ข้อมูลสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ลักษณะองค์กร :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแเพงเพชร ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552จากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2552 เป็นส่วนราชการภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะ มีพันธกิจหลัก 2 ประการได้แก่ การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการ


ปรัชญา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ


วิสัยทัศน์ :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนคุณภาพทั่วทั้งองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx และมีคะแนนประเมินตามเกณฑ์ EdPEx มากกว่า 350 คะแนน ภายในปี 2558


วัฒนธรรมองค์กร :: เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา


ค่านิยมขององค์กร :: PDCA

P = Practice on cooperation: เน้นประสานความร่วมมือ

D = Driven by quality: ยึดถือการขับเคลื่อนด้วยคุณภาพ

C = Culture continuous learning: มีวัฒนธรรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

A = Alert to innovate and create: กระตือรือร้นเรื่องนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

ผศ.ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา