กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ประเมินแบบมีเงื่อนไข

     จากการจัดอบรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ver. 4 เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมานั่น พบว่ามีผู้ผ่านเป็นผู้ประเมินแบบไม่มีเงื่อนไข จำนวน 1 ท่าน และผู้ผ่านเป็นผู้ประเมินแบบมีเงื่อนไข จำนวน 31 คน โดยผู้ประเมินแบบมีเงื่อนไขนี้ต้องเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ประเมินแบบมีเงื่อนไข....

เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2566 102 Share


กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 โดยมี....

เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2566 34 Share


การประชุมนำเสนอผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 3

     วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมนำเสนอผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 3 จัดโดย...

เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2566 29 Share


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ ฯ มรภ.กำแพงเพชร

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน...

เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2566 53 Share


ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ผศ.ดร.ขวัญดาวแจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา, งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาและคณะ เดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นองค์กรที่นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา...

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 64 697 Share


มีต่อ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้านงานประกันคุณภาพฯ

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 4 5,467 Share

มีต่อ