การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน

     จากการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEX ของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 และเมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้หน่วยงานสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ 18 มกราคม 2566 90 Share


โครงการการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Base Educations : OBE

วันที่ 12 มกราคม 2566 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดโครงการการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Base Educations : OBE โดยมีรองศาสตราจารย์ วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น...

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2566 1 180 Share


การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assesment Report)ตามเกณฑ์คุนภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence)

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล กิจกรรมหลักสูตรที่ 4 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assesment Report : SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ....

 

เผยแพร่เมื่อ 5 มกราคม 2566 4 183 Share


การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile :OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR)

        ด้วยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการพัฒนากําลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล : กิจกรรมหลักสูตรที่ 2 EdPEx การจัดทําโครงร่างองค์กร (Organizational Profile :OP) และ แผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR) ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรษณิการ์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม 2565 366 Share


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2565

นที่ 9 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย....

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2565 984 Share


มีต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโครงร่างองค์กร OP และแผนพัฒนาและแผนพัฒนาคุณภาพ PR

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโครงร่างองค์กร OP และแผนพัฒนาและแผนพัฒนาคุณภาพ PR รุ่นที่ 5 : เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ

เผยแพร่เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 510 Share

กิจกรรมอบรม EdPEx หลักสูตรที่้ 4 การเขียนรายงานประเมินตนเอง

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565 548 Share

โครงการอบรม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2565 2,533 Share

มีต่อ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้านงานประกันคุณภาพฯ

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 3,464 Share

มีต่อ