แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู ว PA/2564 (สำหรับครู คศ.1 และ ครู คศ.2)

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น


จัดโดย
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรชื่อเรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว PA/2564 (สำหรับครู คศ.1 และ ครู คศ.2)
1. รับสมัครจำนวน รุ่นละ 60 คน เท่านั้น
    รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก ชั้น 3คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2. การอบรมมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดได้
3. ก่อนจ่ายเงินควรตรวจสอบชื่อและนามสกุลให้เรียบร้อย และต้องจ่ายเงินภายใน 3 วันมิฉะนั้นระบบจะตัดชื่อออกโดยอัตโนมัติ

------ กำหนดการ ------
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 17-18 ตุลาคม 2566
-----------------------------

หมายเหตุ เอกสารที่ผู้เข้าอบรมจะต้องนำมา 1.แบบบันทึกประเด็นท้าทาย 2.โน๊ตบุ๊คพร้อมสายพ่วง

ติดต่อสอบถาม : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คุณพันทิพา เย็นญา โทร 066-165-6989