เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5 : หมวด 4 การวัดวิเคราะห์และKM

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5 เรื่องการวัด การวิเคราะห์การจัดการความรู้และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ...

เผยแพร่เมื่อ 8 พฤษภาคม 2567 25 Share


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 : หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

     วันที่ 9 เมษายน 2567 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4....

เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2567 152 Share


การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับสถาบัน สำนักและกอง

วันที่ 21 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ระดับสำนัก สถาบัน และกอง โดยมีรองศาสตราจารย์....

เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2567 310 Share


โครงการอบรม AUN-QA Criteria and Implementation ผ่านระบบ Online

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม AUN-QA Criteria and Implementation ด้วยระบบ Online โดยมี....

เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2567 347 Share


การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานคณะ

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์....

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2567 312 Share


มีต่อ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้านงานประกันคุณภาพฯ

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 17 7,100 Share

มีต่อ