เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 : หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

     วันที่ 9 เมษายน 2567 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4....

เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2567 21 Share


การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับสถาบัน สำนักและกอง

วันที่ 21 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ระดับสำนัก สถาบัน และกอง โดยมีรองศาสตราจารย์....

เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2567 168 Share


โครงการอบรม AUN-QA Criteria and Implementation ผ่านระบบ Online

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม AUN-QA Criteria and Implementation ด้วยระบบ Online โดยมี....

เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2567 131 Share


การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานคณะ

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์....

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2567 165 Share


งานประชุมสัมมนา Online เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570 >> ครั้งที่ 3 : หมวดที่ 2 กลยุทธ และผลลัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมงาน จัดประชุมสัมมนา Online เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570 ครั้งที่ 3 : หมวดที่ 2 กลยุทธ และผลลัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2567 2 1,192 Share


มีต่อ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้านงานประกันคุณภาพฯ

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 17 6,802 Share

มีต่อ