เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ปี 2561
วันที่อัพโหลด : 16 กันยายน 2561

ขนาด : 95 KB.
ชนิดไฟล์ : PDF

สกอ. แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
วันที่อัพโหลด : 16 กันยายน 2561

ขนาด : 223 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 7 / 2561 วันพฤหัสที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ..
วันที่อัพโหลด : 27 สิงหาคม 2561

ขนาด : 2274 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

วาระที่ 5.5 พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบัน และกอง ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่อัพโหลด : 16 สิงหาคม 2561

ขนาด : 2677 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่อัพโหลด : 1 มิถุนายน 2561

ขนาด : 1435 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

รายงานปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561
วันที่อัพโหลด : 1 มิถุนายน 2561

ขนาด : 383 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

ไฟล์ประกอบกิจกรรมการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพโหลด : 24 พฤษภาคม 2561

ขนาด : 0 KB.
ชนิดไฟล์ : php

คู่มือปฏิบัติงาน ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุนภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะและมหาวิทยาลัย
วันที่อัพโหลด : 9 เมษายน 2561

ขนาด : 1939 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

คู่มือปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
วันที่อัพโหลด : 9 เมษายน 2561

ขนาด : 10027 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ E-learningสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่อัพโหลด : 9 เมษายน 2561

ขนาด : 9319 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf
พบข้อมูลจำนวน 99 รายการ  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

หมวดหมู่ (จำนวนไฟล์)

1.เอกสารประกอบการประชมกองบริหาร (5)
2.เอกสารประกอบการประชมสภามหาวิทยาลัย (6)
3.เอกสารประกอบการอบรม (11)
4.เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (1)
5.คำสั่งมหาวิทยาลัย (1)
6.นโยบาย (6)
7.คู่มืออื่นๆ (31)
8.งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (1)
9.รวมหมวดทั้งหมด (100)

 

ชนิดไฟล์ (จำนวนไฟล์)

1.PDF ( 79 )
2.Word ( 7 )
3.Excel ( 3 )
4.PowerPoint ( 1 )
5.EXE ( 0 )
6.RAR ( 8 )
7.ZIP ( 0 )
8.ETC. ( 2 )