เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลด

คู่มือเกณฑ์ EdPExCriteria58-61
วันที่อัพโหลด : 18 กรกฎาคม 2560

ขนาด : 2130 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

คู่มือAUN-QA
วันที่อัพโหลด : 18 กรกฎาคม 2560

ขนาด : 2016 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

Template SAR-ระดับสำนัก
วันที่อัพโหลด : 18 กรกฎาคม 2560

ขนาด : 156 KB.
ชนิดไฟล์ : docx

คู่มือการใช้งานระบบ Cheqa3D online System (ฉบับปรับปรุง 2559)
วันที่อัพโหลด : 17 กรกฎาคม 2560

ขนาด : 20802 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

ระบบและกลไกการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่อัพโหลด : 21 มิถุนายน 2560

ขนาด : 1362 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 3/2559
วันที่อัพโหลด : 1 มิถุนายน 2560

ขนาด : 6998 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

เอกสารประกอบกิจกรรมทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่อัพโหลด : 31 พฤษภาคม 2560

ขนาด : 473 KB.
ชนิดไฟล์ : rar

ฟอร์มแผนบริหารหลักสูตร
วันที่อัพโหลด : 30 พฤษภาคม 2560

ขนาด : 100 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

ตัวอย่างการตั้งค่าเป้าหมายการดำเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
วันที่อัพโหลด : 30 พฤษภาคม 2560

ขนาด : 278 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
วันที่อัพโหลด : 15 พฤษภาคม 2560

ขนาด : 2151 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf
พบข้อมูลจำนวน 99 รายการ  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

หมวดหมู่ (จำนวนไฟล์)

1.เอกสารประกอบการประชมกองบริหาร (5)
2.เอกสารประกอบการประชมสภามหาวิทยาลัย (6)
3.เอกสารประกอบการอบรม (11)
4.เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (1)
5.คำสั่งมหาวิทยาลัย (1)
6.นโยบาย (6)
7.คู่มืออื่นๆ (31)
8.งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (1)
9.รวมหมวดทั้งหมด (100)

 

ชนิดไฟล์ (จำนวนไฟล์)

1.PDF ( 79 )
2.Word ( 7 )
3.Excel ( 3 )
4.PowerPoint ( 1 )
5.EXE ( 0 )
6.RAR ( 8 )
7.ZIP ( 0 )
8.ETC. ( 2 )