เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7 : หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ และผลลัพท์ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2567 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร beylikdüzü travesti forum จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7 : หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ และผลลัพท์ที่เกี่ยวข้อง....

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567 334 Share


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนหลักการประเมิน AUNQA Ver.4

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนหลักการประเมิน AUN-QA Version.4 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อทบทวนหลักการตรวจประเมิน และสาระเกณฑ์ AUN-QA Version.4....

เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2567 74 598 Share


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6 : หมวด 5 บุคลากร และผลลัพท์ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6 : หมวด 5 บุคลากร และผลลัพท์ที่เกี่ยวข้อง...

เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2567 9 779 Share


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5 : หมวด 4 การวัดวิเคราะห์และKM

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5 เรื่องการวัด การวิเคราะห์การจัดการความรู้และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ...

เผยแพร่เมื่อ 8 พฤษภาคม 2567 9 231 Share


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 : หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

     วันที่ 9 เมษายน 2567 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4....

เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2567 9 318 Share


มีต่อ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้านงานประกันคุณภาพฯ

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 9 7,710 Share

มีต่อ