เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลด

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่อัพโหลด : 25 พฤศจิกายน 2562

ขนาด : 277 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

แผนกลยุทธ์ 2562 (ฉบับรวมเล่ม)
วันที่อัพโหลด : 23 กรกฎาคม 2562

ขนาด : 1497 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

แผนปฏิบัติราชการปีงบ2562
วันที่อัพโหลด : 23 กรกฎาคม 2562

ขนาด : 1469 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี-โดย-นางสาวพันทิพา-เย็นญา
วันที่อัพโหลด : 23 กรกฎาคม 2562

ขนาด : 2605 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
วันที่อัพโหลด : 19 มิถุนายน 2562

ขนาด : 8826 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.2561
วันที่อัพโหลด : 4 กุมภาพันธ์ 2562

ขนาด : 2882 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

(ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่อัพโหลด : 20 พฤศจิกายน 2561

ขนาด : 4616 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ทบทวน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
วันที่อัพโหลด : 19 พฤศจิกายน 2561

ขนาด : 113 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

แบบรายงานการติดตามผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารแนบ 2)
วันที่อัพโหลด : 30 ตุลาคม 2561

ขนาด : 63 KB.
ชนิดไฟล์ : doc

แบบใบเสนอซื้อ/จ้างและรายละเอียดของพัสุดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสารแนบ 1(1),(2) )
วันที่อัพโหลด : 30 ตุลาคม 2561

ขนาด : 35 KB.
ชนิดไฟล์ : xlsx
พบข้อมูลจำนวน 95 รายการ  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

หมวดหมู่ (จำนวนไฟล์)

1.เอกสารประกอบการประชมกองบริหาร (5)
2.เอกสารประกอบการประชมสภามหาวิทยาลัย (6)
3.เอกสารประกอบการอบรม (11)
4.เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (1)
5.คำสั่งมหาวิทยาลัย (1)
6.นโยบาย (6)
7.คู่มืออื่นๆ (30)
8.งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (1)
9.รวมหมวดทั้งหมด (96)

 

ชนิดไฟล์ (จำนวนไฟล์)

1.PDF ( 75 )
2.Word ( 7 )
3.Excel ( 3 )
4.PowerPoint ( 1 )
5.EXE ( 0 )
6.RAR ( 8 )
7.ZIP ( 0 )
8.ETC. ( 2 )