แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง โครงการการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)


จัดโดย
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ลำดับ รหัสสมัคร ชื่อ - นามสกุล สังกัดหลักสูตร สถานะ หลักฐานโอนเงิน
1 6503300141 นางสาวนิศา วรอินทร์ รร.จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
2 6503300154 นางสุภาพันธ์ มงคลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) รอการชำระเงิน ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน
3 6503300155 นางคณาวรรณ ธณ์ธรรม โรงเรียนบ้านปากคลองลาน รอการชำระเงิน ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน
4 6503300156 นายณรงค์ศักดิ์ ทองเพ็ชร วัดคลองโนน ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
5 6503300158 นางสาวจริญา บุญมา โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
6 6503300171 นางสุจารี. กลีบเอม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
7 6503300172 นางสาวตะวัน เขตคง บ้านปากคลองลานบ้านปากคลองลาน รอการชำระเงิน ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน
8 6503300176 นายรณกฤต ขวัญมั่น โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
9 6503300177 นางอุมาพร พันสอิ้ง โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ รอการชำระเงิน ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน
10 6503300181 นางสาววราภรณ์ สร้อยระย้า โรงเรียนบ้านวังบัว รอการชำระเงิน ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน
11 6503300182 นางสาวณภัสรินท์ คำมัง โรงเรียนบ้านวังบัว รอการชำระเงิน ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน
12 6503300183 นางสาวชุติมาา กมล บ้านวังบัว รอการชำระเงิน ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน
13 6503300184 นางดรรชนีย์ เมยไธสง โรงเรียนบ้านวังบัว ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
14 6503300226 นางสาวได้พร คันธวัน วัดนาล้อม ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
15 6503300233 นางรำพรรณ หมอกเมฆ โกสัมพีวิทยา ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
16 6503300234 นางสาวปภาอร โคตระภู โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
17 6503300253 นางสุพาพร อินทา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รอการชำระเงิน ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน
18 6503300254 นางสาวณพัฐอร เกษมี โรงเรียนบ้านวังทอง ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
19 6503300260 นางสาวสำอางค์ คันทา โรงเรียนบ้านวังชะโอน รอการชำระเงิน ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน
20 6503300262 นางสาวอารีรัตน์ หาวัน ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านดงลาน สพป. ตาก เขต 1 ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
21 6503300267 นางสาวจิราพร คำเชื้อ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง รอการชำระเงิน ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน
22 6503300289 นางธนาตา พะนงรัมย์ ศาตร์พระราชาสร้างอาชีพ รอการชำระเงิน ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน
23 6503300290 นางสาวศศิกัญญา หงษ์เหิน โรงเรียนขาณุวิทยา ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
24 6503300291 นางสาวสุทธิดา นาคบุตร โรงเรียนขาณุวิทยา ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete

ติดต่อสอบถาม : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร