แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกภายในระดับหลักสูตร

  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกภายในระดับหลักสูตร

คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

รายงานผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ศ.21

เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1 องค์ประกอบ 5

 • สารบัญเอกสาร km5
 • เอกสารที่ 1
 • เอกสารที่ 2
 • เอกสารที่ 3
 • เอกสารที่ 4
 • เอกสารที่ 5

 • อกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2 องค์ประกอบ 4 อาจารย์ ,6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 • สารบัญเอกสาร km4,6
 • เอกสารที่ 1
 • เอกสารที่ 2
 • เอกสารที่ 3
 • เอกสารที่ 4
 • เอกสารที่ 5
 • เอกสารที่ 6
 • เอกสารที่ 7
 • เอกสารที่ 8
 • เอกสารที่ 9

 • เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 3 องค์ประกอบ 3 นักศึกษา

 • สารบัญเอกสาร km3
 • เอกสารที่ 1
 • เอกสารที่ 2
 • เอกสารที่ 3
 • เอกสารที่ 4
 • เอกสารที่ 5
 • เอกสารที่ 6
 • เอกสารที่ 7