กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนัก สถาบัน และกอง มหาวิทยาลัยาราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 134 Share


กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ รุ่นที่ 3

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม"การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ รุ่นที่ 3 " วันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ.2564 (จัด 3 รุ่น รุ่นละ 120 คน) โดยวิทยากร ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น  อ่านต่อ...

เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2564 870 Share


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 9 เดือน)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 9 เดือน) ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ)...

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2564 758 Share


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ รุ่นที่ 2

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม"การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ รุ่นที่ 2 " วันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ.2564 (จัด 3 รุ่น รุ่นละ 120 คน) โดยวิทยากร ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น  อ่านต่อ...

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2564 858 Share


การแสดงเจตจํานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สําเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล

การแสดงเจตจํานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สําเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล.... 

เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2564 762 Share


มีต่อ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้านงานประกันคุณภาพฯ

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 362 Share

มีต่อ