Development QA System Basic
 

แบบสำรวจเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เรื่อง กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TCAS ประจำปี 2566


จัดโดย
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรายละเอียดการสมัคร

 1. ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565
  • เวลา 09:00 – 12:00 น.  กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TCAS ประจำปี 2566 (TCAS66) 
  • เวลา 13:00 – 16:00 น. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ เพื่อการสอบ A-Level  วิชาภาษาอังกฤษ 
 2. ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565
  • เวลา 09:00 – 12:00 น. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ เพื่อการสอบ A-Level  วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
  • เวลา 13:00 – 16:00 น. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ เพื่อการสอบ A-Level  วิชาสังคมศึกษา 
 3. ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565
  • เวลา 09:00 – 12:00 น. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ เพื่อการสอบ A-Level  วิชาภาษาไทย 
  • เวลา 13:00 – 16:00 น. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ เพื่อการสอบ A-Level  วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 


กรอกรายละเอียดการสมัคร

  1. ระบุ..รอบการอบรม
  2. ชื่อ - นามสกุล
  3. ชื่อโรงเรียน
  4. จังหวัด
  5. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  (ที่สามารถติดต่อได้)*

ติดต่อสอบถาม : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทร 06-61656989