เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 8 / 2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก
วันที่อัพโหลด : 27 กันยายน 2561

ขนาด : 621 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

(แก้ไข)วาระที่ 5.5 พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบัน และกอง ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่อัพโหลด : 18 กันยายน 2561

ขนาด : 2682 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

วาระที่ 5.5 พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบัน และกอง ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่อัพโหลด : 16 สิงหาคม 2561

ขนาด : 2677 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 9 / 2559 วาระที่ 4.4
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 5518 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6 / 2559
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 1305 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf
พบข้อมูลจำนวน 5 รายการ  หน้า 1
 

หมวดหมู่ (จำนวนไฟล์)

1.เอกสารประกอบการประชมกองบริหาร (5)
2.เอกสารประกอบการประชมสภามหาวิทยาลัย (6)
3.เอกสารประกอบการอบรม (11)
4.เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (1)
5.คำสั่งมหาวิทยาลัย (1)
6.นโยบาย (6)
7.คู่มืออื่นๆ (31)
8.งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (1)
9.รวมหมวดทั้งหมด (100)

 

ชนิดไฟล์ (จำนวนไฟล์)

1.PDF ( 79 )
2.Word ( 7 )
3.Excel ( 3 )
4.PowerPoint ( 1 )
5.EXE ( 0 )
6.RAR ( 8 )
7.ZIP ( 0 )
8.ETC. ( 2 )