เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลด

กฏกระทรวงการประกันคุณภาพ ปี 2561
วันที่อัพโหลด : 16 กันยายน 2561

ขนาด : 64 KB.
ชนิดไฟล์ : PDF

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ปี 2561
วันที่อัพโหลด : 16 กันยายน 2561

ขนาด : 95 KB.
ชนิดไฟล์ : PDF

สกอ. แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
วันที่อัพโหลด : 16 กันยายน 2561

ขนาด : 223 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

นโยบายประกันคุณภาพ-57ลงนาม
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 74 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

นโยบายและแนวทางดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 15 KB.
ชนิดไฟล์ : docx

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 74 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf
พบข้อมูลจำนวน 6 รายการ  หน้า 1
 

หมวดหมู่ (จำนวนไฟล์)

1.เอกสารประกอบการประชมกองบริหาร (5)
2.เอกสารประกอบการประชมสภามหาวิทยาลัย (6)
3.เอกสารประกอบการอบรม (11)
4.เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (1)
5.คำสั่งมหาวิทยาลัย (1)
6.นโยบาย (6)
7.คู่มืออื่นๆ (31)
8.งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (1)
9.รวมหมวดทั้งหมด (100)

 

ชนิดไฟล์ (จำนวนไฟล์)

1.PDF ( 79 )
2.Word ( 7 )
3.Excel ( 3 )
4.PowerPoint ( 1 )
5.EXE ( 0 )
6.RAR ( 8 )
7.ZIP ( 0 )
8.ETC. ( 2 )