แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกภายในระดับหลักสูตร

  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วันพุธ 25 ตุลาคม 2560

 • แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตร

 • แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะวิทยาการจัดการ

 • แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับ 01

 • แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับ 02

 • แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะครุศาสตร์

 • แบบประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 3 นักศึกษา) และ (องค์ประกอบ 4 อาจารย์) วันพุธ 15 พฤศจิกายน 2560

 • 01 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

 • 02 การวางแผนการดำเนินงาน 60 หลักสูตรเคมี

 • 03 องค์ประกอบ 3 นักศึกษา และองค์ 4 อาจารย์ หลักสตูรการตลาด และเศรษฐศาสตรก์ารเงิน การคลัง คณะวิทยาการจัดการ

 • 04 องค์ประกอบ 3 นักศึกษา (หลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

 • 05 องค์ประกอบ 3 นักศึกษา และองค์ประกอบ 4 อาจารย์ (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม)

 • 06 องค์ประกอบ 3 นักศึกษา (หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)