เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลด

แบบรายงานการติดตามผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารแนบ 2)
วันที่อัพโหลด : 30 ตุลาคม 2561

ขนาด : 63 KB.
ชนิดไฟล์ : doc

แบบใบเสนอซื้อ/จ้างและรายละเอียดของพัสุดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสารแนบ 1(1),(2) )
วันที่อัพโหลด : 30 ตุลาคม 2561

ขนาด : 35 KB.
ชนิดไฟล์ : xlsx

เอกสารประกอบการเขียนโครงการของหลักสูตรภายใต้ โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่อัพโหลด : 11 ตุลาคม 2561

ขนาด : 32 KB.
ชนิดไฟล์ : rar

[Form]-เอกสารประกอบการการกำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
วันที่อัพโหลด : 11 ตุลาคม 2561

ขนาด : 222 KB.
ชนิดไฟล์ : rar

Carbon footprint การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
วันที่อัพโหลด : 11 ตุลาคม 2561

ขนาด : 2117 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

Greenhouse Effect Global Warming
วันที่อัพโหลด : 11 ตุลาคม 2561

ขนาด : 2830 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย (ดำเนินการในปีการศึกษา 2561)
วันที่อัพโหลด : 11 ตุลาคม 2561

ขนาด : 48 KB.
ชนิดไฟล์ : docx

1.1เอกสารแนบ-1-ประกาศระบบกำกับการประกันหลักสูตรและคณะ
วันที่อัพโหลด : 28 กันยายน 2561

ขนาด : 329 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

1.2เอกสารแนบ-2-ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
วันที่อัพโหลด : 28 กันยายน 2561

ขนาด : 343 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

2-ประกาศมฐ.ปริญญาตรี-2558
วันที่อัพโหลด : 28 กันยายน 2561

ขนาด : 170 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf
พบข้อมูลจำนวน 87 รายการ  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

หมวดหมู่ (จำนวนไฟล์)

1.เอกสารประกอบการประชมกองบริหาร (5)
2.เอกสารประกอบการประชมสภามหาวิทยาลัย (6)
3.เอกสารประกอบการอบรม (11)
4.เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (1)
5.คำสั่งมหาวิทยาลัย (1)
6.นโยบาย (6)
7.คู่มืออื่นๆ (28)
8.งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (1)
9.รวมหมวดทั้งหมด (88)

 

ชนิดไฟล์ (จำนวนไฟล์)

1.PDF ( 67 )
2.Word ( 7 )
3.Excel ( 3 )
4.PowerPoint ( 1 )
5.EXE ( 0 )
6.RAR ( 8 )
7.ZIP ( 0 )
8.ETC. ( 2 )