โครงการบริการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (ว10/2564) รุ่นที่ 4

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2566 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการบริการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (ว10/2564) รุ่นที่ 4 โดยมี...

เผยแพร่เมื่อ 24 ตุลาคม 2566 215 Share


โครงการบริการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA สำหรับครู (ว9/2564) รุ่นที่ 3 และผู้บริหารสถานศึกษา (ว10/2564) รุ่นที่ 5

โครงการบริการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA สำหรับครู (ว9/2564) รุ่นที่ 3 และผู้บริหารสถานศึกษา (ว10/2564) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อ...

เผยแพร่เมื่อ 17 ตุลาคม 2566 232 Share


กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ประเมินแบบมีเงื่อนไข

     จากการจัดอบรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ver. 4 เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมานั่น พบว่ามีผู้ผ่านเป็นผู้ประเมินแบบไม่มีเงื่อนไข จำนวน 1 ท่าน และผู้ผ่านเป็นผู้ประเมินแบบมีเงื่อนไข จำนวน 31 คน โดยผู้ประเมินแบบมีเงื่อนไขนี้ต้องเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ประเมินแบบมีเงื่อนไข....

เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2566 498 Share


กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 โดยมี....

เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2566 357 Share


การประชุมนำเสนอผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 3

     วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมนำเสนอผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 3 จัดโดย...

เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2566 376 Share


มีต่อ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้านงานประกันคุณภาพฯ

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 4 5,988 Share

มีต่อ