัญญา วงษ์เอี่ยม เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1554 170822270101 นางสาวอรทัย เนียมมั่ง เรืองวิทยาพิทยาคม กำแพงเพชร
1555 170822270102 นางสาวอภิชญา กตะศิลา เรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
1556 170822270103 นางสาวจีรนันท์ นารอด โรงเรีเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1557 170822270104 นางสาวเสาวรส ส่องเเสง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1558 170822270105 นายเจษฎาภรณ์ จันทร์สุข วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1559 170822270106 นางสาวพรพิมล ศรีอันยู้ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1560 170822270107 นางสาวพรปวีณ์ พลเกิ้ล วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1561 170822270108 นางสาวชนิษฐ์ภัคค์ พรเปียบุญมี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1562 170822270109 นางสาววัลลิภา โพธิบัลลังก์ โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
1563 170822270110 นางสาวเเนน จันจะนะ วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
1564 170822270111 นางสาวอนัญพร จอมย้อย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1565 170822270112 นางสาวชฎาพร ฉัตรธรรม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1566 170822270113 นายพิเชษฐ์ แสงจันทร์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1567 170822270114 นางสาววรัชยา ดิษวงษ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1568 170822270115 นางสาวอาทิตยา อึ่งน่วม โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
1569 170822270116 นางสาวฟ้าใส เรืองงาม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1570 170822270117 นางสาวปุญญพัฒน์ คงอรุณ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1571 170822270118 นางสาวธนภรณ์ เล็กสุ่น วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1572 170822270119 นางสาวสายธาร กล่อมยัง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1573 170822270120 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีน้อย ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1574 170822270121 นางสาวภัชรินทร์ พานทอง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1575 170822270122 นางสาวเกศมณี ขุมเพ็ชร์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1576 170822270123 นางสาวจิดาภา โพธิบัลลังค์ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1577 170822270124 นางสาวรวินทร์นิภา สอิ้ง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1578 170822270125 นางสาวรัชดากร อยู่กรัด โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จ.กำแพงเพชร
1579 170822270126 นางสาวสุภาพร เเก่นคำ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
1580 170822270127 นายณัฐนันท์ เรืองอ่อง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1581 170822270128 นางสาวพรณภัทร เครือสอน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1582 170822270129 นางสาวแพรวพลอย ปัดชา วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1583 170822270130 นางสาวศุทธินี สามเถื่อน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1584 170822270131 นางสาวกัญญ์วรา พุทธรัตน์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1585 170822270132 นางสาวณัฐนรี ภู่เรือน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1586 170822270133 นางสาวพราวรวี ไกรเพชร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1587 170822270134 นางสาวมนัสนันท์ เกตุสันเทียะ วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
1588 170822270135 นางสาวกานต์พิชชา หาดี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1589 170822270136 นางสาวณัฐพร อ่ำพุต ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1590 170822270137 นางสาวธนารีย์ วงค์สว่าง ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1591 170822270138 นายณัฐวุฒิ ดอนเพียงไพร ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1592 170822270139 นายยศธร เนาวพันธ์ โรงเรียนชุมแสงสงครามฯ พิษณุโลก
1593 170822270140 นางสาววรรณิศา ไชยลือชา ชุมแสงสงครามฯ พิษณุโลก​
1594 170822270141 นางสาวกรกนก รูลระวรรณ ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" พิษณุโลก
1595 170822270142 นางสาวธัญวรัตน์ ถ่อมกาย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1596 170822270143 นางสาวปรางค์ทิพย์ อินทร์วงศ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1597 170822270144 นางสาวธนารัตน์ คงทน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1598 170822270145 นางสาวอาทิตยา โพธิ์ช่วย วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
1599 170822270146 นางสาวขวัญลดา ขุนพิชัย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1600 170822270147 นางสาวภัทรานันท์ เจนสาริกร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1601 170822270148 นางสาวชนันท์กานต์ ประภานิติเสถียร วัชรวิ กำแพงเพชร
1602 170822270149 นางสาวเสาวภาค โตพงษ์ ชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” พิษณุโลก
1603 170822270150 นางสาวณิธิวดี สิงห์รอ โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์ อุปถัมภ์" พิษณุโลก
1604 170822270151 นายอารยะ ผลศิริ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1605 170822270152 นางสาวสุภัชรีย์ เหล็กคม ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1606 170822270153 นางสาวศศิกานต์ ชุ่มขุนทด ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1607 170822270154 นางสาวสุพิชชา สุภาพพูล ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1608 170822270155 -น.ส.ชนิสรา คลังเงิน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1609 170822270156 นางสาวกนกวรวรรณ โกษา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1610 170822270157 นายศุภณัฐ ภารวงค์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1611 170822270158 นางสาวฐิติกัลยา นาแสวง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1612 170822270159 นางสาวปพิชญา ห่วงกลิ่น ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1613 170822270160 นางสาวมะลิวรรณ สามงามเอี่ยม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1614 170822270161 นางสาวนภัสสรณ์ นักพรานบุญ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1615 170822270162 นางสาวฐิติภัทรา แสนซื่อ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1616 170822270163 นางสาวชญาดา กางกอน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1617 170822270164 นางสาวณพิชชา ปาละโค ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1618 170822270165 นางสาวพิจิตรา โตศรีพลับ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1619 170822270166 นางสาวแก้วตา เกนชัย ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1620 170822270167 นางสาวสุชาดา โมลาลาย โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
1621 170822270168 นางสาวปวริศา มั่นเขตวิทย์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1622 170822270169 นางจุฑารัตน์ เขม้นเขตร์การ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1623 170822270170 นางสาวจรรยพร สีพบ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1624 170822270171 -วริษา ญาติไธสง ทุ่งทราวิทยา กำแพงเพชร
1625 170822270172 นางสาวสุทธิดา ปินะถา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1626 170822270173 นางสาวศศิกานต์ เเสงระรวย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1627 170822270174 นางสาวพรญาณี แก้วสุขา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1628 170822270175 นางสาวจิตรดา ประนอมมิตร์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1629 170822270176 นางสาวธนพร สุขสาตร์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1630 170822270177 นางสาวฉันทพิชญา ทรายทองวัฒนา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1631 170822270178 นางสาวนันทา พร้าวไธสง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1632 170822270179 นางสาวจุฑามาศ บุญเยี่ยม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1633 170822270180 นางสาวนภัสวรรณ แสงสมบัติ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1634 170822270181 นางสาวจิราภา ภู่โต โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1635 170822270182 นางสาวลลิตา สีสวยหูต ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1636 170822270183 นางสาวจีรนันท์ จันทร์สม โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1637 170822270184 นายสรวิชญ์ มณีจักร์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1638 170822270185 นางสาวศิริญากรณ์ ทรภีสิงห์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1639 170822270186 นางสาวพรนภา สายเมือง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1640 170822270187 นางสาวนภาลักษณ์ ถ้วยทอง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1641 170822270188 นายรพีภัทร นาคไธสง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1642 170822270189 นางสาวณัฐริกา นิ่มเจริญ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1643 170822270190 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วอมร ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1644 170822270191 นางสาวสุมินตรา สามงามเสือ ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1645 170822270192 นางสาวกรวิภา วารีรัตน์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1646 170822270193 นางสาวฐาปณี ดาหา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1647 170822270194 นางสาวกัญญาวี ศรีเมือง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1648 170822270195 นางสาวเพ็ญนภา เวฬุวันใน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1649 170822270196 นางสาวนวนันท์ ปัญญาเสน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1650 170822270197 นางสาวพรปวีณ์ เมฆพันธ์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1651 170822270198 นางสาวนันธพร มีระสิง ทุ่งทรายวิยา กำแพงเพชร
1652 170822270199 นางสาวอรวี หลานป้อ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1653 170822270200 -ชญาดา ประสะนะโก ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1654 170822270201 นายอนุชิต สว่างศรี โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1655 170822270202 นางสาววันวิสา เพ็งแจ่ม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1656 170822270203 นางสาวสลิลทิพย์ สอนสุข ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1657 170822270204 นางสาวเนตรดาว กาญจนวงค์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1658 170822270205 นายสิรวิชญ์ ทาบ้าฆ้อง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1659 170822270206 นางสาวขวัญพิชชา คำจันทร์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1660 170822270207 นางสาวปวีฐ์ธิดา คล่องแคล่ว โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1661 170822270208 นายภัทรพล คำสมบัติ ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1662 170822270209 นายธนพนต์ ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1663 170822270210 นางสาวอุษณิภา ระหา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1664 170822270211 นายปรมี อยู่พันธ์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1665 170822270212 นางสาวอารยา บุบผาสิงห์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1666 170822270213 นายภูริเดช บุตรน้ำดี โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1667 170822270214 นางสาวกมลรัตน์ ฉ่ำทรัพย์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1668 170822270215 นางสาวญารินดา สังขโศภา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1669 170822270216 นางสาวณัฐรากร วินทะไชย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1670 170822270217 -ภคธิณี นิ่มน้อย ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1671 170822270218 นางสาวนัตตรีญา นิยม โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1672 170822270219 นายนัฐนนท์ บุญเซ่ง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1673 170822270220 นางสาวธีราพร หอมอ้ม ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1674 170822270221 -นางสาวพัทธ์ธีรา จันทร์ต้น ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1675 170822270222 นายรติพงษ์ สิงห์นอก ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1676 170822270223 นางสาวชนินทร์ เมืองเหนือ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1677 170822270224 นายอินทัช หวังพิทักษ์วงศ์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1678 170822270225 นายศุภกิจ หว่างวรกิจ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1679 170822270226 นายธีรธัช โครวัตร์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1680 170822270227 นายพิษณุ พิลึก ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1681 170822270228 นายจักรวรรดิ โอตสุโท ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1682 170822270229 นางสาวนริสรา อินทษร โรงเรียน​ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1683 170822270230 นายพิชิตชัย แก้วมะณี ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1684 170822270231 -นางสาว​ศรัณย​ฉัตร​ ปาว​รี​ย์​ ทุ่ง​ทรา​ยวิทยา​ กำแพงเพชร​
1685 170822270232 -นางสาวรุ้งนภา สงสุแก ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1686 170822270233 -นางสาว​อริสรา สีทอง ทุ่ง​ทรา​ยวิทยา​ กำแพงเพชร​
1687 170822270234 นายปัณณวัฒน์ โตโทน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1688 170822270235 นายกฤตยชญ์ ติดยงค์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1689 170822270236 นางสาวประนัสดา เกาะเเก้ว ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1690 170822270237 นางสาวนฤมล เอี่ยมกลาง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1691 170822270238 นางสาวพุธิตา จันทรศิริ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1692 170822270239 นายชยานันท์ หมื่นเทพ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1693 170822270240 นายพงษ์ศิริ แก้วมณี ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1694 170822270241 นายอัครพล เผ่าฤทธิ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1695 170822270242 นายธนวัฒน์ กุลน้อย ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1696 170822270243 นางสาวกฤติยา อินทรมงคล ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1697 170822270244 นางสาวปวีณ์สุดา บทมูล โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1698 170822270245 นายปุญญาพัฒน์ จอมประโคน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1699 170822270246 นางสาวพรนิภา พินิทเสน ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1700 170822270247 นางสาวจารุวรรณ จันตา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1701 170822270248 นายจิณณพัต สุ่มแสง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1702 170822270249 นายชิษณุพงศ์ น้อยประชา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1703 170822270250 นางสาวอมรรัตน์ เหล็กกล้า ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1704 170822270251 นายทัตเทพ บุญสิงห์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1705 170822270252 นายณัฐดนัย คำยวง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1706 170822270253 นางสาวนิภาพร วรรณ์สุทธะ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1707 170822270254 นายวุฒิศักดิ์ พิมพาศรี โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1708 170822270255 นายอนิรุจ บูชาบุญ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1709 170822270256 นายศุภกิตติ์ หมื่นกล้า ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1710 170822270257 นายธวัชชัย เพียรยุทธ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1711 170822270258 นายธนทัต สมัยกลาง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1712 170822270259 นายทวีศักดิ์ ปกประโคน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1713 170822270260 นางสาวชนัญธิดา พูลนิ่ม ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1714 170822270261 นางสาวพรพิมล ถนอมนวล โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1715 170822270262 นางสาวจิราภรณ์ ศรีหาวัฒน์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1716 170822270263 นางสาวนานีรั ถิ่นทับไทย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1717 170822270264 -อภิญญา จันทะขิน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1718 170822270265 นางสาวยมลภัทร บุญใจ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพรช
1719 170822270266 นางสาวภัทรนันท์ เวียงสิมมา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1720 170822270267 นางสาวจิรภัทร ยืนยง ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1721 170822270268 นางสาวภัทราวดี สมสิงห์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1722 170822270269 นางสาวณัชชา แก้วสุข โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
1723 170822270270 นางสาวชลธิชา สียัง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1724 170822270271 นางสาวนัดชา สีหาบง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1725 170822270272 นางสาวจำลองลักษณ์ คงเถื่อน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1726 170822270273 นายพงศภัค นาคเงิน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1727 170822270274 นายนรภัทร วรจิตต์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1728 170822270275 นายพิสิทธิ์ เสนอกลาง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1729 170822270276 นายธีรภัทร มากสี ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1730 170822270277 นางสาวณัฐพร ปั้นบรรจง ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1731 170822270278 นายภาณุพงศ์ พันเปี่ยม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1732 170822270279 -นพวัชร ศรีเดช โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1733 170822270280 นางสาวอมรรัตน์ สงเชื้อ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1734 170822270281 นายวรท เอกปัจชา โรงเรีนรทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1735 170822270282 นายอาชวิน วงค์พิมพ์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1736 170822270283 นายศรศักดิ์ ม่วงมั่น โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
1737 170822270284 นางสาวปาริสา พลายมี เรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
1738 170822270285 นางสาวอิษฎาอร เดชะผล เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1739 170822270286 นางสาวจันทร์วลัย พิมเสน บ้านตาก ประชาวิทยาคาร ตาก
1740 170822270287 นางสาวณัฐฐาพร นุชตุ้ย บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
1741 170822270288 นางสาวอารียา สมพงษ์ โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
1742 170822270289 นางสาวฐิติพร พูลสวัสดิ์ โรเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
1743 170822270290 นางสาววิไลวรรณ สระทองอ่อน วชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
1744 170822270291 นางสาวสรัลรัตน์ คำใจวงศ์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
1745 170822270292 นายพิชญ์พิชิต ปันทีโป วชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
1746 170822270293 นางสาวจันทร์จิรา อ้นคง โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำเเพงเพชร
1747 170822270294 นางสาวจันทรภัทร ตั้งอรุณ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1748 170822270295 นางสาววรณุช เปลื้องนุช วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1749 170822270296 นางสาวชนัดดา อินพรหม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1750 170822270297 นางสาวสิราวรรณ เกิดพงษ์ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1751 170822270298 นางสาวอัญญาณี ทุบบาง บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
1752 170822270299 นางสาวธนาภรณ์ แข็งกล้า บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
1753 170822270300 นางสาวจุฬามณี แปสันเทียะ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
1754 170822270301 นางสาวจารุภา เหล็กกล้า ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1755 170822270302 นายรัชธฌานนท์ เกิดโต วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1756 170822270303 นางสาวฉวีวรรณ หมอกเมฆ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1757 170822270304 นางสาวสุภาวรรณ สาไชยยันต์ หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1758 170822270305 นางสาวชลธิชา จิตรตรง หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1759 170822270306 นางสาวรุ่งเรือง เงินทอง หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1760 170822270307 นางสาวช่อเพชร ราชวงศ์ หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1761 170822270308 -กัณติกา ชินคำ หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1762 170822270309 นางสาวอัญชิษฐา สุขเกษม กำเเพงเพชรพิทยาคม จ.กำเเพงเพชร
1763 170822270310 นางสาวกัญญานั จันทคง หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1764 170822270311 นางสาวเจนจิรา ภูคงคา หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1765 170822270312 นางสาวอภิญญา เจริญศิลป์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1766 170822270313 -ตะวัน บัวจันทร์ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1767 170822270314 นางสาวนันทรัตน์ วัชรพัฒนกุล วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1768 170822270315 นายชิษณุพงศ์ คำพราว คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
1769 170822270316 นางสาวปิยรัตน์ โพธิ์เอี่ยม คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
1770 170822270317 นางสาวธัชพรรณ กุลชา คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
1771 170822270318 นางสาวอรพรรณ พันธ์ยาง คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำเเพงเพชร
1772 170822270319 นางสาวญาณิศา อุ่นวัฒนธรรม คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
1773 170822270320 นายวรรณกร ตุ้มบุตร ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1774 170822270321 นางสาววรัญญา พรมท้าว วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1775 170822270322 นางสาวนุจรี แก้วเทศ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1776 170822270323 นางสาวมณภา ใจซ้อน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1777 170822270324 นางสาววิลาวัณย์ ดีแป้น ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1778 170822270325 นางสาววายามิน ถมยา เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1779 170822270326 นางสาวมุฑิตา วงศ์บุตร ผดุงปัญญา ตาก
1780 170822270327 -นางสาวสุนิสา แก้วกุลศรี ผดุงปัญญา ตาก
1781 170822270328 นางสาวธนัตดา ลาภสาร ผดุงปัญญา ตาก
1782 170822270329 นายพีระพัฒน์ รัตนะ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1783 170822270330 นางสาวนิจจารีย์ ดีเมฆ ผดุงปัญญา ตาก
1784 170822270331 นางสาววรัญญา บุรีรักษ์ ผดุงปัญญา ตาก
1785 170822270332 นายกันตินันท์ หม่องเเดง ผดุงปัญญา ตาก
1786 170822270333 นายสุรสีห์ ปรางศรี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1787 170822270334 นางสาววรา​วรรณ​ ตะเภา ผดุงปัญญา​ ตาก
1788 170822270335 นางสาวกุลปริยา เพ็งยิ้ม ผดุงปัญญา ตาก
1789 170822270336 นางสาวศศิวรรณ สุวรรณทอง ผดุงปัญญา ตาก
1790 170822270337 นายนพวิชญ์ สาแก้ว วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1791 170822270338 นางสาวกนกวรรณ อยู่ขำมี ผดุงปัญญา ตาก
1792 170822270339 นางสาวบัณฑิกา ไทยปิยะ โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1793 170822270340 นางสาววรินทร เพ็งอำไพ ผดุงปัญญา ตาก
1794 170822270341 นางวรรณภร โมลา ผดุงป ตาก
1795 170822270342 นางสาวสิริกาญจน์ ม่วงมิตร ผดุงปัญญา ตาก
1796 170822270343 นายธนัช ทานอุทิศ ผดุงปัญญา ตาก
1797 170822270344 นางสาวอัจฉราพร เกษมณี ผดุงปัญญา ตาก
1798 170822270345 นางสาวทิพยรัตน์ ล่าปวน ผดุงปัญญา ตาก
1799 170822270346 นางสาวจันทร์วลัย เผือกบุญเกิด ผดุงปัญญา ตาก
1800 170822270347 นางสาวธิดารัตน์ มิ่งทองโต ผดุงปัญญา ตาก
1801 170822270348 นายภูริณัฐ จันทร์สุกปลั่ง ผดุงปัญญา ตาก
1802 170822270349 นายก้องภพ คำไหว ผดุงปัญญา ตาก
1803 170822270350 นายภัทรพงศ์ สังสีแก้ว ผดุงปัญญา ตาก
1804 170822270351 นายธนาธิป อาษานอก ผดุงปัญญา ตาก
1805 170822270352 นางสาวกนกนิภา พันธ์พืช โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1806 170822270353 นางสาวชนิตา สอนมั่ง โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1807 170822270354 นางสาวกัญญ์วรา เขน่วม โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1808 170822270355 นางสาวธิดารัตน์ กันธิยะ โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
1809 170822270356 นางสาวรจนา นวลนิล ผดุงปัญญา ตาก
1810 170822270357 นายภูริวัฒน์ คำจู ผดุงปัญญา ตาก
1811 170822270358 นางสาวเพ็ญนภา สาทร ผดุงปัญญา ตาก
1812 170822270359 นางสาวพัชชา คำมีมูล ผดุงปัญญา ตาก
1813 170822270360 นายกิตติภูมิ ชื่นใจชน ผดุงปัญญา ตาก
1814 170822270361 นางสาวกรณัฐท์ พิมพ์ดี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1815 170822270362 นายศุภณัฐ ทองมาก ผดุงปัญญา ตาก
1816 170822270363 นายนรงค์ อินอยู่ ผดุงปัญญา ตาก
1817 170822270364 นางสาวอาทิตยา สุขรัตน์ ผดุงปัญญา ตาก
1818 170822270365 นายธนพน กัณหคุณ ผดุงปัญญา ตาก
1819 170822270366 นายภูชิต เมืองหลวง ผดุงปัญญา ตาก
1820 170822270367 นายณัฐวัฒน์ นันทเสน ผดุงปัญญา ตาก
1821 170822270368 นายเกรดริกเวอร์นอน เพิ่มเขียว ผดุงปัญญา ตาก
1822 170822270369 นายธนธรณ์ ขันทะสิกรรม ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1823 170822270370 นายธวัชชัย นรสิงห์ ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1824 170822270371 นายอนนทพร มั่นเด็กวิทย์ โรงเรียนระหายวิทยา กำแพงเพชร
1825 170822270372 นายศรชัย ภูวะทิตย์ โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
1826 170822270373 นายศรายุธ ปรางวิรุฬห์ โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
1827 170822270374 นางสาวสรนันท์ ม่วงมั่งคั่ง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1828 170822270375 -นานพงศธร เฮงสุวรรณ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1829 170822270376 นางสาวรุ่งนภา ภักดีน่วม โกสัมพีนคร กำเเพงเพชร
1830 170822270377 นางสาวนัชชา แก้วเป็ง โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1831 170822270378 นางสาวดวงเนตร กันธิยะ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1832 170822270379 นางสาวกุลนวธิดา ปัดชาลี หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1833 170822270380 นางสาวณัฐนันท์ จูแนบ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1834 170822270381 นางสาวอุษา สิมากรณ์ โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1835 170822270382 นางสาวสุพรรษา ศรศิลป์ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1836 170822270383 นางสาววรรวิษา ศรศิลป์ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1837 170822270384 นางสาวภิญญาพัชญ์ หนชัย โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1838 170822270385 นางสาวกัลยาณี บุษบก โกสัมพีวิทยา กำเเพงเพชร
1839 170822270386 นางสาวอภิวดี หล้าหลั่ง โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1840 170822270387 นางสาวนลัทพร อยู่ยิ่ง โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1841 170822270388 นายอรรถชัย ดุลย์มา วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1842 170822270389 นางสาวจิรภิญญา รอดจู โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1843 170822270390 นางสาววรรณนิสา จูมม่วง โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1844 170822270391 นางสาวคุณัญญา รวงพันธ์ โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1845 170822270392 นายรัชชานนท์ สุขศิริ ผดุงปัญญา ตาก
1846 170822270393 นายรัชชานนท์ ศรีจินดา ผดุงปัญญา ตาก
1847 170822270394 นางสาวฤทัยรัตน์ พลทา หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1848 170822270395 นายณัฐวุฒิ เนียมหอม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1849 170822270396 นายศุภกฤต ทับทิมทอง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1850 170822270397 นายธนากร กล่อมจาด ศรีสำโรงชนูปถัมถ์ สุโขทัย
1851 170822270398 นายสรเทพ เทพภักดี ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1852 170822270399 นายพชรพล หว่างเชื้อ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1853 170822270400 นางสาวทิตาวีร์ วัฒนจันทร์ โรงเรียนวัชรวิทยา กำเเพงเพชร
1854 170822270401 นายอานัส บดีรัฐ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1855 170822270402 นางสาวภิญญาทิพย์ อิ่มเพ็ง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1856 170822270403 นายจิรวัฒน์ สวาทนุช ผดุงปัญญา ตาก
1857 170822270404 นายภูผา แสงสุข ผดุงปัญญา ตาก
1858 190822170001 นางสาวอรอุมา อนุพันธ์ กศน.ตำบลนครชุม กำแพงเพชร
1859 190822170002 นายนิพัทธ์ นะระโต โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา สงขลา
1860 190822170003 นางสาวกนกนุช กองพล โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
1861 190822170004 นางสาวพิมพ์ชนก คำบู่ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1862 190822170005 นางสาวอารยา แทนเถื่อน กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1863 190822170006 นางสาวพันวรรษสา แมนวิเศษ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1864 190822170007 นางสาวธัญมน ทับเอี่ยม กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1865 190822170008 นางสาวพลอยพรรณ ศรีแปงวงศ์ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1866 190822170009 นางสาวพิริษา มาศวิชัย กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1867 190822170010 นายปรัชญา จันทร์แก้ว ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
1868 190822170011 นายกีรติ อุชชิน วัชรวิทยา กําแพงเพชร
1869 190822170012 นางสาววรรณวิษา พุทธะบุตร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1870 190822170013 นางสาวกชมน นิลเพชร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1871 190822170014 นางสาวนลพรรณ เกล็ดประทุม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1872 190822170015 นางสาวอชิรญาพร นูมหันต์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1873 190822170016 นางสาวแพรวา รัตถา วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1874 190822170017 นางสาวรากร ศรีนวล วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1875 190822170018 นางสาวรุ่งนภา อินเที่ยง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1876 190822170019 นางสาวรสกร ศรีนวล วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1877 190822170020 นายสรวิศ อินโท โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำเเพงเพชร กำเเพงเพชร
1878 190822170021 นางสาวออมบุญ บุญตา วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1879 190822170022 นางสาวพรรณเทพา รักษ์ศรีสุข วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
1880 190822170023 นางสาวดารารัตน์ แก้วพวง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1881 190822170024 นายวีรวิชญ์ ยิ่งศิริธัญรัฐ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1882 190822170025 นางสาวโยษิตา เนตรชาย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สุโขทัย
1883 190822170026 นางสาวสุนันทา คำโสดา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1884 190822170027 นางสาวจุฑาทิพย์ อินทพงษ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1885 190822170028 นางสาวปภาวดี ชำนาญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1886 190822170029 นางสาวสุพิชชา โพธิกุดสัย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1887 190822170030 นางสาวรัตติกาล แซ่ลิ้ม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1888 190822170031 นางสาวกนกวรรณ มะยมหิน พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1889 190822170032 นางสาวเบญจมาภรณ์ อาภาภิวัฒน์ กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1890 190822170033 นางสาวเบญญาภา รุ่งประเสริฐวงศ์ กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1891 190822170034 นางสาวปณิฏฐา คำมี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1892 190822170035 นางสาวเนตรนภา ทั่วดาว กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1893 190822170036 นางสาวกฤติยาภรณ์ สังข์ทอง กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1894 190822170037 นางสาวปัณฑิตา โพธิบัลลังค์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1895 190822170038 นางสาวธนารัตน์ คงทน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1896 190822170039 นางสาวอาทิตยา​ โพธิ์ช่วย วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
1897 190822170040 นางสาวรัตนาพร ปั้นแตง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1898 190822170041 นางสาวอ้อมอารี ละออเอี่ยม โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1899 190822170042 นางสาวสิรภัทร หอมหวล โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1900 190822170043 นางสาวพิยดา แก้วประเสริฐ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1901 190822170044 นายศุภพล โพธิรักษ์ ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1902 190822170045 นางสาวนารีรัตน์ ใจสว่าง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1903 190822170046 นางสาวปณิดา ทิจันทร์ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1904 190822170047 นางสาวพนัชกร โพธิ์ด้วง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1905 190822170048 นางสาวอรณิชา พุ่มพวง โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1906 190822170049 นายณภัทชากร ภู่หมื่นไวย ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1907 190822170050 นางสาวณัฐธิตา สรงภู่ ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1908 190822170051 นางสาวกัณฑิมา พึ่งสุข โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1909 190822170052 นางสาวธนวรรณ ศรีวิเชียร ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1910 190822170053 นายนันทิพัฒน์ ภู่โต ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1911 190822170054 นางสาวสิริยากร ทองสุขดี โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
1912 190822170055 นายวรุตม์ เถื่อนสุข ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1913 190822170056 นายบุญศักดิ์ ศรีเมือง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1914 190822170057 นางสาวรวินันท์ มีเหลือง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1915 190822170058 นางสาวจันทิมา อ่วมจินดา ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1916 190822170059 นางสาวนันทพร พุ่มมาก ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1917 190822170060 นางสาวนราวัลย์ โวหารพจน์ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1918 190822170061 นางสาวสุธิดา นาดี ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1919 190822170062 นางสาวปรียาภรณ์ พุ่มเกตุ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1920 190822170063 นางสาวณัฐมน ทรัพย์นาคี ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1921 190822170064 นางสาวหวันยิหวา เจริญศิลป์ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1922 190822170065 นายณัฐวุฒิ สีขาว โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1923 190822170066 นางสาววริศรา ทองนาค โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1924 190822170067 นางสาวมลฤดี กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1925 190822170068 นางสาวลักษณารีย์ เอี่ยมหน่อ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1926 190822170069 นางสาวนันท์นภัส นามโมรา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1927 190822170070 นางสาวนันทิตา ไม้กร่าง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1928 190822170071 นายสมชาย ยุติธรรม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1929 190822170072 นางสาวปณิดา ชูจิตร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1930 190822170073 นายธนายุทธ หนูหริ่ง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1931 190822170074 นางสาวสุมณฑา พิมเนียม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1932 190822170075 นางสาวโชติกา ใบเนียม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1933 190822170076 นางสาวกัณนิกา สรรคบุรานุรักษ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1934 190822170077 นางสาวกัลยกร สนิทมาก วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1935 190822170078 นางสาวสถิดา ทีภูเวียง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1936 190822170079 นางสาวสิริญญา หอมเย็น พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1937 190822170080 นางสาวปาริฉัตต์ ทองสัมฤทธิ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1938 190822170081 นางสาวจิดาภา พนมศักดิ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1939 190822170082 นางกรวิภา เงินทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1940 190822170083 นางสาวเนติมา สดชื่น โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1941 190822170084 -พรรณิภา อนุสนธิ์ โรเงรีพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1942 190822170085 นางสาวเสาวภา บัวบาน พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1943 190822170086 นางสาววรนุช กล่อมจาด พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1944 190822170087 นางสาวจันทร์จิรา เจริญศิลป์ โรงเรีพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1945 190822170088 นางสาวมาริตา ชูแผ้ว โรงเรียน​พรานกระต่าย​พิทยาคม​ กำแพงเพชร​
1946 190822170089 นางสาวณัฐมน มาน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1947 190822170090 นายเอกลักษณ์ เพชรทูล พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1948 190822170091 นางสาวอริสา มาน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1949 190822170092 นายรพี จันทร์ลอย ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1950 190822170093 นางสาวจิดาภา โพธิบัลลังค์ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1951 190822170094 นายณัฐวุฒิ หอมหวล ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กำเเพงเพชร
1952 190822170095 นายณถัทร ชูจิ๋ว ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1953 190822170096 นางสาวลาวัณย์ ปิ่นทอง ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1954 190822170097 นางอนุธิดา มาอินทร์ ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1955 190822170098 นางสาวสาวิตรี หงษ์ร่อน พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1956 190822170099 นายศุภกานต์ ดีเลิศ ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1957 190822170100 นางสาวสุธาสิณี สวยขุนทด ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1958 190822170101 นางสาวรชยา เพ็งลำ ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1959 190822170102 นางสาวนัฐมน นุ่มรุ่ง ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1960 190822170103 นางสาววิยะดา ต้นมะลิ ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1961 190822170104 นางสาวพัชรัตน์ชา จิ๋วนุช เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1962 190822170105 นางสาวนนทวรรณ ใจหม่อง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1963 190822170106 นางสาวศรัญญา พลากร เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1964 190822170107 นางสาววรัชยา เสือนิ่ม เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1965 190822170108 นางสาวศุกลภัทร จันพุฒ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1966 190822170109 นางสาวกัลยาณี จูมาศ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1967 190822170110 นางสาววายามิน ถมยา เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1968 190822170111 นางสาวธนัญญา วงษ์เอี่ยม เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1969 190822170112 นางสาวอรทัย เนียมมั่ง เรืองวิทยาพิทยาคม กำแพงเพชร
1970 190822170113 นางสาวจารุวรรณ โคตรศรี เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1971 190822170114 นางสาวเสาวรส ส่องเเสง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1972 190822170115 นายกิตติศักดิ์ หามาลา ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1973 190822170116 นางสาวภัชรินทร์ พานทอง โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1974 190822170117 นายเจษฏา พุ่มบตร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1975 190822170118 นางสาวนพรัตน์ ใจนวล ระหารวิทยา กำเเพงเพชร
1976 190822170119 นางสาวณัฐวดี มงคลแก้ว ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1977 190822170120 นางสาวนัยน์ภัค บุญมา ระหารวิทยา กำเเพงเพชร
1978 190822170121 นายธีรพล เปดี ระหารวิทยา กำเเพงเพชร
1979 190822170122 นางสาวกัญญาลักษณ์ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ลอพันธ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1980 190822170123 นางสาวณัฐนรี ภู่เรือน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1981 190822170124 นางสาวพราวรวี ไกรเพชร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1982 190822170125 นางสาวกานต์พิชชา หาดี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1983 190822170126 นายยศธร เนาวพันธ์ โรงเรียนชุมแสงสงครามฯ พิษณุโลก
1984 190822170127 นางสาววรรณิศา ไชยลือชา ชุมแสงสงครามฯ พิษณุโลก​
1985 190822170128 นางสาวกรกนก รูลระวรรณ ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" พิษณุโลก
1986 190822170129 นางสาวพุทธชาติ มงคลเฉลิม ระหารวิทยา กำเเพงเพชร
1987 190822170130 นางสาวธัญวรัตน์ ถ่อมกาย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1988 190822170131 นางสาวรชตกร ทิมจีน ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1989 190822170132 นางสาวปรางค์ทิพย์ อินทร์วงศ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1990 190822170133 นายธนกิต คำทรัพย์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1991 190822170134 นางสาวเสาวภาค โตพงษ์ ชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” พิษณุโลก
1992 190822170135 นางสาวอัญติมา พึ่งโต ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1993 190822170136 นางสาวสุดารัตน์ แฝงสูงเนิน โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
1994 190822170137 นางสาวพลอยไพน์ริน พุ่มพวง โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
1995 190822170138 นางสาวมาวิตา แสงศรีธูป ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1996 190822170139 นางสาวจีรนันท์ จันทร์สม โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
1997 190822170140 นางสาวณัฐริกา นิ่มเจริญ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1998 190822170141 นางสาวพรนภา สายเมือง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1999 190822170142 นางสาวสุพิชชา สุภาพพูล ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2000 190822170143 นายศุภณัฐ ภารวงค์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2001 190822170144 นางสาวฐิติกัลยา นาแสวง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2002 190822170145 นางสาวฐิติภัทรา แสนซื่อ ทุ่งทราวิทยา กำแพงเพชร
2003 190822170146 นางสาวมะลิวรรณ สามงามเอี่ยม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2004 190822170147 นางสาวนภัสสรณ์ นักพรานบุญ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2005 190822170148 นางสาวปพิชญา ห่วงกลิ่น ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2006 190822170149 นางสาวชญาดา กางกอน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2007 190822170150 นางสาวกนกวรวรรณ โกษา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2008 190822170151 นางสาวณพิชชา ปาละโค ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2009 190822170152 นางสาวพิจิตรา โตศรีพลับ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2010 190822170153 นางสาวแก้วตา เกนชัย ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2011 190822170154 นางสาวจรรยพร สีพบ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2012 190822170155 นางสาวปวริศา มั่นเขตวิทย์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2013 190822170156 นางสาวจุฑารัตน์ เขม้นเขตร์การ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2014 190822170157 -วริษา ญาติไธสง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2015 190822170158 นางพรญาณี แก้วสุขา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2016 190822170159 นางสาวสุทธิดา ปินะถา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2017 190822170160 นางสาวศศิกานต์ เเสงระรวย ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
2018 190822170161 นางสาวธนพร สุขสาตร์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2019 190822170162 นางสาวฉันทพิชญา ทรายทองวัฒนา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2020 190822170163 นางสาวนันทา พร้าวไธสง ทุ่งทราวิทยา กำแพงเพชร
2021 190822170164 นางสาวจุฑามาศ บุญเยี่ยม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2022 190822170165 นางสาวนภัสวรรณ แสงสมบัติ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2023 190822170166 นางสาวจิราภา ภู่โต โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2024 190822170167 นางสาวลลิตา สีสวยหูต ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2025 190822170168 นางสาวอารยา บุบผาสิงห์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2026 190822170169 นางสาวศิริญากรณ์ ทรภีสิงห์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2027 190822170170 นางสาวนภาลักษณ์ ถ้วยทอง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2028 190822170171 นางสาวขวัญพิชชา คำจันทร์ โรงเรียนทุทรายวิทยา กำแพงเพชร
2029 190822170172 นางสาวเนตรดาว กาญจนวงค์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2030 190822170173 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วอมร ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2031 190822170174 -นางสาว​ศรัณย​ฉัตร​ ปาว​รี​ย์​ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร​
2032 190822170175 นางสาวฐาปณี ดาหา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2033 190822170176 นายสรวิชญ์ มณีจักร์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2034 190822170177 นางสาวกัญญาวี ศรีเมือง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2035 190822170178 นางสาวชนินทร์ เมืองเหนือ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2036 190822170179 นางสาวญารินดา สังขโ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2037 190822170180 นางสาวกรวิภา วารีรัตน์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2038 190822170181 -ภคธิณี นิ่มน้อย ทุ่งทรายวิทยา จำแพงเพชร
2039 190822170182 นายรพีภัทร นาคไธสง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2040 190822170183 นางสาวสุมินตรา สามงามเสือ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2041 190822170184 นางสาวเพ็ญนภา เวฬุวันใน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2042 190822170185 -นางสาวอริสรา สีทอง ทุ่งทรา​ยวิทยา​ กำแพงเพชร​
2043 190822170186 นางสาวนันธพร มีระสิง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2044 190822170187 นางสาวอรวี หลานป้อ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2045 190822170188 นางสาวสลิลทิพย์ สอนสุข ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2046 190822170189 นายปรมี อยู่พันธ์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2047 190822170190 นางสาวชญาดา ประสะนะโก ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2048 190822170191 นายอนุชิต สว่างศรี โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2049 190822170192 นางสาววันวิสา เพ็งแจ่ม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2050 190822170193 นายภูริเดช บุตรน้ำดี โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2051 190822170194 นางสาวปวีฐ์ธิดา คล่องแคล่ว โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2052 190822170195 นางสาวกมลรัตน์ ฉ่ำทรัพย์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2053 190822170196 นางสาวอุษณิภา ระหา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2054 190822170197 นายธนพนต์ ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2055 190822170198 นายสิรวิชญ์ ทาบ้านฆ้อง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2056 190822170199 นายภัทรพล คำสมบัติ ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
2057 190822170200 นางสาวพรปวีณ์ เมฆพันธ์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2058 190822170201 นายนัฐนนท์ บุญเซ่ง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2059 190822170202 -นางสาวพัทธ์ธีรา จันทร์ต้น ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2060 190822170203 นางสาวณัฐรากร วินทะไชย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2061 190822170204 -นางสาวรุ้งนภา สงสุแก ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2062 190822170205 นางสาวนัตตรีญา นิยม โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2063 190822170206 นางสาวธีราพร หอมอ้ม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2064 190822170207 นายศุภกิจ หว่างวรกิจ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2065 190822170208 นางสาวฐาปณีย์ ดาหา ทุ่งทราวิทยา กำแพงเพชร
2066 190822170209 นายอินทัช หวังพิทักษ์วงศ์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2067 190822170210 นายพิษณุ พิลึก ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2068 190822170211 นายธีรธัช โครวัตร์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2069 190822170212 นางสาวนริสรา อินทษร โรงเรียน​ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร​
2070 190822170213 นายจักรวรรดิ โอตสุโท ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2071 190822170214 นายพิชิตชัย แก้วมะณี ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2072 190822170215 นายปัณณวัฒน์ โตโทน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2073 190822170216 นางสาวพุธิตา จันทศิริ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2074 190822170217 นางสาวนฤมล เอี่ยมกลาง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2075 190822170218 นางสาวประนัสดา เกาะเเก้ว ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
2076 190822170219 นายพงษ์ศิริ แก้วมณี ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2077 190822170220 นายกฤตยชญ์ ติดยงค์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2078 190822170221 นายธนวัฒน์ กุลน้อย ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2079 190822170222 นายอัครพล เผ่าฤทธิ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2080 190822170223 นายชยานันท์ หมื่นเทพ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2081 190822170224 นายวุฒิศักดิ์ พิมพาศรี โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2082 190822170225 นายชิษณุพงศ์ น้อยประชา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2083 190822170226 นายอนิรุจ บูชาบุญ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2084 190822170227 นายศุภกิตติ์ หมื่นกล้า ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2085 190822170228 นายปุญญาพัฒน์ จอมประโคน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2086 190822170229 นางสาวปวีณ์สุดา บทมูล โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2087 190822170230 นายธนทัต สมัยกลาง โรงเรียนทุ่งทรายงิทยา กำแพงเพชร
2088 190822170231 นางสาวพรนิภา พินิทเสน ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
2089 190822170232 นายจิณณพัต สุ่มแสง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2090 190822170233 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีน้อย ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2091 190822170234 นางสาวจารุวรรณ จันตา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2092 190822170235 นางสาวกฤติยา อินทรมงคล ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2093 190822170236 นางสาวอมรรัตน์ เหล็กกล้า ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2094 190822170237 นายทัตเทพ บุญสิงห์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2095 190822170238 นายณัฐดนัย คำยวง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2096 190822170239 นางสาวนิภาพร วรรณ์สุทธะ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2097 190822170240 นายทวีศักดิ์ ปกประโคน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2098 190822170241 นางสาวชนัญธิดา พูลนิ่ม ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2099 190822170242 นางสาวพรพิมล ถนอมนวล โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2100 190822170243 นางสาวจิราภรณ์ ศรีหาวัฒน์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2101 190822170244 นายธวัชชัย เพียรยุทธ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2102 190822170245 นางสาวนารีรัตน์ ถิ่นทับไทย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2103 190822170246 นางสาวอภิญญา จันทะขิน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2104 190822170247 นางสาวภัทรนันท์ เวียงสิมมา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2105 190822170248 นางสาวยสลภัทร บุญใจ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพรช
2106 190822170249 นางสาวจิรภัทร ยืนยง ทุ่งทรายวิยา กำเเพงเพชร
2107 190822170250 นางสาวภัทราวดี สมสิงห์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2108 190822170251 นางสาวณัชชา แก้วสุข โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
2109 190822170252 นางสาวชลธิชา สียัง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2110 190822170253 นางสาวนัดชา สีหาบง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2111 190822170254 นางสาวจำลองลักษณ์ คงเถื่อน ทุ่ฃทราวิทยา กำแพงเพชร
2112 190822170255 นายพงศภัค นาคเงิน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2113 190822170256 นายนรภัทร วรจิตต์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2114 190822170257 นายพิสิทธิ์ เสนอกลาง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2115 190822170258 นายธีรภัทร มากสี ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพรช
2116 190822170259 นางณัฐพร ปั้นบรรจง ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
2117 190822170260 นายภาณุพงศ์ พันเปี่ยม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2118 190822170261 นายนพวัชร ศรีเดช โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2119 190822170262 นายวรท เอกปัจชา โรงเรีนรทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2120 190822170263 นายอาชวิน วงค์พิมพ์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2121 190822170264 นายศรศักดิ์ ม่วงมั่น โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
2122 190822170265 นางสาวปาริสา พลายมี เรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
2123 190822170266 นายณภัทร พลศร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2124 190822170267 นางสาวอมรรัตน์ สงเชื้อ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2125 190822170268 นางสาวอิษฎาอร เดชะผล เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2126 190822170269 นายภูธเนศ เรืองบุตร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2127 190822170270 นางสาวพอเพียง พวงขจร ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
2128 190822170271 นางสาวสิราวรรณ เกิดพงษ์ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2129 190822170272 นางสาวอัญญาณี ทุบบาง บ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
2130 190822170273 นางสาวรัมภาวดี วงษา เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2131 190822170274 นางสาวสุมาลี พรมมี เรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
2132 190822170275 นางสาววรรณภรณ์ เกิดเผือก เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2133 190822170276 นางสาวสุวิภา สังข์กลิ่น เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2134 190822170277 นางสาวจุฬามณี แปสันเทียะ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
2135 190822170278 นายรัชธฌานนท์ เกิดโต วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2136 190822170279 นางสาวรุ่งเรือง เงินทอง หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
2137 190822170280 นางสาวช่อเพชร ราชวงศ์ หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
2138 190822170281 นางสาวเจนจิรา ภูคงคา หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
2139 190822170282 นายวรรณกร ตุ้มบุตร ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2140 190822170283 นางสาววรัญญา พรมท้าว วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2141 190822170284 นางสาวศศิธร เจิมขำ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2142 190822170285 นางสาวน้องทราย ใจดี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2143 190822170286 นางสาวดวงกมล ด้วงนา ผดุงปัญญา ตาก
2144 190822170287 นางศุภักษร ปราจันทร์ ผดุงปั ตาก
2145 190822170288 นางสาวนัทธมน สามิน ผดุงปัญญา ตาก
2146 190822170289 นางสาวกนกนิภา พันธ์พืช โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
2147 190822170290 -ธีรพล สอนคล่ำ โรงเรีผดุงปัญญา ตาก
2148 190822170291 นางสาวกัญญาพัชร เดือนกอง ผดุงปัญญา ตาก
2149 190822170292 นางสาวปวรรัตน์ ไทยเเท้ ผดุงปัญญา ตาก
2150 190822170293 นางสาวขลนิกานต์ หมีใต ผดุงปัญญา ตาก
2151 190822170294 นางสาวธิดารัตน์ ยมเกิด ผดุงปัญญา ตาก
2152 190822170295 นางสาวณัฐวิภา หลวงแป้น ผดุงปัญญา ตาก
2153 190822170296 นางสาวจิราวรรณ มณีคำ ผดุงปัญญา ตาก
2154 190822170297 นายกันตินันท์ หม่องเเดง ผดุงปัญญา ตาก
2155 190822170298 นางสาวปุณยนุช ทองบัว ผดุงปัญญา ตาก
2156 190822170299 นางสาววรัญญา บุรีรักษ์ ผดุงปัญญา ตาก
2157 190822170300 นางสาวศศิวรรณ สุวรรณทอง ผดุงปัญญา ตาก
2158 190822170301 นางสาวกนกวรรณ อยู่ขำมี ผดุงปัญญา ตาก
2159 190822170302 นางสาววรา​วรรณ​ ตะเภา ผดุงปัญญา​ ตาก
2160 190822170303 นางสาวกุลปริยา เพ็งยิ้ม ผดุงปัญญา ตาก
2161 190822170304 นายธนัช ทานอุทิศ ผดุงปัญญา ตาก
2162 190822170305 นางสาวสิริกาญจน์ ม่วงมิตร ผดุงปัญญา ตาก
2163 190822170306 นางสาวอัจฉราพร เกษมณี ผดุงปัญญา ตาก
2164 190822170307 นางสาวทิพยรัตน์ ล่าปวน ผดุงปัญญา ตาก
2165 190822170308 นางสาวธิดารัตน์ มิ่งทองโต ผดุงปัญญา ตาก
2166 190822170309 นางสาวลลิตา สุขสกุล ผดุงปัญญา ตาก
2167 190822170310 นางสาวกุลยา ตระการจัน ผดุงปั ตาก
2168 190822170311 นางสาวกุลยา ตระการจันทร์ ผดุงปัญญา ตาก
2169 190822170312 นางสาวชนิดาภา เชื้อดี ผดุงปัญญา ตาก
2170 190822170313 นางสาวกนกวรรณ จันทร์พุฒ ผดุงปัญญา ตาก
2171 190822170314 นางสาวกัญญ์วรา เขน่วม โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
2172 190822170315 นางสาวธิดารัตน์ กันธิยะ โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
2173 190822170316 นางสาวชนิตา สอนมั่ง โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
2174 190822170317 นางสาวณัฐพร เจริญไว ผดุงปัญญา ตาก
2175 190822170318 นางสาวอภิชญา เครืออ่อน ผดุงปัญญา ตาก
2176 190822170319 นางสาวกมลวรรณ พงษ์นุช ผดุงปัญญา ตาก
2177 190822170320 นางสาวรวินท์นิภา ฤทธิ์กระจาย ผดุงปัญญา ตาก
2178 190822170321 นางสาวชนิภรณ์ ขริบเอม ผดุงปั ตาก
2179 190822170322 นางสาวรจนา นวลนิล ผดุงปัญญา ตาก
2180 190822170323 นางสาวพัชชา คำมีมูล ผดุงปัญญา ตาก
2181 190822170324 นายภูริวัฒน์ คำจู ผดุงปัญญา ตาก
2182 190822170325 นายกิตติภูมิ ชื่นใจชน ผดุงปัญญา ตาก
2183 190822170326 นางสาวกรณัฐท์ พิมพ์ดี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2184 190822170327 นางสาววนาลี ชนะภัย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2185 190822170328 นายณัฐพงศ์ คำบุตร บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย
2186 190822170329 นายพีรวัฒน์ บุญมั่น บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย
2187 190822170330 นายพุฒิพงศ์ ทิมทอง บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย
2188 190822170331 นางสาวเพ็ญนภา ประจงค์ บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย
2189 190822170332 นางสาวชลธิชา กล้าแข็ง บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย
2190 190822170333 นางสาวฐิติญาพร เป็นสุข บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย
2191 190822170334 นางสาวอนุสรา ผาคำ บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย
2192 190822170335 นางสาวอาทิตยา สุขรัตน์ ผดุงปัญญา ตาก
2193 190822170336 นายศรชัย ภูวะทิตย์ โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
2194 190822170337 นายศรายุธ ปรางวิรุฬห์ โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
2195 190822170338 นางสาวสรนันท์ ม่วงมั่งคั่ง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2196 190822170339 -นายพงศธร เฮงสุวรรณ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2197 190822170340 นางสาวพัชราภา ทุมจังหรีด คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2198 190822170341 นางสาวสรสิชา อัศวธนัตถ์ คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2199 190822170342 นายอุ้มบุญ โชคบัณฑิต คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2200 190822170343 นางสาวนัชชา แก้วเป็ง โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2201 190822170344 นางสาวรุ่งนภา ภักดีน่วม โกสัมพีวิทยา กำเเพงเพชร
2202 190822170345 นางสาวดวงเนตร กันธิยะ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2203 190822170346 นางสาวอุษา สิมากรณ์ โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2204 190822170347 นางสาวณัฐนันท์ จูแนบ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2205 190822170348 นางสาวสุพรรษา ศรศิลป์ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2206 190822170349 นางสาววรรวิษา ศรศิลป์ โรงเรียนโกสัมพีวิยา กำแพงเพชร
2207 190822170350 นางสาวอภิวดี หล้าหลั่ง โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2208 190822170351 นางสาวภิญญาพัชญ์ หนชัย โกสัมพีวิทยา กำเเพงเพชร
2209 190822170352 นางสาวกัลยาณี บุษบก โกสัมพีวิทยา กำเเพงเพชร
2210 190822170353 นางสาววรรณนิสา จูมม่วง โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2211 190822170354 นางสาวนลัทพร อยู่ยิ่ง โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2212 190822170355 นางสาวจิรภิญญา รอดจู โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2213 190822170356 นางสาวคุณัญญา รวงพันธ์ โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2214 190822170357 นางสาวจินตนา ยอดนวล เทศบาล1กิตติขจร ตาก
2215 190822170358 นายณัฐวุฒิ มงคล เทศบาล 1 กิตติขจร ตาก
2216 190822170359 นางสาวชัชลักษณ์ เครือเตี้ยม ผดุงปัญญา ตาก
2217 190822170360 นางสาวอภิญญา ศรีรจนา ผดุงปัญญา ตาก
2218 190822170361 นางสาวรุ้งลาวัณย์ คำสวรรค์ ผดุงปัญญา ตาก
2219 190822170362 นางสาวกฤติยา โทนสังข์อินทร์ ผดุงปัญญา ตาก
2220 190822170363 นายรัชชานนท์ ศรีจินดา ผดุงปัญญา ตาก
2221 190822170364 นางสาวพิมฤทัย มุงขุนทด คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2222 190822170365 นางสาววริยา จันทร์ดี คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2223 190822170366 นางสาวภารวี แซ่ม้า คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2224 190822170367 นางสาวคีตภัทร สมนำปน คลองลานวิทยา กำเเพงเพชร
2225 190822170368 นางสาวอธิติญา เปียหมื่นไวย์ โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2226 190822170369 นางสาวกัลยาณัฐ ภูคำศักดิ์ โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2227 190822170370 นายเศรษฐพงศ์ จันทร์เชื้อ คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2228 190822170371 นายภูมินท์ บุญประดับ โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2229 190822170372 นางสาวอชิตา ณ พัทลุง โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2230 190822170373 นางสาวปานระพี คงขำ คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2231 190822170374 นางสาวจีรนันท์ สมสวัสดิ์ คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2232 190822170375 นางสาวปณัฏฐา พึ่งพัก ชากังราววิทยา (อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) กำแพงเพชร
2233 190822170376 นางสาวสุฑาทิพย์ มะฤทธิ์ ชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) กำแพงเพชร
2234 190822170377 นางสาวอภิญญา เจริญศิลป์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2235 190822170378 นางสาวนิภาพร ประวิงวงษ์ โรงเรียนชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2236 190822170379 นางสาวอาทิตยา วิยาภรณ์ ชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) กำแพงเพชร
2237 190822170380 นางสาววนัชภรณ์ บางสินธุ ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2238 190822170381 นางสาวณัฏฐธิดา บดีรัฐ ชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ กำเเพงเพชร
2239 190822170382 นายทรงสิทธิ์ ทองมาก ชากังราวิทยา กำแพงเพชร
2240 190822170383 นางสาวพัฒชรี อินตา ชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดี สารอุปถัมป์) กำแพงเพชร
2241 190822170384 นางสาวจุฑามาศ เตจีน ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2242 190822170385 -เกสรา ดวงสามี ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2243 190822170386 นางสาวญาณิศา แซ่เจีย ชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) กำแพงเพชร
2244 190822170387 นางสาวสุภาวดี ฉวีอินทร์ ชากังราววิทยา (อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) กำแพงเพชร
2245 190822170388 นางสาวอารยา ดวงใจแก้ว ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2246 190822170389 นายนนทพัทธ์ น่านอูบ โรงเรียนชากังราววิทยา กำเเพงเพชร
2247 190822170390 นายภานุวัฒน์ ไชยพรมมา โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) กำแพงเพชร
2248 190822170391 นางสาวอรัญญา กันทาบุญ ชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) กำแพงเพชร
2249 190822170392 นางสาวชัชฎภรณ์ กุญชร ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2250 190822170393 นางสาวช่อชมพู รักแก้ว โรงเรียนชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2251 190822170394 นางสาวสิริกานต์ โชหนู กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
2252 190822170395 นายชินภัทร โพธิกสิกร ชากังราววิทยา กำเเพงเพชร
2253 190822170396 นายกุศล ก้อนกลีบ ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2254 190822170397 นางสาวกุลณัฐ มั่งคั่ง โรงเรียนชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2255 190822170398 นางสาวธัญลักษณ์ แป้นสุวรรณ ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2256 190822170399 นายนันทพงศ์ ชุณวิรัตน? ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2257 190822170400 นางสาวศิริพร เปียโชติ ชากังราว กำแพงเพชร
2258 190822170401 นางสาวชนาพร มีมุข ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2259 190822170402 นายปริญญา ก้อนเกตุ ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2260 190822170403 นายณัฐพล บัวบุตร ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2261 190822170404 นางสาวธิติมา เทพพร ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2262 190822170405 นางสาวจุฑารัตน์ กล่อมปัญญา ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2263 190822170406 นางสาวอรณี ชื่นพยอม ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2264 190822170407 นางสาวแพรวนภา ธาระวุฒิ ชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) กำแพงเพชร
2265 190822170408 นางสาวชัญญานุช ชาติวรรณ ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2266 190822170409 นางสาวภิญญาทิพย์ อิ่มเพ็ง โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
2267 190822170410 นางสาวภัคจิรา ศรีปิ่นเป้า โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
2268 190822170411 นายอารยะ ผลศิริ โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร
2269 190822170412 นายอนุวัฒน์ แดงกลาง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2270 190822170413 นายวัรภัทร สิงห์เปรม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2271 190822170414 นายกฤษฎากร คำรุณ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2272 190822170415 -สุธิดา ประมูล โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
2273 190822170416 นางสาวจุฑามาศ จันดีสาร รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร กำแพงเพชร
2274 190822170417 นางสาวกัญญาณัฐ คำภิระแปลง ผดุงปัญญา ตาก
2275 190822170418 นางสาววรางคณา บุญศรี ผดุงปัญญา ตาก
2276 190822170419 นางสาววีรยา พุฒจาด ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
2277 190822170420 นายพชรพล หว่างเชื้อ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2278 190822270001 นางสาวอรอุมา อนุพันธ์ กศน.ตำบลนครชุม กำแพงเพชร
2279 190822270002 นางสาวกนกนุช กองพล โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
2280 190822270003 นางสาวรัตนาพร สุขรวย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร
2281 190822270004 นางสาวสุชาดา วิรัช​จินดา​ โรงเรียน​วชิรปราการวิทยาคม​ กำแพงเพชร​
2282 190822270005 นางสาวธนิสร พุกนัด โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
2283 190822270006 นางสาวพิมพ์ชนก คำบู่ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
2284 190822270007 นางสาวอารยา แทนเถื่อน กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
2285 190822270008 นางสาวธัญมน ทับเอี่ยม กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
2286 190822270009 นางสาวพลอยพรรณ ศรีแปงวงศ์ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
2287 190822270010 นางสาวพิริษา มาศวิชัย กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
2288 190822270011 นายปรัชญา จันทร์แก้ว ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
2289 190822270012 นางสาวออมบุญ บุญตา วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2290 190822270013 นางสาวพรรณเทพา รักษ์ศรีสุข วัชรวิทยา กำเเพงเพชร
2291 190822270014 นางสาวดารารัตน์ แก้วพวง วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2292 190822270015 นายวีรวิชญ์ ยิ่งศิริธัญรัฐ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2293 190822270016 นางสาวโยษิตา เนตรชาย พรานกระต่ายพิทยาคม สุโขทัย
2294 190822270017 นางสาวสุนันทา คำโสดา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2295 190822270018 นางสาวกนกวรรณ มะยมหิน พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2296 190822270019 นางสาวปภาวดี ชำนาญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2297 190822270020 นางสาวสุพิชชา โพธิกุดสัย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2298 190822270021 นางสาวรัตติกาล แซ่ลิ้ม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2299 190822270022 นางสาวจุฑาทิพย์ อินทพงษ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2300 190822270023 นางสาวเบญจมาภรณ์ อาภาภิวัฒน์ กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
2301 190822270024 นางสาวเบญญาภา รุ่งประเสริฐวงศ์ กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
2302 190822270025 นางสาวปณิฏฐา คำมี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2303 190822270026 นางสาวเนตรนภา ทั่วดาว กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
2304 190822270027 นางสาวกฤติยาภรณ์ สังข์ทอง กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
2305 190822270028 นางสาวปัณฑิตา โพธิบัลลังค์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2306 190822270029 นายมนัสวี อนันติโย มหาวชิราวุธ สงขลา
2307 190822270030 นางสาวกชวรรณ ทองคลี่ คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2308 190822270031 นางสาวปริฉัตร รอดแก้ว คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2309 190822270032 นางสาวศศิกาญน์ รพีรังสิมันหุ์ คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2310 190822270033 -ปาริชาต ห้วยโหงทอง โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2311 190822270034 นายณัฐวุฒิ ปาระมีศรี คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2312 190822270035 นางสาวณัฐวิภา พุมมาลา โรงเรียนคลองลายวิทยา กำแพงเพชร
2313 190822270036 นางสาวจันทิมา จักเขื่อน คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2314 190822270037 นางสาวณัฐกานต์ เรืองกลัด คลองลานวิทยา กำแพงเพรช
2315 190822270038 นางสาวสุพพัตรา วารินกุฎ คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2316 190822270039 นายภัทรศัย ศรีเลิศ คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2317 190822270040 นางสาววาสนา จินาสา คลองลานวิทยา กำเเพงเพชร
2318 190822270041 นางสาวพัชราภรณ์ ซิ้มอิ่ม โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2319 190822270042 นายธเนศพล วิทยานุกรณ์ โรงเรียนคลองลานวิทยา กำเเพงเพชร
2320 190822270043 นายอัครชัย กุมขุนทด โรงเรียนคลองลานวิทยา กำเเพงเพชร
2321 190822270044 นางสาวจันทนิภา ตับกลาง คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2322 190822270045 นางสาวอ้อมอารี ละออเอี่ยม โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2323 190822270046 นางสาวรัตนาพร ปั้นแตง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2324 190822270047 นางสาวพิยดา แก้วประเสริฐ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2325 190822270048 นายศุภพล โพธิรักษ์ ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2326 190822270049 นางสาวสิรภัทร หอมหวล โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2327 190822270050 นางสาวนารีรัตน์ ใจสว่าง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2328 190822270051 นางสาวพนัชกร โพธิ์ด้วง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2329 190822270052 นางสาวปณิดา ทิจันทร์ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2330 190822270053 นางสาวอรณิชา พุ่มพวง โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2331 190822270054 นายวรุตม์ เถื่อนสุข ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2332 190822270055 นายณภัทชากร ภู่หมื่นไวย ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2333 190822270056 นางสาวณัฐธิตา สรงภู่ ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2334 190822270057 นางสาวกัณฑิมา พึ่งสุข โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2335 190822270058 นางสาวธนวรรณ ศรีวิเชียร ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2336 190822270059 นายนันทิพัฒน์ ภู่โต ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2337 190822270060 นางสาวสิริยากร ทองสุขดี โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
2338 190822270061 นายบุญศักดิ์ ศรีเมือง ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2339 190822270062 นายภรรณพัฒน์ แซ่เตียว คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2340 190822270063 นายพงษ์ลภัทร ทิพสร คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2341 190822270064 นางสาวจินตนา เสือเพ็ง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2342 190822270065 นางสาวประภาสิริ สินนาค ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2343 190822270066 นางสาวพัฒน์นรี พจน์สุวรรณ โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2344 190822270067 นางสาวกันตยา อินทะ โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2345 190822270068 นางสาวอรวรรณ ศรีสูงเนิน โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2346 190822270069 -นางสาวกนกพร สายวงค์เปียง คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2347 190822270070 นางสาวอภิสรา เเสงไทย โรงเรียนคลองลานวิทยา กำเเพงเพชร
2348 190822270071 นางสาวอนันตญา สามล โรงเรีคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2349 190822270072 นางสาวศิวาลัย จันทร์ขันศรี โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2350 190822270073 -นางสาว นันท์นภัส จันทร์พรม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2351 190822270074 นางสาวนันทิชา เพ่งกิจ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2352 190822270075 นางสาวปรียาภรณ์ พุ่มเกตุ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2353 190822270076 นางสาวณัฐมน ทรัพย์นาคี ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2354 190822270077 นายวรรณชัย ศรีวิชัย ระหานวิทยา กำเเพงเพชร
2355 190822270078 นางสาวหวันยิหวา เจริญศิลป์ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2356 190822270079 นายณัฐวุฒิ สีขาว โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
2357 190822270080 นางสาววริศรา ทองนาค โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
2358 190822270081 นางสาวมลฤดี กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
2359 190822270082 นางสาวลักษณารีย์ เอี่ยมหน่อ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
2360 190822270083 นางสาวนันท์นภัส นามโมรา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
2361 190822270084 นางสาวนันทิตา ไม้กร่าง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
2362 190822270085 นายสมชาย ยุติธรรม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
2363 190822270086 นางสาวปณิดา ชูจิตร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
2364 190822270087 นายธนายุทธ หนูหริ่ง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
2365 190822270088 นางสาวสุมณฑา พิมเนียม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
2366 190822270089 นางสาวสุมิตรา นุชปาน ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2367 190822270090 นางสาวกัลยกร สนิทมาก วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2368 190822270091 นางสาวกัณนิกา สรรคบุรานุรักษ์ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2369 190822270092 นางสาวสถิดา ทีภูเวียง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2370 190822270093 นายปิยทัศน์ อู่ไทย โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2371 190822270094 นางสาวชนัญธิดา ยืนยงเจริญดี โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2372 190822270095 นางสาวนาตยา สังข์อ่อน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2373 190822270096 นางสาวปาริฉัตต์ ทองสัมฤทธิ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2374 190822270097 นางสาวพรรณิภา อนุสนธิ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2375 190822270098 นายเอกลักษณ์ เพชรทูล พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2376 190822270099 นางจิดาภา พนมศักดิ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2377 190822270100 นางสาวกรวิภา เงินทอง พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2378 190822270101 นางสาววรนุช กล่อมจาด พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2379 190822270102 นางสาวญาณิศา บางพาน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำเเพงเพชร
2380 190822270103 นางสาวณัฐมน มาน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2381 190822270104 นางสาวจันทร์จิรา เจริญศิลป์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2382 190822270105 นางสาวอริสา มาน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2383 190822270106 นางสาวมาริตา ชูแผ้ว โรงเรียนพรานกระต่าย​พิทยาคม กำแพงเพชร
2384 190822270107 นางสาวเนติมา สดชื่น พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2385 190822270108 นางสาวสิริญญา หอมเย็น พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2386 190822270109 นางสาวเสาวภา บัวบาน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2387 190822270110 นางสาวสิริชลลดา มาน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2388 190822270111 นางสาวศิริรัตน์ รอดกสิกรรม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2389 190822270112 นางสาวนิรดา มะลิพรม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2390 190822270113 นางสาววรัญญา ขันธแก้ว พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2391 190822270114 นางสาวศศิวรรณ พลพรม พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2392 190822270115 นางสาวฐิติวรดา ปิ่นจุไร วชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
2393 190822270116 นางสาวอมรรัตน์ แมลงภู่ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2394 190822270117 นางสาวศศิธรณ์ กลีบบัวทอง โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เพชรบูรณ์
2395 190822270118 นางสาวพร้อมฉัตร มั่นสมใจ เมืองกลางวิทยาคม เพชรบูรณ์
2396 190822270119 นางสาวอนุธิดา มาอินทร์ ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
2397 190822270120 นายรพี จันทร์ลอย ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
2398 190822270121 นายณถัทร ชูจิ๋ว ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
2399 190822270122 นายณัฐวุฒิ หอมหวล ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กำเเพงเพชร
2400 190822270123 นางสาวลาวัณย์ ปิ่นทอง ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
2401 190822270124 นางสาววิภา อนุสนธิ์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2402 190822270125 นางสาวสาวิตรี หงษ์ร่อน พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2403 190822270126 นางสาวจิดาภา โพธิบัลลังค์ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
2404 190822270127 นายศุภกานต์ ดีเลิศ ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
2405 190822270128 นางสาวอุษา แจ่มจันทร์ พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
2406 190822270129 นางสาวนนทวรรณ ใจหม่อง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2407 190822270130 นางสาวศรัญญา พลากร เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2408 190822270131 นางสาวพรณภัทร หนองหลวง โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2409 190822270132 นางสาววายามิน ถมยา เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2410 190822270133 นางสาวนฤมล สมอนาค โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2411 190822270134 นายชัชพงค์ พรมบุญชู เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2412 190822270135 นางสาวธนัญญา วงษ์เอี่ยม เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2413 190822270136 นายพงศกร บัวหอม โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2414 190822270137 นางสาวชุติมา แสนพล โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2415 190822270138 นายชนะพล มาสี เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2416 190822270139 นายเจษฎภรณ์ เรี่ยมศร เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเชร
2417 190822270140 นางสาวพัชรัตน์ชา จิ๋วนุช เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2418 190822270141 นางสาวศุกลภัทร จันพุฒ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2419 190822270142 นายพีรพล พงษ์เสือ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2420 190822270143 นางสาวจุฬาลักษณ์ มณีเขียว โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2421 190822270144 นางสาววรัชยา เสือนิ่ม เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2422 190822270145 นางสาวกัลยาณี จูมาศ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2423 190822270146 นางสาวอรทัย เนียมมั่ง เรืองวิทยาพิทยาคม กำแพงเพชร
2424 190822270147 นางสาวจารุวรรณ โคตรศรี เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2425 190822270148 นางสาวเสาวรส ส่องเเสง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2426 190822270149 นางสาววริญธารา มุ่ยทุน คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2427 190822270150 นางสาวรัตติกาญ อาจแสวง โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2428 190822270151 นางเพชรไพลิน พุ่มไสว โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2429 190822270152 นางสาวนพรัตน์ ใจนวล ระหารวิทยา กำเเพงเพชร
2430 190822270153 นางสาวณัฐวดี มงคลแก้ว ระหานวิทยา กำแพงเพชร
2431 190822270154 นางสาวนัยน์ภัค บุญมา ระหารวิทยา กำเเพงเพชร
2432 190822270155 นายธีรพล เปดี ระหานวิทยา กำเเพงเพชร
2433 190822270156 นางสาวญาดาวดี จันทร์ทอง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2434 190822270157 นางสาวณัฐนรี ภู่เรือน วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2435 190822270158 นางสาวปาริฉัตร ปานกลิ่น ชุมเเสงสงครามฯ พิษณุโลก
2436 190822270159 นางสาวพราวรวี ไกรเพชร วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2437 190822270160 นางสาวกานต์พิชชา หาดี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2438 190822270161 นายยศธร เนาวพันธ์ โรงเรียนชุมแสงสงครามฯ พิษณุโลก
2439 190822270162 นางสาววรรณิศา ไชยลือชา ชุมแสงสงครามฯ พิษณุโลก​
2440 190822270163 นางสาวกรกนก รูลระวรรณ ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" พิษณุโลก
2441 190822270164 นางสาวพุทธชาติ มงคลเฉลิม ระหารวิทยา กำเเพงเพชร
2442 190822270165 นางสาวธัญวรัตน์ ถ่อมกาย วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2443 190822270166 นางสาวเสาวภาค โตพงษ์ ชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” พิษณุโลก
2444 190822270167 นางสาวลลิตา สีสวยหูต ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2445 190822270168 นายชิษณุพงศ์ น้อยประขา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2446 190822270169 นางสาวนภาลักษณ์ ถ้วยทอง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2447 190822270170 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วอมร ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2448 190822270171 นายณัฐดนัย คำยวง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2449 190822270172 นายปุญญาพัฒน์ จอมประโคน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2450 190822270173 นายธนวัฒน์ กุลน้อย ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2451 190822270174 นายจิณณพัต สุ่มแสง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2452 190822270175 นายพงษ์ศิริ แก้วมณี ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2453 190822270176 นางสาวสุพิชชา สุภาพพูล ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2454 190822270177 นายศุภณัฐ ภารวงค์ ทุ่วทรายวิทยา กำแพงเพชร
2455 190822270178 นางสาวฐิติกัลยา นาแสวง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2456 190822270179 นางสาวฐิติภัทรา แสนซื่อ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2457 190822270180 นางสาวมะลิวรรณ สามงามเอี่ยม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2458 190822270181 นางสาวปพิชญา ห่วงกลิ่น ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2459 190822270182 นางสาวนภัสสรณ์ นักพรานบุญ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2460 190822270183 นางสาวชญาดา กางกอน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2461 190822270184 นางสาวณพิชชา ปาละโค ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2462 190822270185 นางสาวพิจิตรา โตศรีพลับ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2463 190822270186 นางสาวแก้วตา เกนชัย ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2464 190822270187 นางสาวจรรยพร สีพบ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2465 190822270188 -วริษา ญาติไธสง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2466 190822270189 นางสาวสุทธิดา ปินะถา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2467 190822270190 นางสาวพรญาณี แก้วสุขา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2468 190822270191 นางสาวจุฑารัตน์ เขม้นเขตร์การ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2469 190822270192 นางสาวปวริศา มั่นเขตวิทย์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2470 190822270193 นางสาวศศิกานต์ เเสงระรวย ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
2471 190822270194 นายสรวิชญ์ มณีจักร์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2472 190822270195 นายภัทรพล คำสมบัติ ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
2473 190822270196 นางสาวธนพร สุขสาตร์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2474 190822270197 นางสาวฉันทพิชญา ทรายทองวัฒนา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2475 190822270198 นางสาวศิริญากรณ์ ทรภีสิงห์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2476 190822270199 นางสาวนันทา พร้าวไธสง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2477 190822270200 นางสาวจุฑามาศ บุญเยี่ยม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2478 190822270201 นางสาวนภัสวรรณ แสงสมบัติ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2479 190822270202 นางสาวจิราภา ภู่โต โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
2480 190822270203 นางสาวจีรนันท์ จันทร์สม โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
2481 190822270204 นางสาวพรนภา สายเมือง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2482 190822270205 นางสาวกัญญาวี ศรีเมือง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2483 190822270206 นางสาวฐาปณี ดาหา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2484 190822270207 นางสาวณัฐิกา นิ่มเจริญ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
2485 190822270208 นางสาวอารยา บุบผาสิงห์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2486 190822270209 นางสาววันวิสา เพ็งแจ่ม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2487 190822270210 นางสาวเนตรดาว กาญจนวงค์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2488 190822270211 นางสาวขวัญพิชชา คำจันทร์ โรงเรียนทุทรายวิทยา กำแพงเพชร
2489 190822270212 นายรพีภัทร นาคไธสง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2490 190822270213 นางสาวเพ็ญนภา เวฬุวันใน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2491 190822270214 นางสาวกรวิภา วารีรัตน์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2492 190822270215 นางสาวญารินดา สังขโ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2493 190822270216 นางสาวสุมินตรา สามงามเสือ ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
2494 190822270217 นางสาวชนินทร์ เมืองเหนือ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2495 190822270218 นางสาวพรปวีณ์ เมฆพันธ์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2496 190822270219 -นางสาว​ศรัณย​ฉัตร​ ปาวรี​ย์​ ทุ่ง​ทราย​วิท​ยา กำแพงเพชร
2497 190822270220 -ภคธิณี นิ่มน้อย ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2498 190822270221 นางสาวนันธพร มีระสิง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2499 190822270222 นางสาวอรวี หลานป้อ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2500 190822270223 -นางสาว​ศรัณย​ฉัตร​ ปาว​รี​ย์​ ทุ่งทรา​ยวิทยา​ กำแพงเพชร​
2501 190822270224 นายปรมี อยู่พันธ์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2502 190822270225 นางสาวชญาดา ประสะนะโก ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2503 190822270226 นายอนุชิต สว่างศรี โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2504 190822270227 นางสาวสลิลทิพย์ สอนสุข ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2505 190822270228 นายภูริเดช บุตรน้ำดี โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2506 190822270229 นางสาวกมลรัตน์ ฉ่ำทรัพย์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2507 190822270230 นายสิรวิชญ์ ทาบ้ฆ้อง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2508 190822270231 นางสาวปวีฐ์ธิดา คล่องแคล่ว โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2509 190822270232 นางสาวอุษณิภา ระหา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2510 190822270233 นายนัฐนนท์ บุญเซ่ง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2511 190822270234 นายธนพนต์ ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2512 190822270235 -นางสาวพัทธ์ธีรา จันทร์ต้น ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2513 190822270236 นายสิรวิชญ์ ทาบ้านฆ้อง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2514 190822270237 -นางสาวรุ้งนภา สงสุแก ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2515 190822270238 นายศุภกิจ หว่างวรกิจ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2516 190822270239 นางสาวณัฐรากร วินทะไชย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2517 190822270240 นางสาวธีราพร หอมอ้ม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2518 190822270241 นางสาวนัตตรีญา นิยม โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2519 190822270242 นายพิษณุ พิลึก ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2520 190822270243 นายอินทัช หวังพิทักษ์วงศ์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2521 190822270244 นายธีรธัช โครวัตร์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2522 190822270245 นางสาวนริสรา อินทษร โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร​
2523 190822270246 นายจักรวรรดิ โอตสุโท ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2524 190822270247 นายพิชิตชัย แก้วมะณี ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2525 190822270248 นายปัณณวัฒน์ โตโทน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2526 190822270249 นางสาวนฤมล เอี่ยมกลาง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2527 190822270250 นางสาวพุธิตา จันทร์ศิริ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2528 190822270251 นางสาวประนัสดา เกาะเเก้ว ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
2529 190822270252 นายอัครพล เผ่าฤทธิ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2530 190822270253 -นางสาว​อริสรา สีทอว ทุ่ง​ทรา​ยวิทยา​ กำแพงเพชร​
2531 190822270254 นายชยานันท์ หมื่นเทพ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2532 190822270255 นายกฤตยชญ์ ติดบงค์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2533 190822270256 นางสาวปวีณ์สุดา บทมูล โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2534 190822270257 นางสาวจารุวรรณ จันตา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2535 190822270258 นางสาวอมรรัตน์ เหล็กกล้า ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2536 190822270259 นายทัตเทพ บุญสิงห์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2537 190822270260 นางสาวพรนิภา พินิทเสน ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
2538 190822270261 นางสาวกฤติยา อินทรมงคล ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2539 190822270262 นายธวัชชัย เพียรุยทธ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2540 190822270263 นายอนิรุจ บูชาบุญ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2541 190822270264 นายธนทัต สมัยกลาง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
2542 190822270265 นายศุภกิตติ์ หมื่นกล้า ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2543 190822270266 นายวุฒิศักดิ์ พิมพาศรี โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2544 190822270267 นางสาวนิภาพร วรรณ์สุทธะ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2545 190822270268 นางสาวกนกวรวรรณ โกษา ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2546 190822270269 นายทวีศักดิ์ ปกประโคน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2547 190822270270 นายกฤษณะ บุญอ้อม วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2548 190822270271 นางสาวณัฐชา สุวรรณภูมิ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2549 190822270272 นางสาวชนัญธิดา พูลนิ่ม ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2550 190822270273 นางสาวพรพิมล ถนอมนวล โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2551 190822270274 นางสาวจิราภรณ์ ศรีหาวัฒน์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2552 190822270275 นางสาวนารีรัตน์ ถิ่นทับไทย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2553 190822270276 -อภิญญา จันทะขิน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2554 190822270277 นางสาวภัทรนันท์ เวียงสิมมา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2555 190822270278 นางสาวยมลภัทร บุญใจ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2556 190822270279 นางสาวจิรภัทร ยืนยง ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
2557 190822270280 นางสาวภัทราวดี สมสิงห์ ทุ่งทราวิทยา กำแพงเพชร
2558 190822270281 นางสาวณัชชา แก้วสุข โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
2559 190822270282 นางสาวชลธิชา สียัง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2560 190822270283 นางสาวนัดชา สีหาบง ทุ่งทราวิทยา กำแพงเพชร
2561 190822270284 นางสาวจำลองลักษณ์ คงเถื่อน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2562 190822270285 นายพงศภัค นาคเงิน ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2563 190822270286 นายนรภัทร วรจิตต์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2564 190822270287 นายพิสิทธิ์ เสนอกลาง ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2565 190822270288 นายธีรภัทร มากสี ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพรช
2566 190822270289 นางสาวณัฐพร ปั้นบรรจง ทุ่งทรายวิทยา กำเเพงเพชร
2567 190822270290 นายภาณุพงศ์ พันเปี่ยม ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2568 190822270291 นายนพวัชร ศรีเดช โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2569 190822270292 นายวรท เอกปัจชา โรงเรีนรทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2570 190822270293 นายอาชวิน วงค์พิมพ์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
2571 190822270294 นายศรศักดิ์ ม่วงมั่น โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
2572 190822270295 นางสาวปาริสา พลายมี เรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
2573 190822270296 นายณภัทร พลศร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2574 190822270297 นางสาวอมรรัตน์ สงเชื้อ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2575 190822270298 นางสาวอิษฎาอร เดชะผล เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2576 190822270299 นางสาวพัตรพิมล ตาดสุวรรณ์ โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2577 190822270300 นางสาววีรยา พุฒจาด ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
2578 190822270301 นางสาวพอเพียง พวงขจร ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
2579 190822270302 นางสาวสุภารัตต์ สุวันนะสาน ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
2580 190822270303 นางสาวชาลิสา สงสัย ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
2581 190822270304 นางสาวอลิสา ทองอินศรี โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
2582 190822270305 นางสาวกานต์ธิดา ใจวงศ์เย็น โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาิเษก สุโขทัย
2583 190822270306 นางสาวสิราวรรณ เกิดพงษ์ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2584 190822270307 นางสาวภริตา วงษ์ชมภู โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารคาร ตาก
2585 190822270308 นายจักรพงษ์ โพธิ์หล้า นาบ่อคำวิทยาคม กำแพงเพชร
2586 190822270309 นางสาวรัมภาวดี วงษา เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2587 190822270310 นางสาวสุวิภา สังข์กลิ่น เรืองวิทยาคม กำแพงเพชร
2588 190822270311 นางสาวสุมาลี พรมมี เรืองวิทย์พิทยาคม กำเเพงเพชร
2589 190822270312 นางสาววรรณภรณ์ เกิดเผือก เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2590 190822270313 นางสาวจุฬามณี แปสันเทียะ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
2591 190822270314 นางสาวสุดารัตน์ แฝงสูงเนิน โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
2592 190822270315 นางสาวสุธาสิณี สวยขุนทด ระหานวิทยา กำแพงเพชร
2593 190822270316 นางสาวมาวิตา แสงศรีธูป ระหานวิทยา กำแพงเพชร
2594 190822270317 นางสาวพลอยไพย์ริน พุ่มพวง โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
2595 190822270318 นางสาวนารีรัตน์ วังศรี ปงรัชดาภิเษก พะเยา
2596 190822270319 นายโกศล ง้าวแก้ว เฉลิมพระเกียรติกำแพงเพชร กำแพงเพชร
2597 190822270320 นางสาวรุ่งเรือง เงินทอง หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
2598 190822270321 นางสาวช่อเพชร ราชวงศ์ หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
2599 190822270322 นางสาวอัญชิษฐา สุขเกษม กำเเพงเพชรพิทยาคม กำเเพงเพชร
2600 190822270323 นางสาวเจนจิรา ภูคงคา หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
2601 190822270324 นางสาววรัญญา พรมท้าว วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2602 190822270325 นางสาวสุดารัตน์ เขียวนวล คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2603 190822270326 นางสาวธันยมัย ยื้อแฮ คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2604 190822270327 นายธีรวัฒน์ ชำนิ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
2605 190822270328 นางสาวปาณิศา ยาวงค์ คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2606 190822270329 นายธนัช ทานอุทิศ ผดุงปัญญา ตาก
2607 190822270330 นายกันตินันท์ หม่องเเดง ผดุงปัญญา ตาก
2608 190822270331 นางสาวชลิดา อุ่นทะยา ผดุงปัญญา จ.ตาก
2609 190822270332 นางสาววรัญญา บุรีรักษ์ ผดุงปัญญา ตาก
2610 190822270333 นางสาวสิริกาญจน์ ม่วงมิตร ผดุงปัญญา ตาก
2611 190822270334 นางสาวกนกวรรณ อยู่ขำมี ผดุงปัญญา ตาก
2612 190822270335 นางสาวปุณยนุช ทองบัว ผดุงปัญญา ตาก
2613 190822270336 นางสาวโยษิตา วันยะ ผดุงปัญญา ตาก
2614 190822270337 นางสาวศศิวรรณ สุวรรณทอง ผดุงปัญญา ตาก
2615 190822270338 นางสาววรา​วรรณ​ ตะเภา ผดุงปัญญา​ ตาก
2616 190822270339 นางสาวกุลปริยา เพ็งยิ้ม ผดุงปัญญา ตาก
2617 190822270340 นางสาวรจนา นวลนิล ผดุงปัญญา ตาก
2618 190822270341 นางสาวพัชชา คำมีมูล ผดุงปัญญา ตาก
2619 190822270342 นายกิตติภูมิ ชื่นใจชน ผดุงปัญญา ตาก
2620 190822270343 นายภูริวัฒน์ คำจู ผดุงปัญญา ตาก
2621 190822270344 นางสาวพลอยผกากรองรอง เครือยา ผดุงปัญญา ตาก
2622 190822270345 นายพิทยา ประเสริฐคีรี ผดุงปัญญา ตาก
2623 190822270346 นางสาวอัจฉราพร เกษมณี ผดุงปัญญา ตาก
2624 190822270347 นางสาวเพ็ญนภา สาทร โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
2625 190822270348 นางสาวทิพยรัตน์ ล่าปวน ผดุงปัญญา ตาก
2626 190822270349 นางสาววรดา ตอรัมย์ ผดุงปัญญา ตาก
2627 190822270350 นางสาวธิดารัตน์ มิ่งทองโต ผดุงปัญญา ตาก
2628 190822270351 นางสาวรวินท์นิภา ฤทธิ์กระจาย ผดุงปัญญา ตาก
2629 190822270352 นางสาวอภิชญา เครืออ่อน ผดุงปัญญา ตาก
2630 190822270353 นางสาวกมลวรรณ พงษ์นุช ผดุงปัญญา ตาก
2631 190822270354 นางสาวกนกนิภา พันธ์พืช โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
2632 190822270355 นางสาวปทิตตา ทับก้อน ผดุงปัญญา ตาก
2633 190822270356 นางสาวกรณัฐท์ พิมพ์ดี วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2634 190822270357 -วัชรวิทย์ กระเช้าเงิน ระหานวิทยา กำแพงเพชร
2635 190822270358 นางสาวดวงหฤทัย อ้นพา ระหานวิทยา กำเเพงเพชร
2636 190822270359 นายสุธิดา ประมูล โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
2637 190822270360 นายวิวัฒน์วงศ์วรรณ ธนูศร โรงเรียนระหานวิทยา กำแพงเพชร
2638 190822270361 นายบุญยกรณ์ ชื่นด้วง ระหานวิทยา กำแพงเพชร
2639 190822270362 นางสาวเยาวลักษณ์ มาลาศรี ระหานวิทยา กำแพงเพชร
2640 190822270363 นายสตายุ อินใจมา ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
2641 190822270364 นายณัฐพงศ์ คำบุตร บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย
2642 190822270365 นายพีรวัฒน์ บุญมั่น บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย
2643 190822270366 นายพุฒิพงศ์ ทิมทอง บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย
2644 190822270367 นางสาวเพ็ญนภา ประจงค์ บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย
2645 190822270368 นางสาวชลธิชา กล้าแข็ง บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย
2646 190822270369 นางสาวฐิติญาพร เป็นสุข บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย
2647 190822270370 นางสาวอนุสรา ผาคำ บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย
2648 190822270371 นายกิตติวัฒน์ สวาทวงค์ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
2649 190822270372 นางสาวสรนันท์ ม่วงมั่งคั่ง เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
2650 190822270373 -นายพงศธร เฮงสุวรรณ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
2651 190822270374 นางสาวภิญญาพัชญ์ หนชัย โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2652 190822270375 นางสาว กัลยาณี บุษบก โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2653 190822270376 นางสาวรุ่งนภา ภักดีน่วม โกสัมพีวิทยา กำเเพงเพชร
2654 190822270377 นางสาวดวงเนตร กันธิยะ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2655 190822270378 นางสาววรรณนิสา จูมม่วง โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2656 190822270379 นางสาวนัชชา แก้วเป็ง โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2657 190822270380 นางสาวอุษา สิมากรณ์ โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2658 190822270381 นางสาวณัฐนันท์ จูแนบ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2659 190822270382 นางสาววรรวิษา ศรศิลป์ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2660 190822270383 นางสาวสุพรรษา ศรศิลป์ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2661 190822270384 นายกิตตินันท์ สระทองอ่อน โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2662 190822270385 นางสาวอภิวดี หล้าหลั่ง โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2663 190822270386 นางสาวนลัทพร อยู่ยิ่ง โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2664 190822270387 นางสาวจิรภิญญา รอดจู โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2665 190822270388 นางสาวคุณัญญา รวงพันธ์ โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2666 190822270389 นายสัณหณัฐ แดงใหม่ โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2667 190822270390 นายเศรษฐวัฒน์ พรมแก้ว โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
2668 190822270391 นางสาวจินตนา ยอดนวล เทศบาล1กิตติขจร ตาก
2669 190822270392 นายณัฐวุฒิ มงคล เทศบาล 1 กิตติขจร ตาก
2670 190822270393 นางสาวชัชลักษณ์ เครือเตี้ยม ผดุงปัญญา ตาก
2671 190822270394 นางสาวอภิญญา ศรีรจนา ผดุงปัญญา ตาก
2672 190822270395 นางสาวรุ้งลาวัณย์ คำสวรรค์ ผดุงปัญญา ตาก
2673 190822270396 นางสาวกฤติยา โทนสังข์อินทร์ ผดุงปัญญา ตาก
2674 190822270397 นายรัชชานนท์ ศรีจินดา ผดุงปัญญา ตาก
2675 190822270398 นายวีรภัทร สิงห์เปรม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2676 190822270399 นางสาวอชิตา ณ พัทลุง โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2677 190822270400 นางสาวสุฑาทิพย์ มะฤทธิ์ ชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) กำแพงเพชร
2678 190822270401 นางสาวนิภาพร ประวิงวงษ์ โรงเรียนชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2679 190822270402 นางสาวอาทิตยา วิยาภรณ์ ชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) กำแพงเพชร
2680 190822270403 นางสาววนัชภรณ์ บางสินธุ ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2681 190822270404 นางสาวณัฏฐธิดา บดีรัฐ ชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) กำเเพงเพชร
2682 190822270405 นายทรงสิทธิ์ ทองมาก ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2683 190822270406 นางสาวพัฒชรี อินตา ชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ กำแพงเพชร
2684 190822270407 -เกสรา ดวงสามี ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2685 190822270408 นางสาวญาณิศา แซ่เจีย ชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) กำแพงเพชร
2686 190822270409 นางสาวจุฑามาศ เตจีน ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2687 190822270410 นางสาวอารยา ดวงใจแก้ว ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2688 190822270411 นายนนทพัทธ์ น่านอูบ โรงเรียนชากังราววิทยา กำเเพงเพชร
2689 190822270412 นางสาวสุภาวดี ฉวีอินทร์ ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) กำแพงเพชร
2690 190822270413 นายภานุวัฒน์ ไชยพรมมา โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) กำแพงเพชร
2691 190822270414 นางสาวชัชฎภรณ์ กุญชร ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2692 190822270415 นางสาวช่อชมพู รักแก้ว โรงเรียนชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2693 190822270416 นางสาวอรัญญา กันทาบุญ ชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) กำแพงเพชร
2694 190822270417 นางสาวสุภาณี มะโนทน ไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
2695 190822270418 นายชินภัทร โพธิกสิกร ชากังราววิทยา กำเเพงเพชร
2696 190822270419 นายกุศล ก้อนกลีบ ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2697 190822270420 นางสาวอมรลัดดา พิลึก คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
2698 190822270421 นางสาวศศิวิมล เพียรทอง โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
2699 190822270422 นางสาวกุลณัฐ มั่งคั่ง โรงเรียนชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2700 190822270423 นางสาวธัญลักษณ์ แป้นสุวรรณ ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2701 190822270424 นายนันทพงศ์ ชุณวิรัตน์ ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2702 190822270425 นางสาวชนาพร มีมุข ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2703 190822270426 นางสาวศิริพร เปียโชติ ชากังราว กำแพงเพชร
2704 190822270427 นายปริญญา ก้อนเกตุ ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2705 190822270428 นายณัฐพล บัวบุตร ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2706 190822270429 นางสาวธิติมา เทพพร ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2707 190822270430 นางสาวจุฑารัตน์ กล่อมปัญญา ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2708 190822270431 นางสาวอรณี ชื่นพยอม ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2709 190822270432 นางสาวแพรวนภา ธาระวุฒิ ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2710 190822270433 นางสาวอัจฉราพร ตาตุ ไกรในวิทยาวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
2711 190822270434 นางสาวชัญญานุช ชาติวรรณ ชากังราววิทยา กำแพงเพชร
2712 190822270435 นายอนุวัฒน์ แดงกลาง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
2713 190822270436 นางสาวณัฐกานต์ รุกขะเสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติกำแพงเพชร กำแพงเพชร
2714 190822270437 นางสาววีรยา บุตรม้วย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร กำแพงเพชร
2715 190822270438 นางวรเมธิณี เชื้อเสือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กำแพงเพชร กำแพงเพชร
2716 190822270439 นางสาวเบญญาภา เขียวอุบล สมเด็จย่า กำแพงเพชร
2717 190822270440 นางสาวรัตติการณ์ ชัยผุย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กำแพงเพชร กำแพงเพชร
2718 190822270441 นางสาวกลิ่นสุคนธ์ สระศรีสม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กำแพงเพชร กำแพงเพชร
2719 190822270442 นายก้องภพ พรหมไชยะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กำแพงเพชร กำแพงเพชร
2720 190822270443 นายวศิน ทอดเสียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร กำแพงเพชร
2721 190822270444 นางสาวมาลัยพร หมู่หาญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
2722 190822270445 นางสาวกัญญาณัฐ คำภิระแปลง ผดุงปัญญา ตาก
2723 190822270446 นางสาววรางคณา บุญศรี ผดุงปัญญา ตาก
2724 190822270447 นางสาวกัญญ์วรา เขน่วม ผดุงปัญญา ตาก
2725 190822270448 นางสาวปรียาวรรณ สนสิริ สว.กพ กำแพงเพชร
2726 190822270449 นางสาวภิญญาทิพ อิ่มเพ็ง โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร

ติดต่อสอบถาม : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทร 06-61656989