การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2565

นที่ 9 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย....

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2565 564 Share


อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานว10/2564

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาภาระงานตามข้อตกลง (ว10/2564) วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ...

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 888 Share


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนัก สถาบัน กอง ตามเกณ์ TQA&GECC

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนัก สถาบัน กอง ตามเกณ์ TQA&GECC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ....

เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2565 876 Share


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ที่จะจัดขึ้นในวันที่...

เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2565 894 Share


การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่....

เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 1,823 Share


มีต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโครงร่างองค์กร OP และแผนพัฒนาและแผนพัฒนาคุณภาพ PR

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโครงร่างองค์กร OP และแผนพัฒนาและแผนพัฒนาคุณภาพ PR รุ่นที่ 5 : เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ

เผยแพร่เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 85 Share

กิจกรรมอบรม EdPEx หลักสูตรที่้ 4 การเขียนรายงานประเมินตนเอง

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565 183 Share

โครงการอบรม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2565 1,964 Share

มีต่อ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้านงานประกันคุณภาพฯ

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 2,893 Share

มีต่อ