มรภ.กำแพงเพชร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานชุม พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา คณะกรรมการตรวจประเมิน

เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2564 276 Share


กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์ สำนัก และสภาบัน ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมี...

เผยแพร่เมื่อ 3 สิงหาคม 2564 76 Share


กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์ สำนัก และสภาบัน ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมี...

เผยแพร่เมื่อ 2 สิงหาคม 2564 46 Share


กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 กองพัฒนานักศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์ สำนัก และสภาบัน ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมี...

เผยแพร่เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 44 Share


กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์ สำนัก และสภาบัน ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมี...

เผยแพร่เมื่อ 29 กรกฎาคม 2564 38 Share


มีต่อ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้านงานประกันคุณภาพฯ

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 455 Share

มีต่อ