โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การพัฒนาภาระงานตามข้อตกลงของครู (PA)) รุ่นที่ 3

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้มีกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ...

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2565 15 Share


โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การพัฒนาภาระงานตามข้อตกลงของครู (PA)) รุ่นที่ 2

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ....

เผยแพร่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2565 16 Share


โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การพัฒนาภาระงานตามข้อตกลงของครู (PA))

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้มีกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ...

เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2565 328 Share


ประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (เกณฑ์ คปภ.) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (เกณฑ์ คปภ.) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 (Ms-Teams) วันที่ 16 มี.ค. 2565 เวลา 13.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2565 218 Share


การอบรม AUN-QA Implementation ans Gap Analysis(version 4.0)ด้วยระบบออนไลน์ (Zoom)

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการอบรม AUN-QA Implementation ans Gap Analysis (version 4.0) ด้วยระบบออนไลน์ (Zoom) ..

เผยแพร่เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565 242 Share


มีต่อ

โครงการอบรม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2565 93 Share

มีต่อ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้านงานประกันคุณภาพฯ

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 1,526 Share

มีต่อ