ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ที่จะจัดขึ้นในวันที่...

เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2565 40 Share


การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่....

เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 966 Share


โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การพัฒนาภาระงานตามข้อตกลงของครู (PA)) รุ่นที่ 3

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้มีกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ...

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2565 452 Share


โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การพัฒนาภาระงานตามข้อตกลงของครู (PA)) รุ่นที่ 2

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ....

เผยแพร่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2565 849 Share


โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การพัฒนาภาระงานตามข้อตกลงของครู (PA))

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้มีกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ...

เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2565 938 Share


มีต่อ

โครงการอบรม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2565 1,031 Share

มีต่อ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้านงานประกันคุณภาพฯ

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 1,891 Share

มีต่อ