แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกภายในระดับหลักสูตร

    เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

  • มคอ.7 หลักสูตรการจัดการ โลจีสติกส์

  • สรุปรายละเอียดที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559