ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ผศ.ดร.ขวัญดาวแจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา, งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาและคณะ เดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นองค์กรที่นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา...

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 140 Share


ประชุมเตรียมความพร้อมในการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการที่เป็น เลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้แจ้งการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการนําเกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการทํางานให้ทั่วทั้งองค์กร ในปีการศึกษา ๒๕๖๖...

เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน 2566 286 Share


การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organiaztional Profile :OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR) มหาวิทยาลัยาชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่4เมษายน 2566

วันที่ 4 เมษายน 2566 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล : กิจกรรมหลักสูตรที่ 2 EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organiaztional Profile :OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR) มหาวิทยาลัยาชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2566 โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ...

เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2566 425 Share


การประชุมเพื่อร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ฉบับที่ 2563 - 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสมศ. เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการให้พัฒนาระบบและขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ระดับสากล และ....

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2566 430 Share


การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน

     จากการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEX ของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 และเมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้หน่วยงานสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ 18 มกราคม 2566 727 Share


มีต่อ

ใบประกาศผลการอบรมหลักสูตรการเขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report: PR) (4-5 เมษายน 2566)

ใบประกาศผลการอบรมหลักสูตรการเขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report: PR) 

วันที่ 4 - 5 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2566 267 Share

ใบประกาศผลการอบรมหลักสูตรการเขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report: PR)

ใบประกาศผลการอบรมหลักสูตรการเขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report: PR) 

วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 10 เมษายน 2566 378 Share

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA/2564

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การจัดการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA/2564 (สำหรับครูชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นครูเชี่ยวชาญ) ....

เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2566 452 Share

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะและสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.2565 (Retreat)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะและสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.2565 (Retreat)

เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2566 513 Share

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการประเมินตนเอง (Self Assesment Report)ตามเกณฑ์คุนภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมการประเมินตนเอง (Self Assesment Report)ตามเกณฑ์คุนภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence)

เผยแพร่เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 658 Share

มีต่อ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้านงานประกันคุณภาพฯ

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 4,556 Share

มีต่อ