เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลด

รายงานสรุปจากการศึกษาดูงานการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่อัพโหลด : 15 พฤษภาคม 2560

ขนาด : 708 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

Powerpoint บริหารหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
วันที่อัพโหลด : 3 เมษายน 2560

ขนาด : 606 KB.
ชนิดไฟล์ : pptx

ฟอร์มการเขียน PDCA ตัวบ่งชี้ 2560 (แนวนอน)
วันที่อัพโหลด : 3 เมษายน 2560

ขนาด : 28 KB.
ชนิดไฟล์ : docx

สูตรคำนวนการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
วันที่อัพโหลด : 31 มีนาคม 2560

ขนาด : 36 KB.
ชนิดไฟล์ : xlsx

สูตรคำนวนการประกันคุณภาพ ระดับคณะ
วันที่อัพโหลด : 31 มีนาคม 2560

ขนาด : 42 KB.
ชนิดไฟล์ : xlsx

เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร วันที่ 29-31 มีนาคม 2560
วันที่อัพโหลด : 29 มีนาคม 2560

ขนาด : 3213 KB.
ชนิดไฟล์ : rar

เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร วันที่ 29-31 มีนาคม 2560
วันที่อัพโหลด : 29 มีนาคม 2560

ขนาด : 3213 KB.
ชนิดไฟล์ : rar

คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
วันที่อัพโหลด : 21 มีนาคม 2560

ขนาด : 301 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
วันที่อัพโหลด : 21 มีนาคม 2560

ขนาด : 126 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

ประกาศงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตราฐาน โดย สกอ. ณ วันที่ 18 กันยายน 2558
วันที่อัพโหลด : 21 มีนาคม 2560

ขนาด : 303 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf
พบข้อมูลจำนวน 99 รายการ  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

หมวดหมู่ (จำนวนไฟล์)

1.เอกสารประกอบการประชมกองบริหาร (5)
2.เอกสารประกอบการประชมสภามหาวิทยาลัย (6)
3.เอกสารประกอบการอบรม (11)
4.เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (1)
5.คำสั่งมหาวิทยาลัย (1)
6.นโยบาย (6)
7.คู่มืออื่นๆ (31)
8.งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (1)
9.รวมหมวดทั้งหมด (100)

 

ชนิดไฟล์ (จำนวนไฟล์)

1.PDF ( 79 )
2.Word ( 7 )
3.Excel ( 3 )
4.PowerPoint ( 1 )
5.EXE ( 0 )
6.RAR ( 8 )
7.ZIP ( 0 )
8.ETC. ( 2 )