เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่อัพโหลด : 28 กุมภาพันธ์ 2560

ขนาด : 98 KB.
ชนิดไฟล์ : docx

คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่อัพโหลด : 25 พฤศจิกายน 2559

ขนาด : 716 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

แผนกำกับติดตามอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558
วันที่อัพโหลด : 14 พฤศจิกายน 2559

ขนาด : 0 KB.
ชนิดไฟล์ : php

เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 5.7
วันที่อัพโหลด : 1 พฤศจิกายน 2559

ขนาด : 3658 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

เอกสารประกอบการประชุมสภาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 10 / 2559 วาระที่ 5.7
วันที่อัพโหลด : 21 ตุลาคม 2559

ขนาด : 1355 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

เอกสารประกอบการประชุมสภาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 9 / 2559 วาระที่ 5.7
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 5585 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 9 / 2559 วาระที่ 4.4
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 5518 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

นโยบายประกันคุณภาพ-57ลงนาม
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 74 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

นโยบายและแนวทางดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 15 KB.
ชนิดไฟล์ : docx

คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 301 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf
พบข้อมูลจำนวน 99 รายการ  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

หมวดหมู่ (จำนวนไฟล์)

1.เอกสารประกอบการประชมกองบริหาร (5)
2.เอกสารประกอบการประชมสภามหาวิทยาลัย (6)
3.เอกสารประกอบการอบรม (11)
4.เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (1)
5.คำสั่งมหาวิทยาลัย (1)
6.นโยบาย (6)
7.คู่มืออื่นๆ (31)
8.งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (1)
9.รวมหมวดทั้งหมด (100)

 

ชนิดไฟล์ (จำนวนไฟล์)

1.PDF ( 79 )
2.Word ( 7 )
3.Excel ( 3 )
4.PowerPoint ( 1 )
5.EXE ( 0 )
6.RAR ( 8 )
7.ZIP ( 0 )
8.ETC. ( 2 )