เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลด

ไฟล์ประกอบกิจกรรมการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพโหลด : 24 พฤษภาคม 2561

ขนาด : 0 KB.
ชนิดไฟล์ : php

เอกสารประกอบการอบรม "ผลการเรียนรู้กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้"
วันที่อัพโหลด : 3 เมษายน 2561

ขนาด : 9173 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

โครงการประกวดนวัตกรรมและเเนวปฏิบัติที่ดี
วันที่อัพโหลด : 11 สิงหาคม 2560

ขนาด : 61656 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนวัตกรรม
วันที่อัพโหลด : 11 สิงหาคม 2560

ขนาด : 301 KB.
ชนิดไฟล์ : docx

เอกสารประกอบกิจกรรมทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่อัพโหลด : 31 พฤษภาคม 2560

ขนาด : 473 KB.
ชนิดไฟล์ : rar

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
วันที่อัพโหลด : 15 พฤษภาคม 2560

ขนาด : 2151 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

รายงานสรุปจากการศึกษาดูงานการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่อัพโหลด : 15 พฤษภาคม 2560

ขนาด : 708 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

Powerpoint บริหารหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
วันที่อัพโหลด : 3 เมษายน 2560

ขนาด : 606 KB.
ชนิดไฟล์ : pptx

ฟอร์มการเขียน PDCA ตัวบ่งชี้ 2560 (แนวนอน)
วันที่อัพโหลด : 3 เมษายน 2560

ขนาด : 28 KB.
ชนิดไฟล์ : docx

เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร วันที่ 29-31 มีนาคม 2560
วันที่อัพโหลด : 29 มีนาคม 2560

ขนาด : 3213 KB.
ชนิดไฟล์ : rar
พบข้อมูลจำนวน 11 รายการ  หน้า 1 2
 

หมวดหมู่ (จำนวนไฟล์)

1.เอกสารประกอบการประชมกองบริหาร (5)
2.เอกสารประกอบการประชมสภามหาวิทยาลัย (6)
3.เอกสารประกอบการอบรม (11)
4.เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (1)
5.คำสั่งมหาวิทยาลัย (1)
6.นโยบาย (6)
7.คู่มืออื่นๆ (31)
8.งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (1)
9.รวมหมวดทั้งหมด (100)

 

ชนิดไฟล์ (จำนวนไฟล์)

1.PDF ( 79 )
2.Word ( 7 )
3.Excel ( 3 )
4.PowerPoint ( 1 )
5.EXE ( 0 )
6.RAR ( 8 )
7.ZIP ( 0 )
8.ETC. ( 2 )