ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) : ทบทวนและเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานที่สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา 32 ประเด็น

ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30 น. งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team เพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) : ทบทวนและเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานที่สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา 32 ประเด็น ให้สถาบันอุดมศึกษาสำรวจความพร้อมของตนเองก่อนการประเมินคุณภาพภายนอกตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565) และ...

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2565 24 Share


โครงการอบรมออนไลน์ "Outcome Based Education ตามเกณฑ์การประเมิน AUN-QA version 4" วันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ.2565

 โครงการอบรมออนไลน์ "Outcome Based Education ตามเกณฑ์การประเมิน AUN-QA version 4"  วันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ.2565 กิจกรรมอบรมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ....

เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2565 72 Share


การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง(E-RMS) และเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงตามการปรับปรุงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง(E-RMS) และเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงตามการปรับปรุงใหม่ .....

เผยแพร่เมื่อ 8 ธันวาคม 2564 504 Share


งานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ...

เผยแพร่เมื่อ 3 ธันวาคม 2564 428 Share


กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานตามแบบ (PA2-1) บทสรุปผู้บริหาร และ (PA2-2) รายงานการประเมินตนเอง

กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานตามแบบ (PA2-1) บทสรุปผู้บริหาร และ (PA2-2) รายงานการประเมินตนเองตามกรอบแนวทางการประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564 - 2565) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:30 - 13:00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้งชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 14....

เผยแพร่เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 237 Share


มีต่อ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้านงานประกันคุณภาพฯ

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 1,075 Share

มีต่อ