เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลด

ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)สำหรับสำนักฯและสถาบัน
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 1063 KB.
ชนิดไฟล์ : rar

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ7) ปรับปรุง
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 269 KB.
ชนิดไฟล์ : rar

ตัวอย่าง รายงานรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ7) ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 3754 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

สูตรคำนวน IQA ระดับหลักสูตรและคณะ
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 71 KB.
ชนิดไฟล์ : rar

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 2130 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

รวมเล่มคู่มือปฏิบัติงาน-งานบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน 2557
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 24776 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 792 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 3211 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

รวมเล่ม-คู่มือประกันสำหรับหน่วยงานสนับสนุน
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 1275 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf
พบข้อมูลจำนวน 99 รายการ  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

หมวดหมู่ (จำนวนไฟล์)

1.เอกสารประกอบการประชมกองบริหาร (5)
2.เอกสารประกอบการประชมสภามหาวิทยาลัย (6)
3.เอกสารประกอบการอบรม (11)
4.เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (1)
5.คำสั่งมหาวิทยาลัย (1)
6.นโยบาย (6)
7.คู่มืออื่นๆ (31)
8.งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (1)
9.รวมหมวดทั้งหมด (100)

 

ชนิดไฟล์ (จำนวนไฟล์)

1.PDF ( 79 )
2.Word ( 7 )
3.Excel ( 3 )
4.PowerPoint ( 1 )
5.EXE ( 0 )
6.RAR ( 8 )
7.ZIP ( 0 )
8.ETC. ( 2 )