เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลด

Tamplate - การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุน พศ 2563-2566
วันที่อัพโหลด : 7 กรกฎาคม 2564

ขนาด : 83 KB.
ชนิดไฟล์ : docx

แผนกลยุทธ์ประจำปีพ.ศ. 2561 - 2565
วันที่อัพโหลด : 24 กรกฎาคม 2563

ขนาด : 1922 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

แผนกลยุทธ์ประจำปีพ.ศ. 2561 - 2570
วันที่อัพโหลด : 24 กรกฎาคม 2563

ขนาด : 1918 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่อัพโหลด : 24 กรกฎาคม 2563

ขนาด : 1413 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

คู่มือปฏิบัติงาน-การบริหารความเสี่ยง 2563
วันที่อัพโหลด : 20 กรกฎาคม 2563

ขนาด : 8924 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่อัพโหลด : 25 พฤศจิกายน 2562

ขนาด : 277 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

แผนกลยุทธ์ 2562 (ฉบับรวมเล่ม)
วันที่อัพโหลด : 23 กรกฎาคม 2562

ขนาด : 1497 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

แผนปฏิบัติราชการปีงบ2562
วันที่อัพโหลด : 23 กรกฎาคม 2562

ขนาด : 1469 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี-โดย-นางสาวพันทิพา-เย็นญา
วันที่อัพโหลด : 23 กรกฎาคม 2562

ขนาด : 2605 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
วันที่อัพโหลด : 19 มิถุนายน 2562

ขนาด : 8826 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf
พบข้อมูลจำนวน 100 รายการ  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

หมวดหมู่ (จำนวนไฟล์)

1.เอกสารประกอบการประชมกองบริหาร (5)
2.เอกสารประกอบการประชมสภามหาวิทยาลัย (6)
3.เอกสารประกอบการอบรม (11)
4.เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (1)
5.คำสั่งมหาวิทยาลัย (1)
6.นโยบาย (6)
7.คู่มืออื่นๆ (32)
8.งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (1)
9.รวมหมวดทั้งหมด (101)

 

ชนิดไฟล์ (จำนวนไฟล์)

1.PDF ( 79 )
2.Word ( 8 )
3.Excel ( 3 )
4.PowerPoint ( 1 )
5.EXE ( 0 )
6.RAR ( 8 )
7.ZIP ( 0 )
8.ETC. ( 2 )