เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย (ดำเนินการในปีการศึกษา 2561)
วันที่อัพโหลด : 11 ตุลาคม 2561

ขนาด : 48 KB.
ชนิดไฟล์ : docx

1.1เอกสารแนบ-1-ประกาศระบบกำกับการประกันหลักสูตรและคณะ
วันที่อัพโหลด : 28 กันยายน 2561

ขนาด : 329 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

1.2เอกสารแนบ-2-ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
วันที่อัพโหลด : 28 กันยายน 2561

ขนาด : 343 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

2-ประกาศมฐ.ปริญญาตรี-2558
วันที่อัพโหลด : 28 กันยายน 2561

ขนาด : 170 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

2-ประกาศมฐ.ปริญญาตรี-2558
วันที่อัพโหลด : 28 กันยายน 2561

ขนาด : 76 KB.
ชนิดไฟล์ : PDF

3-ประกาศมฐ.บัณฑิต-2558
วันที่อัพโหลด : 28 กันยายน 2561

ขนาด : 204 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

3-ประกาศมฐ.บัณฑิต-2558
วันที่อัพโหลด : 28 กันยายน 2561

ขนาด : 100 KB.
ชนิดไฟล์ : PDF

เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 8 / 2561 วันพฤหัสที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่อัพโหลด : 27 กันยายน 2561

ขนาด : 601 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 8 / 2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก
วันที่อัพโหลด : 27 กันยายน 2561

ขนาด : 621 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

(แก้ไข)วาระที่ 5.5 พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบัน และกอง ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่อัพโหลด : 18 กันยายน 2561

ขนาด : 2682 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf
พบข้อมูลจำนวน 91 รายการ  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

หมวดหมู่ (จำนวนไฟล์)

1.เอกสารประกอบการประชมกองบริหาร (5)
2.เอกสารประกอบการประชมสภามหาวิทยาลัย (6)
3.เอกสารประกอบการอบรม (11)
4.เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (1)
5.คำสั่งมหาวิทยาลัย (1)
6.นโยบาย (6)
7.คู่มืออื่นๆ (29)
8.งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (1)
9.รวมหมวดทั้งหมด (92)

 

ชนิดไฟล์ (จำนวนไฟล์)

1.PDF ( 71 )
2.Word ( 7 )
3.Excel ( 3 )
4.PowerPoint ( 1 )
5.EXE ( 0 )
6.RAR ( 8 )
7.ZIP ( 0 )
8.ETC. ( 2 )