อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานว10/2564

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาภาระงานตามข้อตกลง (ว10/2564) วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ...

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 174 Share


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนัก สถาบัน กอง ตามเกณ์ TQA&GECC

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนัก สถาบัน กอง ตามเกณ์ TQA&GECC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ....

เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2565 223 Share


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ที่จะจัดขึ้นในวันที่...

เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2565 232 Share


การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่....

เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 1,165 Share


โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การพัฒนาภาระงานตามข้อตกลงของครู (PA)) รุ่นที่ 3

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้มีกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ...

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2565 613 Share


มีต่อ

โครงการอบรม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2565 1,273 Share

มีต่อ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้านงานประกันคุณภาพฯ

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 2,096 Share

มีต่อ